Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 sep. 2019

Geschonden aarde


Geschonden aarde
Aad van Uffelen, 26 september 2019

De walgelijk geschonden aarde,
met vuilstort en gif, reflecteert
de menselijke perceptie,
naar zijn eigen leefomgeving.

Vele jaren achteloos gestort menselijk afval,
rioolslib, bagger, asbest en ander giftig materiaal,
resulteerden later veelal in
schijnbaar idyllische landschappen.

Maar duizenden vuilstortplaatsen
en giftige bodemplekken,
 woekeren ondergronds en brengen
onherstelbare schade aan
het ecosysteem daar beneden.

Dempen met vuilstort van Westlandse
moerasoevers zoals van de Grote Gantel
en andere natte gebieden,
al meer dan 100 jaar terug,
kenmerkt domme treurigheid.
Alles gericht op een ''Grootse Glazen Stad''.

Maar ook baggerlozing op boerenland
en  in prachtige meren,
leidde niet tot massaal verzet.
Ik herinner mij de stank en beklemming op
de luchtwegen en prikkende ogen,
als vuilniswagens hun smerige troep
leegden in onze sloten;
want die moesten gedempt.

Het tijdperk van de wetrack en afscheid van onze
schuiten deed zijn intrede rond 1955.
Met liefde geteelde producten
werden voortaan niet meer over het water
naar de veiling gebracht.
De sloten moesten daarom gedempt en liefst
voor lage kosten, beter nog, gratis.
Grage vuilstorters en louche afvalfiguren
doken in het gat
en niemand wist welke troep zij
in onze bodem stortten.
Ik zag alles, vaten, asbest, kleding, verfblikken,
ja wat niet? Ook open vuilnisbelten waren
millieuschandalig.

Mijn Westlandse jeugd is gelardeerd met
een stinkende treurige woestenij.
De stort werd vaak ook bedekt
met een laagje teelaarde
zodat de niets vermoedende tuinder daar
zijn groenten op kon telen.
Bij demping van sloten om paden te maken
werd kolas als bovenlaag gebruikt,
een gifstof op zich, door het vele zwavel.

Feitelijk liggen zo vele percelen onland
met een zieke bodem
in ons zo geliefde Westland.
En, elders is het al niet beter. Overal werd
ons vuilnis vrijelijk gedumpt.
Een paar honderdduizend plekken  die
ook nu nog verontreinigde bodem veroorzaken.

Pas toen in 1980 Lekkerkerk kampioen
gifschandalen werd,
kwam pas wetgeving op gang.
Maar och, ondergronds kraait er geen haan naar!
In 2004 bleek dat er in NL 650.000
locaties ernstig verontreinigd waren
(lees... compendium leefomgeving)
Soms wordt gesaneerd, vaak geïsoleerd,
dat laatste levert toekomstproblemen op.
Veel land is niet meer geschikt als teelland,
maar ook niet voor natuur of recreatie.
 
Meeuwen, kraaien, ratten en een penetrerende stank
is wat mij rest aan mijn jeugdige herinnering van de
open vuilnisbelten, van de gedempte sloten
en de giftige baggervelden.

De prachtige tuindersgebieden van
mijn geboortegrond
zijn zo verworden tot een ondergrondse
armageddon. Men zegt wel 10.000 plekken,
vol aromatische koolwaterstoffen (PAK's),
anorganische verbindingen, cyaniden,
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen,
olie, zware metalen, dioxinen, asbest,
bestrijdingsmiddelen.
En dan ook nog verontreiniging via de lucht,
mest, ook van zieke dieren, industriële activiteiten,
uitstoot van verkeer en zo voort.

Locaties met bodemverontreiniging worden
alleen aangepakt als het directe risico's geeft.
Er is altijd een reden tot verdoezelen en niets doen,
of half doen, net alsof...
Intussen woed er een ondergrondse ecologische ramp.
Daar is de stikstofproblematiek nog niets bij.

21 aug. 2019

19 augustus 2019
Geachte college en raadsleden van de gemeente Westland,
Natuur-Westland biedt u hierbij ons document over bomen aan.
‘’Westland heeft een bomenprobleem’’.

Opm. U leest het op de site van KNNV afd. Delfland
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland

Dit is een eerste analyse van hoe het staat met jonge aanplant van bomen, en van bomen na verplanten, bomen in de straat en langs wegen.
Helaas constateren wij dat het te vaak fout gaat, bomen dood gaan, of dermate slecht groeien dat ze geen kans hebben.

De vraag is hoe komt dat? En, wat kan je er aan doen.
Hoe kan uitval worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Hoe kan de natuurkwaliteit in Westland structureel beter worden.
Hoe kunnen beeldbepalende bomen, bijzondere bomen, oude bomen, geschenkbomen e.d. in kaart worden gebracht en beschermd?
En zo zijn er veel vragen die op antwoord wachten.

Bomen zijn zeer belangrijk voor ons mensen, voor het klimaat en voor leefbaarheid. Bomen zijn een belangrijk element in een leefbare omgeving, ze verfraaien het straatbeeld, koelen de omgeving bij hitte (mits er voldoende bladerdak is) en vormen een onmisbaar element voor vogels en insecten.
Bomen zijn onmisbaar voor mensen.
Wij hopen dat ons document een bijdrage is aan uw debat over een leefbare, gezonde en fraaie omgeving.

Wij zijn graag bereid om met u hierover in gesprek te gaan. Zeker in samenhang met de noodzaak van natuurinclusief bouwen spelen bomen, groen, natuur en water een centrale rol.
Ook ons document net tips voor natuurinclusief bouwen sluit aan op het document bomen (of andersom) Zeker nu er luchtdicht wordt gebouwd en vogels geen leefruimte meer hebben in en om woningen moeten we snel komen tot een goed pakket van maatregelen voor natuurinclusiviteit.

Van groot belang is ook het besluit van de Raad van State over het PAS besluit m.b.t. natuur en bouwen, hoe wil de raad en het college hier mee omgaan, welke maatregelen neemt u om de stikstofdepositie terug te dringen...

Bij vele gelegenheden spraken wij in bij uw raad, spraken met wethouders en burgemeesters, stuurden informatie toe, deelden kennis met u.
We noemen er enkele:
Plan Leefbos / en mini leefbos, Westland november 2016
Groenmanifest 20082017
Herstelplan groen en natuur 10042018
Maaibeleid en biodiversiteit in Westland; 31032019

Wij hopen dat u de noodzaak inziet en met ons wilt overleggen om tot structurele oplossingen te komen voor vraagstukken waar natuur, water, groen (bomen), natuurinclusief bouwen, e.d. een rol spelen. Denk hierbij ook aan onze kust.
Maar ook zwerfvuil, het ballonnenprobleem, sigarettenpeuken, kauwgom welke grote vervuilers zijn voor onze bodem en het water. En wat te denken van bescherming van dieren /roofvogels e.d.

We kunnen niet langer wachten om nu echt maatregelen te nemen, ook i.v.m. het klimaat en leefbaarheid.
Met vriendelijke groeten,
Namens
Natuur-Westland en partners
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland
knnv.nl
Het Westland heeft een bomenprobleem

20 jun. 2019


PAS Paniek
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State, een streep gezet door de PAS regeling om stikstof terug te dringen omdat de natuur hier ernstig onder lijdt. De uitspraak heeft gevolgen voor bepaalde bouwplannen, wegenaanleg, boerenbedrijven, bestemmingsplannen en dergelijke.
De aanwijzing van beschermde natuurgebieden zoals Natura2000 is een Europese aangelegenheid, samen met de landen. Er is een Europese habitatrichtlijn waar landen aan moeten voldoen, dat hebben ze afgesproken. Dat is hard nodig om flora en fauna te beschermen.
Maar in Nederland ligt de focus vooral op groei en niet op balans tussen natuur en ecologie. Er komen miljoenen mensen meer, sinds 1955 al van 9 naar bijna 18 miljoen en dat gaan er nog veel meer worden. Dus ook  meer wegen, bedrijventerreinen en woningen, meer stikstof. Het land en zeker de natuur bezwijken onder toenemende druk. Dat kan zo niet door gaan.

De biodiversiteit, het aantal plantensoorten, insecten, vogels en dieren, gaan hard achteruit in aantal. Dat heeft te maken met verdringing door de mens, innemen van hun leefomgeving, door gif, vervuiling, veranderingen in omgeving, verstening, plastificering, door water en temperatuur, en zo voort. De verschraling van het boerenland doordat er bijna geen kruidenrijke weilanden meer zijn, maar eentonig raaigras wordt geteeld voor veevoer, maakt dat er voor bijvoorbeeld weidevogels niets te eten valt. Ook zijn grondwaterstanden op veel plekken te laag.
Natuurgebieden staan daarbij zwaar onder druk van toenemend toerisme en recreatie. Voeg daar het kapbeleid aan toe, dan is wel duidelijk dat de natuur het onderspit delft en er echt een probleem is.
Het totale Natura2000 netwerk in de EU moet gemiddeld zo een 18 % van het grondoppervlak gaan omvatten. (Zuid Holland heeft maar 6 % natuur)
Natura2000 gebieden in Nederland vallen onder de NNN (Natuurnetwerk Nederland) dat is de voormalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur) Alle gebieden hebben een beheerplan wat er voor moet zorgen dat de doelen worden gehaald.

Essentieel voor een gezonde natuur is ook dat er overval ecologische verbindingen zijn. Bloemrijke stroken/linten, met ook struiken en wat bomen, die gebieden met elkaar verbinden. Vergeet niet dat voor een bepaald insect of vlinder het oversteken van een weg, water of bebouwde omgeving al vaak onmogelijk is. Alleen door te zorgen voor een heel stelsel van ecologische verbindingen en veel groene stapstenen, zijn ze in staat voort te leven en gezond te blijven.
Als je op een plek bijvoorbeeld een mussenfamilie ziet en denk dan niet van het is prima zo. Helaas ontstaat er door beperking van de natuur en isolatie, dan inteelt.
Tevens is het maaibeleid vaak rampzalig. Kort gemaaide gazonnetjes, kale bermen, versteende tuinen, monogroen, het werkt allemaal niet mee om een gezonde natuur te krijgen.
Natuurinclusief bouwen is een belangrijk middel om deze problemen aan te pakken, maar er is veel meer nodig.

Door de veel te hoge uitstoot gaat de natuur achteruit, vergrast het en nemen stikstofminnende planten als brandnetels, het pijpenstrootje (graspol), vingerhoedskruid e.d. de overhand. Andere soorten worden dus verdrongen. Zo verschraalt de flora en ook de fauna.
Zorgelijk is de houding van de politiek. Men is in conclaaf om te proberen slimme juridische regeltjes te bedenken om te ontsnappen aan het besluit van de Raad van State en gewoon op de oude voet verder te gaan.
Overigens was al langer bekend dat PAS niet werkte en dat de natuur in hoog tempo achteruit ging. Politici hebben het stelselmatig versluierd en zijn gewoon door gegaan met afgeven van vergunningen voor bouwen van stallen, wegen, woonwijken en zo voort.
Nu ineens is er paniek, wel vreemd natuurlijk, maar ook tamelijk hypocriet.

VVD Kamerlid Weverling zei op BNR radio ''de balans tussen natuur en economie is zoek''. Hij zegt dat de balans richting natuur doorslaat. Hij wil geen nieuwe Natura2000 gebieden aanwijzen. Wil de huidige Natura2000 gebieden herzien, herformuleren. Hij wil ook geen handhaving nu als gevolg van het besluit van de Raad van State, over PAS. Weverling wil een gedoogbeleid en wil geen bouwstop. Hij wil terug naar af en alle aanwijsbesluiten Natura2000 herzien. Weverling vreest voor de gevolgen voor bouwbedrijven.

De conclusie is dat, zeker voor de VVD en met name Kamerlid Weverling, natuur niet belangrijk is. Ook begrijpt hij niet dat natuur een zeer belangrijke economische factor is en belangrijk voor de gezondheid van mensen, voor recreatie, voor luchtzuivering en voor een aangename leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Welzijn zou belangrijker moeten zijn dan welvaart!
Weverling begrijpt dus niets van hoe het leven op aarde in elkaar zit. Natuur kan prima zonder economie en zonder mensen, andersom niet. Economie is gebaat bij een gezonde natuur. En zonder gezonde sterke natuur gaat alle leven ten onder, dat is precies wat nu gaande is op aarde. Het uitsterven van soorten gaat nu sneller dan tijdens de Dinosaurussen. 1 miljoen soorten staan op het punt te verdwijnen, velen zijn al weg.

Zie het als je huis, dat blijft staan als alle delen op positie blijven, haal je een paar muren, of een deel van het dak weg, dan valt het hele bouwwerk in elkaar. Zo gaat het op dit moment met de natuur op aarde.

Belangrijk is nu, hoe kan stikstof effectief worden terug gedrongen en de natuur beschermd. En dat daarbij de economie op een goede manier in balans kan komen met de ecologie. Het landelijke herstelplan Biodiversiteit is ook een cruciale bouwsteen om tot natuurherstel te komen.
Niet alleen op landelijk en provinciaal niveau, maar ook gemeentelijk moet men nodig eens serieus omgaan met de essentie van het leven en de balans tussen economie en ecologie snel herstellen, anders is het gewoon te laat... feitelijk is het al over 12...

Hierna een paar sites voor meer informatie:
BNR Weverling
https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10381365/stikstofuitspraak-raad-van-state-bedreigt-bouwplannen

Natura 2000 gebieden en de bedoeling daarvan
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
https://www.europa-nu.nl/id/vi3sbhekuxzt/natura_2000

Besluit Raad van State 29 mei 2019
https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/

PAS wetgeving
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

Europees hof 12 november 2018 over PAS
https://europadecentraal.nl/europees-hof-van-justitie-pas-alleen-onder-strenge-voorwaarden-verenigbaar-met-de-habitatrichtlijn/

Nog een duidelijk verhaal hieronder:
https://www.stibbe.com/en/news/2018/november/het-europese-pasarrest-een-programmatische-aanpak-is-toelaatbaar-maar-pas-op

7 mrt. 2019

Het Lierse Putje is klaar


670 kubieke meter waterberging red de Lier; of niet!
Het Lierse Putje is klaar!

Grappig, of eigenlijk droevig is dat sommige politici en kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen ook nog gaan roepen dat ze een miniberging een probleem oplost, op wie moet je dan nog stemmen?

Aad van Uffelen 07032019 Natuur-Westland

Het Putje van Westland is gereed! ''Het water gaat de berging in en niet de huizen van de mensen''. De Lier blijft voortaan droog bij een hoosbui... Maar is dat zo en is 670 kubieke meter nu veel of weinig?
Een vergelijking is op zijn plaats. Hoeveel waterberging is er in Westland ongeveer.

In het kader van steenbreek heeft de gemeente in 2018 ca. 200 regentonnen uitgedeeld. Hoeveel regentonnen er in Westland staan is onbekend. 200 regentonnen van ca. 100 liter is potentieel dus 20.000 liter wateropvang ofwel 20 m³.
Zouden er 25.000 regentonnen staan dan kunnen die in theorie 2.500.000 liter water op ofwel 2500 m³. Vraag is hoeveel van die regentonnen bij aanvang van een bui leeg zijn? De bijdrage tegen wateroverlast is dus zeer minimaal.

Er zijn een aantal dynamische waterbergingen.
Dynamische bergingen” worden door middel van een kunstwerk afgesloten van de rest van het watersysteem. Deze bergingen kunnen dus bij wateroverlast dienen als overloopgebied, tijdelijk opslaggebied. Het zijn:
Boezembergingen: 236.650 - 736.000 m³
236.650 m³ in Westland beschikbaar. Tel je daar bij op de Berging Woudsepolder (MD): Zwethkade Zuid 57, 2635 CW, Den Hoorn, Midden Delfland dan komt er 500.000 m³ bij.

Polderbergingen: ca. 80.000 m³ beschikbaar

Statische waterbergingen: 64.900 m³ beschikbaar

Er zijn dus ook “Passief bewegende bergingen” dit zijn bergingen die meelopen met het waterpeil van het systeem. Ze zijn dus niet afgesloten. Bij stijgend oppervlaktewater stijgt dit water mee.

En er zijn Waterberging onder een kas of in een bassin: 1850 m³

Potentieel kunnen waterbassins van tuinders, net als bergen in goten, mogelijk substantieel bijdragen aan wateropvang indien dat noodzakelijk is. En dat is ook zo met groene daken.

Tot slot is er het oppervlaktewater
Dit zijn officieel geen bergingsgebieden maar hebben wel een bergende functie wanneer het waterpeil stijgt. En vaak wordt het waterpeil voorafgaand aan een hoosbui verlaagd, dus dat is dan nog eens extra opvang.

Samenvattend: de 670 m³ ondergrondse waterberging in de Lier is lokaal mooi. Maar het is een druppel en lost het probleem niet op. Het is ook nog eens de duurste manier om wateroverlast te voorkomen.

Beter zou zijn dat we bodemdaling tegengaan door te voorkomen dat het veen oxideert (hoger waterpeil). Dat we de omgeving, onze tuinen en de openbare ruimte flink ontstenen. En dat we veel meer bomen en struiken planten, Wadi's en groengebieden aanleggen.

Westland is het dichtst bebouwde stukje Europa en dat wordt alleen nog maar voller en drukker. Intussen blijft de bodem dalen met ca. 2 cm per jaar en stijgt de zee.
De kern van wateroverlast ligt in tekortkomingen van de infrastructuur. Dan gaat het om de bebouwingsgraad en om capaciteit van riolering, afvoer en opslag. Gemeente Westland is voor 90 % verhard, bebouwd en dat maakt dat water bijna nergens meer op natuurlijke wijze in de grond kan zakken. Daar komt bij dat Westland de minst groene gemeente van Nederland is. Dat veroorzaakt ook veel wateroverlast want bomen en ander groen drinken veel water. Bijkomend voordeel is waar groen is kan water ook de boden inzakken. En het is ook nog eens heel goed voor herstel van de biodiversiteit.

Gemeenten goochelen van alles om problemen in de bebouwde omgeving de baas te blijven. Maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3774485/Een-onderwaterbuffer-moet-de-sokken-van-de-bewoners-van-het-Putje-van-Westland-drooghouden
https://www.ad.nl/westland/waterberging-het-lierse-putje-officieel-geopend~a6acd6af/

Biodiversiteitsverslag 12022019 Monster


Verslag van het biodiversiteit symposium 12022019 Druiventuin Monster

Aad van Uffelen, Naaldwijk

Biodiversiteit in en buiten de kas, hoe dan?

Ca 60 belangstellenden waren aanwezig op het symposium ''Meer rendement door biodiversiteit'' dat werd gehouden in de Druiventuin te Monster. Georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (Michael Verhoeckx) en InnoPlant. Dagvoorzitter was Nico van Ruiten, voormalig voorzitter van Glastuinbouw Nederland.
De stelling: ''Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten''?

Sprekers waren: Eveline Stilma van Innoplant; Helma Verberkt van Glastuinbouw Nederland; Willem Jan de Kogel van Wageningen Plant Research; Ingrid ter Woorst van het Hoogheemraadschap van Delfland. Telers: Frank de Koning, Fons Verbeek, Martijn Vis, Gerben Ravensbergen en ton Immerzeel.

Het symposium werd mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Biobest Nederland en Royal Brinkman.

Biodiversiteit is voor veel telers nog een niet begrepen fenomeen. Vaak is er veel kennis van hun eigen product, maar van natuur weet men meestal niet veel. Dus ook de vraag hoe natuur kan bijdragen aan hun bedrijf en hoe hun bedrijf kan bijdragen aan het welzijn van de natuur, is nog niet duidelijk.
Het denken is, zo merkte ik aan de sprekers, vooral eenzijdig naar binnen gericht. Alles draait om het bedrijf, de teelt en de opbrengst. Begrijpelijk, maar het is niet voldoende om maatschappelijk, natuurinclusief en ecologisch verantwoord een bedrijf te kunnen voeren.
Natuurlijk bermbeheer is voor velen een gruwel. Er is angst voor de buitenwereld, angst voor flora en fauna. Vreemd, want de emissies die vanuit de bedrijven naar buiten gaan, in water, bodem en lucht zijn enorm, de buitenwereld moet  juist angst hebben voor de agrarische sector. En dan is het in Nederland beter dan in veel andere landen, vooral in de buitenlandse grootschalige landbouw is het slecht gesteld.

De agrarische sector is de grootste gebruiker van bodem in Nederland. Vreemd is ook dat niemand in de sector zich afvraagt wat er vanuit de bedrijven naar buiten komt. De agrarische sector is een van de grootste aantasters van natuur. Methaan, CO2, dierziekten, gebruik van bestrijdingsmiddelen, lozingen, genetische manipulatie, kortom het is niet allemaal glorie. De teloorgang van de biodiversiteit, het verdringen van soorten, het afschieten van dieren en vogels, het is gemeengoed.

Gelukkig gebeuren er ook al veel goede dingen zoals duurzaam telen, biologische teelt, minder energiegebruik, er wordt gewerkt met macrobiologie (insecten, mijten,) of microbiologie (bacteriën, schimmels).
In het verleden (en dat gebeurt nog) zijn veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die breedspectrum waren en dus alles doodden. Daardoor is veel resistentie ontstaan en is veel natuurlijke biodiversiteit aangetast. Denk aan DDT, gechloreerde koolwaterstoffen, Parathion, Malathion, Dieldrin, Temic, etc. (Ik schreef daar al eens een blog over)
Het positieve resultaat  van dit seminar is dat er een begin is gemaakt breder te denken over het belang van biodiversiteit in de kas. Dat er kansen liggen voor productie- en rendementsverbetering en mogelijk ook minder gebruik van bestrijdingsmiddelen in de toekomst. Dat is winst. De vraag is nu hoe de LTO en de tuinders om willen gaan met de biodiversiteit buiten de kas.
Gangbaar is alles buiten de kas kort te maaien en de LTO heeft ook nadrukkelijk de wens om de buitenwereld constant kort te maaien. Zo hoopt ze dat er geen insecten en onkruid van buiten naar binnen komen. Dat is geen goed perspectief voor de natuur die al zwaar onder druk staat. De biodiversiteit is afgelopen decennia al met ruim 70 % verminderd, soorten sterven uit of worden verjaagd. Leefgebieden worden ingenomen door land- en tuinbouw, bedrijventerreinen, wegen en steden. Zelfs de restjes natuur dreigen onder de voet te worden gelopen door recreanten en toeristen.

Volgens Eveline Stilma, eigenaar van Innoplant, gaat het niet om het aantal kringlopen of soorten van biodiversiteit, maar gaat het om de onderlinge samenhang, om verbanden. Zij denkt dat dat het systeem stabiel maakt.
Helma Verberkt, programmamanager Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland ziet biodiversiteit vooral als een productiefactor van een geïntegreerde teelt- en gewasbeschermingstrategie. Biodiversiteit moet voor de tuinder functioneel zijn en bijdragen aan weerbare gewassen. Het gaat haar er om dat er nog een goede boterham te verdienen is.

Bermen
Glastuinbouw Nederland wil graag onderzoek om meer inzicht te verkrijgen. LTO maakt zich zorgen over insecten en onkruid uit de bermen in Westland en elders. Ze hopen dat er snel, zeker in Westland, een aangepast maaibeleid komt. Niet twee keer per jaar, maar veel vaker en wel tot minimaal 750 meter van de kassen. LTO denkt dat grondig onderzoek  tot een winsituatie voor het milieu en de glastuinbouw kan leiden.
Leonie Claesen beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening bij Glastuinbouw Nederland sluit niet uit dat een meer gevarieerde berm voordelen biedt bij aanpak van ziekten en plagen in de kas. Naar voren kwam dat ook in andere gebieden in Nederland tuinders menen dat de natuur buiten tot schade binnen leidt, de vraag is of dat zo is.

Claessen geeft aan dat sommige glastuinders vaker maaien willen. Zij zegt dat er geen goed wetenschappelijk onderzoek naar  de gevolgen van maaibeleid is geweest. 
Wel is het afgelopen jaar door drie Westlandse glastuinbouwbedrijven meegedaan aan een WUR-onderzoek. Zij vindt het niet opmerkelijk dat nader onderzoek nodig is om goede conclusies te trekken.
(opm. KNNV afd. Delfland heeft in 2018 onderzoek gedaan naar onkruiden die vanuit de berm van de Poelzone de kassen in zouden waaien.
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Onkruid%20in%20kassen%20Westland.pdf
De gemeenteraad Westland houdt spoedig een Raadsinformatieavond over insecten en onkruid in de bermen, met mogelijke gevolgen voor het maaibeleid.)

Natuur centraal stellen
Een paar vooruitstrevende telers vertelden hoe ze op biologisch-dynamische wijze groenten, fruit of siergewassen teelden. De biologisch-dynamische glasgroentetelers Frank de Koning (Nature en More) en Fons Verbeek (Bioverbeek) zijn overtuigd van het nut van goede biodiversiteit rondom hun bedrijf. Bloem- en groenstroken zijn effectief  bij het beheersen van ziekten en plagen in de kas. De natuurlijke bestrijders die daarin zitten vormen een bufferzone, zodat plagen minder snel de kas in dringen. Ook zoeken bestrijders de plagen in de kas op, aldus De Koning. Het was verheugend de verhalen van deze biologische tuinders te vernemen omdat zij bewijzen dat natuur buiten gunstig is voor het gewas binnen.

Wat vind ik zelf
Als deelnemer aan dit seminar en aanwezig voor Natuurorganisaties in Westland zie ik het positief als milieuorganisaties en het agrarisch bedrijfsleven willen gaan samenwerken om de biodiversiteit in en om kassen te vergroten.
Het bleek tijdens dit seminar wel dat partijen nog blijven steken in biodiversiteit onderdeel laten zijn van geïntegreerde teeltsystemen. Dit is toch weer eenzijdig denken terwijl het integraal moet. Beide kanten zijn belangrijk.  De urgentie wordt niet ingezien van het instorten van de biodiversiteit. De VN riep in 2019 nogmaals op te erkennen dat de sterke afname van de biodiversiteit een groter probleem is dan het klimaatprobleem. Daar moeten we iets mee. De glastuinbouwsector, maar ook de politiek nemen niet hun verantwoordelijkheid.

Ik wil nog opmerken dat biodiversiteit niet iets is voor erbij, maar het is de essentie van leven op aarde. Er moet balans komen tussen economie en ecologie. Een schone bodem, schoon water en schone lucht in samenhang met voldoende echte natuur is essentieel om tot herstel van biodiversiteit te komen. Daar hoort bij meer natuur aanleggen en beschermen.
Biodiversiteit alleen zien als productiefactor betekent dat het niet wordt begrepen. Herstel van de biodiversiteit is vele malen belangrijker dan praten over een klimaatprobleem. Een punt daarbij is dat de Westkant van Nederland zwaar overbevolkt is en de druk op het ecosysteem is gigantisch. Ook daar moet naar worden gekeken. Ondanks alle gepraat zijn we nog steeds bezig met ecocide plegen en dat is niet het juiste pad.

Een paar vragen die ik nog had willen stellen, maar de gelegenheid was erg beperkt:
1 Vraag voor Eveline Stilma: Uw betoog gaat over ''binnen'', maar wat kan  ''buiten'' bijdragen aan een goede biodiversiteit. Het moet toch samen op gaan, binnen en buiten?

2 Vraag voor Helma Verberkt: Wat is de invloed op het milieu buiten van de inzet in de kassen van 15 miljard beestjes (natuurlijke bestrijders zoals sluipwespen) op buiten. Heeft dit nadeel voor het voedsel in de bermen voor vogels, kikkers, vleermuizen?

3 Vraag voor Jan Nagel: Moet de agrarische sector / glastuinbouw niet wederkerig bijdragen aan biodiversiteit van de natuur? Wat doet de sector voor een gezonde buitenbiodiversiteit?

4 Vraag voor Ingrid ter Woorst: Schoon en gezond water moet, dat is een gezamenlijk belang. Hoeveel schade brengt de agrarische sector toe aan de natuur, is de uitstoot van de sector exact bekend?

5 Vraag voor Frank de Koning: Brengt stomen schade aan de biodiversiteit van de bodem, is stomen niet dodelijk voor het bodemleven?

6 Vraag voor  Woody Maijers van het Innovatiepact  Greenport Westholland: Waarom mogen alleen leden van LTO deelnemen aan het kennisnetwerk biodiverse teelten? Waarom niet ook juist vakvreemden om het ''out of the box denken'' te bevorderen?

Westland

Westland
Mijn tuin.