Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

7 mrt. 2019

Het Lierse Putje is klaar


670 kubieke meter waterberging red de Lier; of niet!
Het Lierse Putje is klaar!

Grappig, of eigenlijk droevig is dat sommige politici en kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen ook nog gaan roepen dat ze een miniberging een probleem oplost, op wie moet je dan nog stemmen?

Aad van Uffelen 07032019 Natuur-Westland

Het Putje van Westland is gereed! ''Het water gaat de berging in en niet de huizen van de mensen''. De Lier blijft voortaan droog bij een hoosbui... Maar is dat zo en is 670 kubieke meter nu veel of weinig?
Een vergelijking is op zijn plaats. Hoeveel waterberging is er in Westland ongeveer.

In het kader van steenbreek heeft de gemeente in 2018 ca. 200 regentonnen uitgedeeld. Hoeveel regentonnen er in Westland staan is onbekend. 200 regentonnen van ca. 100 liter is potentieel dus 20.000 liter wateropvang ofwel 20 m³.
Zouden er 25.000 regentonnen staan dan kunnen die in theorie 2.500.000 liter water op ofwel 2500 m³. Vraag is hoeveel van die regentonnen bij aanvang van een bui leeg zijn? De bijdrage tegen wateroverlast is dus zeer minimaal.

Er zijn een aantal dynamische waterbergingen.
Dynamische bergingen” worden door middel van een kunstwerk afgesloten van de rest van het watersysteem. Deze bergingen kunnen dus bij wateroverlast dienen als overloopgebied, tijdelijk opslaggebied. Het zijn:
Boezembergingen: 236.650 - 736.000 m³
236.650 m³ in Westland beschikbaar. Tel je daar bij op de Berging Woudsepolder (MD): Zwethkade Zuid 57, 2635 CW, Den Hoorn, Midden Delfland dan komt er 500.000 m³ bij.

Polderbergingen: ca. 80.000 m³ beschikbaar

Statische waterbergingen: 64.900 m³ beschikbaar

Er zijn dus ook “Passief bewegende bergingen” dit zijn bergingen die meelopen met het waterpeil van het systeem. Ze zijn dus niet afgesloten. Bij stijgend oppervlaktewater stijgt dit water mee.

En er zijn Waterberging onder een kas of in een bassin: 1850 m³

Potentieel kunnen waterbassins van tuinders, net als bergen in goten, mogelijk substantieel bijdragen aan wateropvang indien dat noodzakelijk is. En dat is ook zo met groene daken.

Tot slot is er het oppervlaktewater
Dit zijn officieel geen bergingsgebieden maar hebben wel een bergende functie wanneer het waterpeil stijgt. En vaak wordt het waterpeil voorafgaand aan een hoosbui verlaagd, dus dat is dan nog eens extra opvang.

Samenvattend: de 670 m³ ondergrondse waterberging in de Lier is lokaal mooi. Maar het is een druppel en lost het probleem niet op. Het is ook nog eens de duurste manier om wateroverlast te voorkomen.

Beter zou zijn dat we bodemdaling tegengaan door te voorkomen dat het veen oxideert (hoger waterpeil). Dat we de omgeving, onze tuinen en de openbare ruimte flink ontstenen. En dat we veel meer bomen en struiken planten, Wadi's en groengebieden aanleggen.

Westland is het dichtst bebouwde stukje Europa en dat wordt alleen nog maar voller en drukker. Intussen blijft de bodem dalen met ca. 2 cm per jaar en stijgt de zee.
De kern van wateroverlast ligt in tekortkomingen van de infrastructuur. Dan gaat het om de bebouwingsgraad en om capaciteit van riolering, afvoer en opslag. Gemeente Westland is voor 90 % verhard, bebouwd en dat maakt dat water bijna nergens meer op natuurlijke wijze in de grond kan zakken. Daar komt bij dat Westland de minst groene gemeente van Nederland is. Dat veroorzaakt ook veel wateroverlast want bomen en ander groen drinken veel water. Bijkomend voordeel is waar groen is kan water ook de boden inzakken. En het is ook nog eens heel goed voor herstel van de biodiversiteit.

Gemeenten goochelen van alles om problemen in de bebouwde omgeving de baas te blijven. Maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3774485/Een-onderwaterbuffer-moet-de-sokken-van-de-bewoners-van-het-Putje-van-Westland-drooghouden
https://www.ad.nl/westland/waterberging-het-lierse-putje-officieel-geopend~a6acd6af/

Biodiversiteitsverslag 12022019 Monster


Verslag van het biodiversiteit symposium 12022019 Druiventuin Monster

Aad van Uffelen, Naaldwijk

Biodiversiteit in en buiten de kas, hoe dan?

Ca 60 belangstellenden waren aanwezig op het symposium ''Meer rendement door biodiversiteit'' dat werd gehouden in de Druiventuin te Monster. Georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (Michael Verhoeckx) en InnoPlant. Dagvoorzitter was Nico van Ruiten, voormalig voorzitter van Glastuinbouw Nederland.
De stelling: ''Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten''?

Sprekers waren: Eveline Stilma van Innoplant; Helma Verberkt van Glastuinbouw Nederland; Willem Jan de Kogel van Wageningen Plant Research; Ingrid ter Woorst van het Hoogheemraadschap van Delfland. Telers: Frank de Koning, Fons Verbeek, Martijn Vis, Gerben Ravensbergen en ton Immerzeel.

Het symposium werd mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Biobest Nederland en Royal Brinkman.

Biodiversiteit is voor veel telers nog een niet begrepen fenomeen. Vaak is er veel kennis van hun eigen product, maar van natuur weet men meestal niet veel. Dus ook de vraag hoe natuur kan bijdragen aan hun bedrijf en hoe hun bedrijf kan bijdragen aan het welzijn van de natuur, is nog niet duidelijk.
Het denken is, zo merkte ik aan de sprekers, vooral eenzijdig naar binnen gericht. Alles draait om het bedrijf, de teelt en de opbrengst. Begrijpelijk, maar het is niet voldoende om maatschappelijk, natuurinclusief en ecologisch verantwoord een bedrijf te kunnen voeren.
Natuurlijk bermbeheer is voor velen een gruwel. Er is angst voor de buitenwereld, angst voor flora en fauna. Vreemd, want de emissies die vanuit de bedrijven naar buiten gaan, in water, bodem en lucht zijn enorm, de buitenwereld moet  juist angst hebben voor de agrarische sector. En dan is het in Nederland beter dan in veel andere landen, vooral in de buitenlandse grootschalige landbouw is het slecht gesteld.

De agrarische sector is de grootste gebruiker van bodem in Nederland. Vreemd is ook dat niemand in de sector zich afvraagt wat er vanuit de bedrijven naar buiten komt. De agrarische sector is een van de grootste aantasters van natuur. Methaan, CO2, dierziekten, gebruik van bestrijdingsmiddelen, lozingen, genetische manipulatie, kortom het is niet allemaal glorie. De teloorgang van de biodiversiteit, het verdringen van soorten, het afschieten van dieren en vogels, het is gemeengoed.

Gelukkig gebeuren er ook al veel goede dingen zoals duurzaam telen, biologische teelt, minder energiegebruik, er wordt gewerkt met macrobiologie (insecten, mijten,) of microbiologie (bacteriën, schimmels).
In het verleden (en dat gebeurt nog) zijn veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die breedspectrum waren en dus alles doodden. Daardoor is veel resistentie ontstaan en is veel natuurlijke biodiversiteit aangetast. Denk aan DDT, gechloreerde koolwaterstoffen, Parathion, Malathion, Dieldrin, Temic, etc. (Ik schreef daar al eens een blog over)
Het positieve resultaat  van dit seminar is dat er een begin is gemaakt breder te denken over het belang van biodiversiteit in de kas. Dat er kansen liggen voor productie- en rendementsverbetering en mogelijk ook minder gebruik van bestrijdingsmiddelen in de toekomst. Dat is winst. De vraag is nu hoe de LTO en de tuinders om willen gaan met de biodiversiteit buiten de kas.
Gangbaar is alles buiten de kas kort te maaien en de LTO heeft ook nadrukkelijk de wens om de buitenwereld constant kort te maaien. Zo hoopt ze dat er geen insecten en onkruid van buiten naar binnen komen. Dat is geen goed perspectief voor de natuur die al zwaar onder druk staat. De biodiversiteit is afgelopen decennia al met ruim 70 % verminderd, soorten sterven uit of worden verjaagd. Leefgebieden worden ingenomen door land- en tuinbouw, bedrijventerreinen, wegen en steden. Zelfs de restjes natuur dreigen onder de voet te worden gelopen door recreanten en toeristen.

Volgens Eveline Stilma, eigenaar van Innoplant, gaat het niet om het aantal kringlopen of soorten van biodiversiteit, maar gaat het om de onderlinge samenhang, om verbanden. Zij denkt dat dat het systeem stabiel maakt.
Helma Verberkt, programmamanager Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland ziet biodiversiteit vooral als een productiefactor van een geïntegreerde teelt- en gewasbeschermingstrategie. Biodiversiteit moet voor de tuinder functioneel zijn en bijdragen aan weerbare gewassen. Het gaat haar er om dat er nog een goede boterham te verdienen is.

Bermen
Glastuinbouw Nederland wil graag onderzoek om meer inzicht te verkrijgen. LTO maakt zich zorgen over insecten en onkruid uit de bermen in Westland en elders. Ze hopen dat er snel, zeker in Westland, een aangepast maaibeleid komt. Niet twee keer per jaar, maar veel vaker en wel tot minimaal 750 meter van de kassen. LTO denkt dat grondig onderzoek  tot een winsituatie voor het milieu en de glastuinbouw kan leiden.
Leonie Claesen beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening bij Glastuinbouw Nederland sluit niet uit dat een meer gevarieerde berm voordelen biedt bij aanpak van ziekten en plagen in de kas. Naar voren kwam dat ook in andere gebieden in Nederland tuinders menen dat de natuur buiten tot schade binnen leidt, de vraag is of dat zo is.

Claessen geeft aan dat sommige glastuinders vaker maaien willen. Zij zegt dat er geen goed wetenschappelijk onderzoek naar  de gevolgen van maaibeleid is geweest. 
Wel is het afgelopen jaar door drie Westlandse glastuinbouwbedrijven meegedaan aan een WUR-onderzoek. Zij vindt het niet opmerkelijk dat nader onderzoek nodig is om goede conclusies te trekken.
(opm. KNNV afd. Delfland heeft in 2018 onderzoek gedaan naar onkruiden die vanuit de berm van de Poelzone de kassen in zouden waaien.
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Onkruid%20in%20kassen%20Westland.pdf
De gemeenteraad Westland houdt spoedig een Raadsinformatieavond over insecten en onkruid in de bermen, met mogelijke gevolgen voor het maaibeleid.)

Natuur centraal stellen
Een paar vooruitstrevende telers vertelden hoe ze op biologisch-dynamische wijze groenten, fruit of siergewassen teelden. De biologisch-dynamische glasgroentetelers Frank de Koning (Nature en More) en Fons Verbeek (Bioverbeek) zijn overtuigd van het nut van goede biodiversiteit rondom hun bedrijf. Bloem- en groenstroken zijn effectief  bij het beheersen van ziekten en plagen in de kas. De natuurlijke bestrijders die daarin zitten vormen een bufferzone, zodat plagen minder snel de kas in dringen. Ook zoeken bestrijders de plagen in de kas op, aldus De Koning. Het was verheugend de verhalen van deze biologische tuinders te vernemen omdat zij bewijzen dat natuur buiten gunstig is voor het gewas binnen.

Wat vind ik zelf
Als deelnemer aan dit seminar en aanwezig voor Natuurorganisaties in Westland zie ik het positief als milieuorganisaties en het agrarisch bedrijfsleven willen gaan samenwerken om de biodiversiteit in en om kassen te vergroten.
Het bleek tijdens dit seminar wel dat partijen nog blijven steken in biodiversiteit onderdeel laten zijn van geïntegreerde teeltsystemen. Dit is toch weer eenzijdig denken terwijl het integraal moet. Beide kanten zijn belangrijk.  De urgentie wordt niet ingezien van het instorten van de biodiversiteit. De VN riep in 2019 nogmaals op te erkennen dat de sterke afname van de biodiversiteit een groter probleem is dan het klimaatprobleem. Daar moeten we iets mee. De glastuinbouwsector, maar ook de politiek nemen niet hun verantwoordelijkheid.

Ik wil nog opmerken dat biodiversiteit niet iets is voor erbij, maar het is de essentie van leven op aarde. Er moet balans komen tussen economie en ecologie. Een schone bodem, schoon water en schone lucht in samenhang met voldoende echte natuur is essentieel om tot herstel van biodiversiteit te komen. Daar hoort bij meer natuur aanleggen en beschermen.
Biodiversiteit alleen zien als productiefactor betekent dat het niet wordt begrepen. Herstel van de biodiversiteit is vele malen belangrijker dan praten over een klimaatprobleem. Een punt daarbij is dat de Westkant van Nederland zwaar overbevolkt is en de druk op het ecosysteem is gigantisch. Ook daar moet naar worden gekeken. Ondanks alle gepraat zijn we nog steeds bezig met ecocide plegen en dat is niet het juiste pad.

Een paar vragen die ik nog had willen stellen, maar de gelegenheid was erg beperkt:
1 Vraag voor Eveline Stilma: Uw betoog gaat over ''binnen'', maar wat kan  ''buiten'' bijdragen aan een goede biodiversiteit. Het moet toch samen op gaan, binnen en buiten?

2 Vraag voor Helma Verberkt: Wat is de invloed op het milieu buiten van de inzet in de kassen van 15 miljard beestjes (natuurlijke bestrijders zoals sluipwespen) op buiten. Heeft dit nadeel voor het voedsel in de bermen voor vogels, kikkers, vleermuizen?

3 Vraag voor Jan Nagel: Moet de agrarische sector / glastuinbouw niet wederkerig bijdragen aan biodiversiteit van de natuur? Wat doet de sector voor een gezonde buitenbiodiversiteit?

4 Vraag voor Ingrid ter Woorst: Schoon en gezond water moet, dat is een gezamenlijk belang. Hoeveel schade brengt de agrarische sector toe aan de natuur, is de uitstoot van de sector exact bekend?

5 Vraag voor Frank de Koning: Brengt stomen schade aan de biodiversiteit van de bodem, is stomen niet dodelijk voor het bodemleven?

6 Vraag voor  Woody Maijers van het Innovatiepact  Greenport Westholland: Waarom mogen alleen leden van LTO deelnemen aan het kennisnetwerk biodiverse teelten? Waarom niet ook juist vakvreemden om het ''out of the box denken'' te bevorderen?

25 feb. 2019

Je huis verzakt, wat nu?


Je huis verzakt, wat nu?

Aad van Uffelen, Naaldwijk 25022019

Bijna 1 miljoen huizen in Nederland verzakken. Muren scheuren, de fundering valt uit elkaar. De schade kan wel oplopen tot 100.000 Euro of meer per woning. Niemand betaalt dat. Je bent als eigenaar de klos. En het is niet eens je eigen schuld...
Dit proces is al vele jaren aan de gang, maar nu het in het nieuws is roepen een stel klimaatgekkies dat het komt door het klimaat; het magische mantra. Kennelijk geen gebrek aan onkunde. Ik vind dat het rijk, Provincie en gemeenten, en wellicht ook het waterschap wel verantwoordelijk zijn en de schade moeten betalen. De burger heeft weinig tot geen invloed op het grondwaterpeil.

Maar wat zijn de oorzaken?
Ik denk het volgende, mede gezien het bestuderen van het ontstaan van Westland vanuit onze kustontwikkeling. Om te beginnen zakt de bodem op veengrond, en vaak ook op kleigrond, al ca. 1200 jaar, dus sinds er hier steeds meer mensen gingen wonen en landbouw gingen bedrijven. Dat komt omdat onze voorouders de moerassen droog hebben gelegd. Daarna het land zijn gaan ontwateren, molens bouwden en kanalen en sloten gingen graven. Zo zijn West, Midden en Noord Nederland droog gelegd. Vervolgens werd het landbouwgrond en ontstonden dorpen en gingen steden groeien. Daarvoor moest de grond droog zijn, dus ging het grondwaterniveau naar beneden. Met als gevolg dat het veen nog verder ging inklinken, oxideren dus. In Westlandse polders was dat al honderden jaren geleden bekend. Alle bodem die boven het water ligt oxideert en klinkt in. Als bijkomstigheid veroorzaakte dat (nog steeds) ook enorm veel uitstoot van methaangas (en CO2) In Westland komt daar nog bij dat ca. 500 ha duinlandschap is afgegraven en elders opgehoogd, met alle gevolgen van dien voor de bodem en het bodemwater.

Bodemdaling komt mede door aardgasboringen (mijnbouw) en in Westland is veel gas gemijnd. Boeren willen een lage grondwaterstand en voor veel tuinders is dat ook essentieel. Voor bedrijventerreinen, woningen en wegen moest het ook omlaag. Tot de jaren 50 van de vorige eeuw werden huizen nog op houten palen gebouwd, toen deed de betonnen paal zijn intrede, maar was nog niet gelijk algemeen gebruikt, ik heb zelf nog veel houten palen de grond in zien verdwijnen. Soms werd er niet eens geheid, maar stonden huizen op een betonplaat. In het verleden zelfs op koeienhuiden. Maar, ook als je huis op palen staat, zeg 15 tot 20 meter diep op de eerste of tweede zandlaag, en de bovenlaag klinkt in, zakt dus, dan komen de houten paalkoppen boven water en gaan rotten. De vraag is ook of betonnen palen gaan rotten, betonrot... al zal dat gemakkelijker te herstellen zijn.
Huizen die op een stalen (betonnen of gemetselde) basis staan, (dus geen heipalen) op een kleilaag, gaan ook zakken als die kleilaag droog valt. Want dan krimpt klei. Een normaal verschijnsel dus, grond die droogt, krimpt... Eenmaal verdroogd komt klei niet snel meer naar de oude toestand terug, elke boer weet dat.

Bij gemiddeld 2 cm bodemdaling per jaar is dat in 50 jaar tijd dus 1 meter. En dan zijn je houten funderingspalen dus de pineut want het grondwater zakt mee met de bodemdaling. Op sommige delen is de bodem in NL al 7 tot 10 meter gedaald. Daar komt nog bij dat West Nederland kantelt, richting zee, dat veroorzaakt extra bodemdaling.
Ook een oorzaak die vaak wordt vergeten is dat vooral oude rioleringen kunnen lekken. En dan kan grondwater in het riool zakken en zo kan er lokaal een lagere grondwaterstand ontstaan. Je huis zal er maar net staan.
Andere oorzaken zijn dat we onze leefomgeving en de eigen tuin, zo enorm verstenen en bebouwen, dat regenwater niet meer in de bodem kan zakken om zo het grondwater aan te vullen. Het regenwater wordt gelijk via het riool afgevoerd. Gevolg is vaak lokaal wateroverlast als het echt eens goed regent want dan kan het riool het niet aan, logisch! Oplossingen van de gemeente zijn dan, een groter riool of een apart riool, maar dat is nu net een foute en te dure oplossing. Ontstenen en ontplastificeren van de eigen tuin is ook een zeer nuttige maatregel, alleen doet iedereen het tegenovergestelde, inclusief de gemeente.

Bodem klinkt in mede door alle bouwwerken die we er op zetten. Een stad als Jakarta zakt zo in de aarde weg... In 1900 woonden er nog maar 5 miljoen mensen in NL, nu bijna 18 miljoen, in 2100 24 miljoen en hoeveel komen er nog meer? En allemaal in de westkant van het land! Ter wille van een groei-economie halen we alsmaar meer bedrijven hierheen en dus ook immigratiewerknemers. Dit loopt finaal fout af, je kunt je zelfs afvragen of West Nederland nog te redden is, zeker nu de al 10.000 jaar gaande zeespiegelstijging nog altijd doorzet. We zijn echt gekke Henkie met onze groei-economieverslaving. Het is onze hebzucht die ons naar de afgrond leidt.
Ophogen van de bodem doet deze ook weer sneller dalen... In Westland doen wij dat ook veel. En we zijn nog steeds maar bezig alsmaar water weg te pompen, De leidraad: ''Peil volgt functie is dus helemaal fout".
Hier ligt een belangrijke taak voor het Hoogheemraadschap en al die mensen die straks kunnen worden gekozen. Hebben ze wel verstand van deze materie? Aan sommige tweets van hen te zien helaas nee...
Ook vind ik het onbegrijpelijk dat de NAM toch mag gaan gas winnen en wel via fracking.
's-Gravenzande heeft al meer dan 40 % kans op een aardbeving. Je kan je voorstellen dat een beving huizen die al een aangetaste fundering hebben wel eens zouden kunnen instorten en wat dan?

We zullen de natuur, de planeet, dus ook de bodem moeten gaan leren begrijpen, weten hoe het werkt. Westland is al veel te vol gebouwd en voor ca. 90 % verhard. Nu steeds meer kassen verdwijnen, relatief lichte gebouwen, komen er zware gebouwen voor in de plaats: wegen, bedrijven en huizen (flats) De verdichting neemt toe, het gewicht op de bodem neemt toe, dus je kunt aannemen dat de bodem nog sneller gaat zakken. We dweilen met de kraan open en zijn ziende blind, je zou anders verwachten van onze bestuurders.

We zouden het hemelwater en mogelijk ook een deel rivierwater vast moeten houden in extra plassen en meren om bij droge perioden vandaar de sloten en beken te kunnen vullen en het land kunnen besproeien of bevloeien, zodat het grondwaterpeil op peil blijft. Dan heeft een droge periode ook geen invloed meer op de bodem. Regenwater afkoppelen en naar wadi's in de wijk leiden kan ook. Dat water kan later rustig in de grond zakken. En het peil zal hoger moeten worden om de oxidering tegen te gaan. Nu wordt alles domweg weggepompt! Groene daken kunnen ook tijdelijk water bufferen en overlast voorkomen, en het maakt de omgeving groen, goed voor de biodiversiteit. Ontstenen, minder bouwen en meer ruimte geven aan groen en natuur is beter, goedkoper en mooier. Alle andere maatregelen leiden tot een catastrofe. 

De vraag is of onze bestuurders en raden het snappen en de juiste keuzes gaan maken. Ik pleit voor een Deltaplan Bodemherstel. 

Hierna nog een paar links voor liefhebbers.

1 mrt. 2018

Wel of geen Islamitische school in Westland?

Wel of geen Islamitische school in Westland?
Aad van Uffelen, 14 februari 2018

Politieke partijen zoals LPF en GBW en VVD zijn faliekant tegen de komst van een Islamitische school. Sommige andere partijen zoals CDA, WV staan ook niet te juichen, willen het ook niet. De reacties op een recent artikel hierover in Westlanders.nu zijn vaak te treurig voor woorden en bijna altijd anoniem. Welke reactie dan ook, verschuil je niet, dat is laf en onwestlands!

Dan de feiten:
Zelf gaf ik les op een Katholieke, een Christelijke en een Openbare school. Bijna alles was hetzelfde, rekenen, taal, noem maar op. Verschillen, ja, in de Christelijke school moest ik uit de Bijbel voorlezen als dagopening, voor een Katholiek niet moeilijk maar dat naar de dag vertalen was lastig. Ik ben nu voor openbaar onderwijs.
De hetze tegen niet traditioneel Christelijke scholen neemt toe. In Nederland hebben we naast openbare scholen ook scholen met signatuur zoals: Algemeen bijzonder, Hindoe, Islamitisch, Protestant, Protestants-christelijk, Reformatorisch, Rooms-katholiek, Joods, Oecumenisch, humanistisch.


Er spelen twee zaken en dat is gewoon wet:
Vrijheid van Godsdienst en vrijheid een bijzondere school te stichten

Vrijheid van Godsdienst:
Artikel 6 van de Nederlandse grondwet  geeft het recht op vrijheid van godsdienst aan. Er staat:
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Lees het zelf :
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi5kn3s122s4
Vrijheid van Onderwijs:
Op basis van artikel 23 van de Grondwet mag iedereen een school oprichten en deze naar eigen overtuiging inrichten.
Een nieuwe openbare of bijzondere school krijgt straks niet zomaar geld van de overheid. De oprichters van een nieuwe school moeten eerst aantonen dat:
  • er genoeg daadwerkelijke belangstelling voor hun school zal zijn;
De overheid kijkt straks naar de daadwerkelijke belangstelling van ouders voor een nieuwe school. De daadwerkelijke belangstelling wordt bepaald aan de hand van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Dit geeft een idee hoeveel leerlingen de school in de toekomst zal hebben.
  • de kwaliteit van het onderwijs op de nieuwe school voldoende zal zijn.
De overheid toetst straks ook of een nieuwe school naar verwachting onderwijs van voldoende kwaliteit gaat geven. Natuurlijk blijft de overheid de onderwijskwaliteit ook toetsen als de school is gestart.

Interessant is ook het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen
Lees het zelf:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs
http://www.wereldinwoord.com/2014/02/ons-bijzondere-onderwijs/

Een oplossing!
Je kunt best begrip opbrengen om Islamitische scholen niet te willen, ik ben er ook geen voorstander van. Daarom stel ik het volgende voor:
Verander Artikel 6 van de grondwet en sta voortaan alleen nog Openbaar Onderwijs toe.
In lessen maatschappij kan dan bijvoorbeeld van de 5 grote godsdiensten de essentie met de leerlingen worden gedeeld. Zo krijgt men niet het vernauwde wereldbeeld dat op bijzondere scholen wordt ontwikkeld, maar krijgen jongeren een betere en bredere kijk op hoe de wereld er qua godsdiensten in elkaar zit. Verschillen worden duidelijk, vooroordelen kunnen verdwijnen. Er zijn in de wereld ca. 4000 religies, je kunt niet zeggen dat religie geen invloed heeft op politieke besluitvorming, zelfs in een land als Nederland wat een seculiere staat is, waarbij religie en staat gescheiden zijn.
Maar het is geen scheiding tussen politiek en religie. Daarom hebben we religieuze partijen en wordt besluitvorming toch religieus (mede)bepaald.

Iedereen mag vinden wat hij of zij wil, maar waar wetgeving bepaalt, zoals bij vrijheid van onderwijs, wordt roepen door politici dat je geen Islamitische school wil, wel een karikatuur van onvermogen en resteert zinloze populistische retoriek. Helaas maakt een Christelijke partij als CDA zich hier ook schuldig aan. Openbaar onderwijs voorkomt geldverspilling en kwaliteitscontrole wordt ook gemakkelijker, alleen maar voordelen.

Westland

Westland
Mijn tuin.