Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

7 mrt. 2019

Het Lierse Putje is klaar


670 kubieke meter waterberging red de Lier; of niet!
Het Lierse Putje is klaar!

Grappig, of eigenlijk droevig is dat sommige politici en kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen ook nog gaan roepen dat ze een miniberging een probleem oplost, op wie moet je dan nog stemmen?

Aad van Uffelen 07032019 Natuur-Westland

Het Putje van Westland is gereed! ''Het water gaat de berging in en niet de huizen van de mensen''. De Lier blijft voortaan droog bij een hoosbui... Maar is dat zo en is 670 kubieke meter nu veel of weinig?
Een vergelijking is op zijn plaats. Hoeveel waterberging is er in Westland ongeveer.

In het kader van steenbreek heeft de gemeente in 2018 ca. 200 regentonnen uitgedeeld. Hoeveel regentonnen er in Westland staan is onbekend. 200 regentonnen van ca. 100 liter is potentieel dus 20.000 liter wateropvang ofwel 20 m³.
Zouden er 25.000 regentonnen staan dan kunnen die in theorie 2.500.000 liter water op ofwel 2500 m³. Vraag is hoeveel van die regentonnen bij aanvang van een bui leeg zijn? De bijdrage tegen wateroverlast is dus zeer minimaal.

Er zijn een aantal dynamische waterbergingen.
Dynamische bergingen” worden door middel van een kunstwerk afgesloten van de rest van het watersysteem. Deze bergingen kunnen dus bij wateroverlast dienen als overloopgebied, tijdelijk opslaggebied. Het zijn:
Boezembergingen: 236.650 - 736.000 m³
236.650 m³ in Westland beschikbaar. Tel je daar bij op de Berging Woudsepolder (MD): Zwethkade Zuid 57, 2635 CW, Den Hoorn, Midden Delfland dan komt er 500.000 m³ bij.

Polderbergingen: ca. 80.000 m³ beschikbaar

Statische waterbergingen: 64.900 m³ beschikbaar

Er zijn dus ook “Passief bewegende bergingen” dit zijn bergingen die meelopen met het waterpeil van het systeem. Ze zijn dus niet afgesloten. Bij stijgend oppervlaktewater stijgt dit water mee.

En er zijn Waterberging onder een kas of in een bassin: 1850 m³

Potentieel kunnen waterbassins van tuinders, net als bergen in goten, mogelijk substantieel bijdragen aan wateropvang indien dat noodzakelijk is. En dat is ook zo met groene daken.

Tot slot is er het oppervlaktewater
Dit zijn officieel geen bergingsgebieden maar hebben wel een bergende functie wanneer het waterpeil stijgt. En vaak wordt het waterpeil voorafgaand aan een hoosbui verlaagd, dus dat is dan nog eens extra opvang.

Samenvattend: de 670 m³ ondergrondse waterberging in de Lier is lokaal mooi. Maar het is een druppel en lost het probleem niet op. Het is ook nog eens de duurste manier om wateroverlast te voorkomen.

Beter zou zijn dat we bodemdaling tegengaan door te voorkomen dat het veen oxideert (hoger waterpeil). Dat we de omgeving, onze tuinen en de openbare ruimte flink ontstenen. En dat we veel meer bomen en struiken planten, Wadi's en groengebieden aanleggen.

Westland is het dichtst bebouwde stukje Europa en dat wordt alleen nog maar voller en drukker. Intussen blijft de bodem dalen met ca. 2 cm per jaar en stijgt de zee.
De kern van wateroverlast ligt in tekortkomingen van de infrastructuur. Dan gaat het om de bebouwingsgraad en om capaciteit van riolering, afvoer en opslag. Gemeente Westland is voor 90 % verhard, bebouwd en dat maakt dat water bijna nergens meer op natuurlijke wijze in de grond kan zakken. Daar komt bij dat Westland de minst groene gemeente van Nederland is. Dat veroorzaakt ook veel wateroverlast want bomen en ander groen drinken veel water. Bijkomend voordeel is waar groen is kan water ook de boden inzakken. En het is ook nog eens heel goed voor herstel van de biodiversiteit.

Gemeenten goochelen van alles om problemen in de bebouwde omgeving de baas te blijven. Maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3774485/Een-onderwaterbuffer-moet-de-sokken-van-de-bewoners-van-het-Putje-van-Westland-drooghouden
https://www.ad.nl/westland/waterberging-het-lierse-putje-officieel-geopend~a6acd6af/

Biodiversiteitsverslag 12022019 Monster


Verslag van het biodiversiteit symposium 12022019 Druiventuin Monster

Aad van Uffelen, Naaldwijk

Biodiversiteit in en buiten de kas, hoe dan?

Ca 60 belangstellenden waren aanwezig op het symposium ''Meer rendement door biodiversiteit'' dat werd gehouden in de Druiventuin te Monster. Georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (Michael Verhoeckx) en InnoPlant. Dagvoorzitter was Nico van Ruiten, voormalig voorzitter van Glastuinbouw Nederland.
De stelling: ''Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten''?

Sprekers waren: Eveline Stilma van Innoplant; Helma Verberkt van Glastuinbouw Nederland; Willem Jan de Kogel van Wageningen Plant Research; Ingrid ter Woorst van het Hoogheemraadschap van Delfland. Telers: Frank de Koning, Fons Verbeek, Martijn Vis, Gerben Ravensbergen en ton Immerzeel.

Het symposium werd mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Biobest Nederland en Royal Brinkman.

Biodiversiteit is voor veel telers nog een niet begrepen fenomeen. Vaak is er veel kennis van hun eigen product, maar van natuur weet men meestal niet veel. Dus ook de vraag hoe natuur kan bijdragen aan hun bedrijf en hoe hun bedrijf kan bijdragen aan het welzijn van de natuur, is nog niet duidelijk.
Het denken is, zo merkte ik aan de sprekers, vooral eenzijdig naar binnen gericht. Alles draait om het bedrijf, de teelt en de opbrengst. Begrijpelijk, maar het is niet voldoende om maatschappelijk, natuurinclusief en ecologisch verantwoord een bedrijf te kunnen voeren.
Natuurlijk bermbeheer is voor velen een gruwel. Er is angst voor de buitenwereld, angst voor flora en fauna. Vreemd, want de emissies die vanuit de bedrijven naar buiten gaan, in water, bodem en lucht zijn enorm, de buitenwereld moet  juist angst hebben voor de agrarische sector. En dan is het in Nederland beter dan in veel andere landen, vooral in de buitenlandse grootschalige landbouw is het slecht gesteld.

De agrarische sector is de grootste gebruiker van bodem in Nederland. Vreemd is ook dat niemand in de sector zich afvraagt wat er vanuit de bedrijven naar buiten komt. De agrarische sector is een van de grootste aantasters van natuur. Methaan, CO2, dierziekten, gebruik van bestrijdingsmiddelen, lozingen, genetische manipulatie, kortom het is niet allemaal glorie. De teloorgang van de biodiversiteit, het verdringen van soorten, het afschieten van dieren en vogels, het is gemeengoed.

Gelukkig gebeuren er ook al veel goede dingen zoals duurzaam telen, biologische teelt, minder energiegebruik, er wordt gewerkt met macrobiologie (insecten, mijten,) of microbiologie (bacteriën, schimmels).
In het verleden (en dat gebeurt nog) zijn veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die breedspectrum waren en dus alles doodden. Daardoor is veel resistentie ontstaan en is veel natuurlijke biodiversiteit aangetast. Denk aan DDT, gechloreerde koolwaterstoffen, Parathion, Malathion, Dieldrin, Temic, etc. (Ik schreef daar al eens een blog over)
Het positieve resultaat  van dit seminar is dat er een begin is gemaakt breder te denken over het belang van biodiversiteit in de kas. Dat er kansen liggen voor productie- en rendementsverbetering en mogelijk ook minder gebruik van bestrijdingsmiddelen in de toekomst. Dat is winst. De vraag is nu hoe de LTO en de tuinders om willen gaan met de biodiversiteit buiten de kas.
Gangbaar is alles buiten de kas kort te maaien en de LTO heeft ook nadrukkelijk de wens om de buitenwereld constant kort te maaien. Zo hoopt ze dat er geen insecten en onkruid van buiten naar binnen komen. Dat is geen goed perspectief voor de natuur die al zwaar onder druk staat. De biodiversiteit is afgelopen decennia al met ruim 70 % verminderd, soorten sterven uit of worden verjaagd. Leefgebieden worden ingenomen door land- en tuinbouw, bedrijventerreinen, wegen en steden. Zelfs de restjes natuur dreigen onder de voet te worden gelopen door recreanten en toeristen.

Volgens Eveline Stilma, eigenaar van Innoplant, gaat het niet om het aantal kringlopen of soorten van biodiversiteit, maar gaat het om de onderlinge samenhang, om verbanden. Zij denkt dat dat het systeem stabiel maakt.
Helma Verberkt, programmamanager Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland ziet biodiversiteit vooral als een productiefactor van een geïntegreerde teelt- en gewasbeschermingstrategie. Biodiversiteit moet voor de tuinder functioneel zijn en bijdragen aan weerbare gewassen. Het gaat haar er om dat er nog een goede boterham te verdienen is.

Bermen
Glastuinbouw Nederland wil graag onderzoek om meer inzicht te verkrijgen. LTO maakt zich zorgen over insecten en onkruid uit de bermen in Westland en elders. Ze hopen dat er snel, zeker in Westland, een aangepast maaibeleid komt. Niet twee keer per jaar, maar veel vaker en wel tot minimaal 750 meter van de kassen. LTO denkt dat grondig onderzoek  tot een winsituatie voor het milieu en de glastuinbouw kan leiden.
Leonie Claesen beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening bij Glastuinbouw Nederland sluit niet uit dat een meer gevarieerde berm voordelen biedt bij aanpak van ziekten en plagen in de kas. Naar voren kwam dat ook in andere gebieden in Nederland tuinders menen dat de natuur buiten tot schade binnen leidt, de vraag is of dat zo is.

Claessen geeft aan dat sommige glastuinders vaker maaien willen. Zij zegt dat er geen goed wetenschappelijk onderzoek naar  de gevolgen van maaibeleid is geweest. 
Wel is het afgelopen jaar door drie Westlandse glastuinbouwbedrijven meegedaan aan een WUR-onderzoek. Zij vindt het niet opmerkelijk dat nader onderzoek nodig is om goede conclusies te trekken.
(opm. KNNV afd. Delfland heeft in 2018 onderzoek gedaan naar onkruiden die vanuit de berm van de Poelzone de kassen in zouden waaien.
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Onkruid%20in%20kassen%20Westland.pdf
De gemeenteraad Westland houdt spoedig een Raadsinformatieavond over insecten en onkruid in de bermen, met mogelijke gevolgen voor het maaibeleid.)

Natuur centraal stellen
Een paar vooruitstrevende telers vertelden hoe ze op biologisch-dynamische wijze groenten, fruit of siergewassen teelden. De biologisch-dynamische glasgroentetelers Frank de Koning (Nature en More) en Fons Verbeek (Bioverbeek) zijn overtuigd van het nut van goede biodiversiteit rondom hun bedrijf. Bloem- en groenstroken zijn effectief  bij het beheersen van ziekten en plagen in de kas. De natuurlijke bestrijders die daarin zitten vormen een bufferzone, zodat plagen minder snel de kas in dringen. Ook zoeken bestrijders de plagen in de kas op, aldus De Koning. Het was verheugend de verhalen van deze biologische tuinders te vernemen omdat zij bewijzen dat natuur buiten gunstig is voor het gewas binnen.

Wat vind ik zelf
Als deelnemer aan dit seminar en aanwezig voor Natuurorganisaties in Westland zie ik het positief als milieuorganisaties en het agrarisch bedrijfsleven willen gaan samenwerken om de biodiversiteit in en om kassen te vergroten.
Het bleek tijdens dit seminar wel dat partijen nog blijven steken in biodiversiteit onderdeel laten zijn van geïntegreerde teeltsystemen. Dit is toch weer eenzijdig denken terwijl het integraal moet. Beide kanten zijn belangrijk.  De urgentie wordt niet ingezien van het instorten van de biodiversiteit. De VN riep in 2019 nogmaals op te erkennen dat de sterke afname van de biodiversiteit een groter probleem is dan het klimaatprobleem. Daar moeten we iets mee. De glastuinbouwsector, maar ook de politiek nemen niet hun verantwoordelijkheid.

Ik wil nog opmerken dat biodiversiteit niet iets is voor erbij, maar het is de essentie van leven op aarde. Er moet balans komen tussen economie en ecologie. Een schone bodem, schoon water en schone lucht in samenhang met voldoende echte natuur is essentieel om tot herstel van biodiversiteit te komen. Daar hoort bij meer natuur aanleggen en beschermen.
Biodiversiteit alleen zien als productiefactor betekent dat het niet wordt begrepen. Herstel van de biodiversiteit is vele malen belangrijker dan praten over een klimaatprobleem. Een punt daarbij is dat de Westkant van Nederland zwaar overbevolkt is en de druk op het ecosysteem is gigantisch. Ook daar moet naar worden gekeken. Ondanks alle gepraat zijn we nog steeds bezig met ecocide plegen en dat is niet het juiste pad.

Een paar vragen die ik nog had willen stellen, maar de gelegenheid was erg beperkt:
1 Vraag voor Eveline Stilma: Uw betoog gaat over ''binnen'', maar wat kan  ''buiten'' bijdragen aan een goede biodiversiteit. Het moet toch samen op gaan, binnen en buiten?

2 Vraag voor Helma Verberkt: Wat is de invloed op het milieu buiten van de inzet in de kassen van 15 miljard beestjes (natuurlijke bestrijders zoals sluipwespen) op buiten. Heeft dit nadeel voor het voedsel in de bermen voor vogels, kikkers, vleermuizen?

3 Vraag voor Jan Nagel: Moet de agrarische sector / glastuinbouw niet wederkerig bijdragen aan biodiversiteit van de natuur? Wat doet de sector voor een gezonde buitenbiodiversiteit?

4 Vraag voor Ingrid ter Woorst: Schoon en gezond water moet, dat is een gezamenlijk belang. Hoeveel schade brengt de agrarische sector toe aan de natuur, is de uitstoot van de sector exact bekend?

5 Vraag voor Frank de Koning: Brengt stomen schade aan de biodiversiteit van de bodem, is stomen niet dodelijk voor het bodemleven?

6 Vraag voor  Woody Maijers van het Innovatiepact  Greenport Westholland: Waarom mogen alleen leden van LTO deelnemen aan het kennisnetwerk biodiverse teelten? Waarom niet ook juist vakvreemden om het ''out of the box denken'' te bevorderen?

Westland

Westland
Mijn tuin.