Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

1 mrt. 2018

Wel of geen Islamitische school in Westland?

Wel of geen Islamitische school in Westland?
Aad van Uffelen, 14 februari 2018

Politieke partijen zoals LPF en GBW en VVD zijn faliekant tegen de komst van een Islamitische school. Sommige andere partijen zoals CDA, WV staan ook niet te juichen, willen het ook niet. De reacties op een recent artikel hierover in Westlanders.nu zijn vaak te treurig voor woorden en bijna altijd anoniem. Welke reactie dan ook, verschuil je niet, dat is laf en onwestlands!

Dan de feiten:
Zelf gaf ik les op een Katholieke, een Christelijke en een Openbare school. Bijna alles was hetzelfde, rekenen, taal, noem maar op. Verschillen, ja, in de Christelijke school moest ik uit de Bijbel voorlezen als dagopening, voor een Katholiek niet moeilijk maar dat naar de dag vertalen was lastig. Ik ben nu voor openbaar onderwijs.
De hetze tegen niet traditioneel Christelijke scholen neemt toe. In Nederland hebben we naast openbare scholen ook scholen met signatuur zoals: Algemeen bijzonder, Hindoe, Islamitisch, Protestant, Protestants-christelijk, Reformatorisch, Rooms-katholiek, Joods, Oecumenisch, humanistisch.


Er spelen twee zaken en dat is gewoon wet:
Vrijheid van Godsdienst en vrijheid een bijzondere school te stichten

Vrijheid van Godsdienst:
Artikel 6 van de Nederlandse grondwet  geeft het recht op vrijheid van godsdienst aan. Er staat:
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Lees het zelf :
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi5kn3s122s4
Vrijheid van Onderwijs:
Op basis van artikel 23 van de Grondwet mag iedereen een school oprichten en deze naar eigen overtuiging inrichten.
Een nieuwe openbare of bijzondere school krijgt straks niet zomaar geld van de overheid. De oprichters van een nieuwe school moeten eerst aantonen dat:
  • er genoeg daadwerkelijke belangstelling voor hun school zal zijn;
De overheid kijkt straks naar de daadwerkelijke belangstelling van ouders voor een nieuwe school. De daadwerkelijke belangstelling wordt bepaald aan de hand van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Dit geeft een idee hoeveel leerlingen de school in de toekomst zal hebben.
  • de kwaliteit van het onderwijs op de nieuwe school voldoende zal zijn.
De overheid toetst straks ook of een nieuwe school naar verwachting onderwijs van voldoende kwaliteit gaat geven. Natuurlijk blijft de overheid de onderwijskwaliteit ook toetsen als de school is gestart.

Interessant is ook het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen
Lees het zelf:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs
http://www.wereldinwoord.com/2014/02/ons-bijzondere-onderwijs/

Een oplossing!
Je kunt best begrip opbrengen om Islamitische scholen niet te willen, ik ben er ook geen voorstander van. Daarom stel ik het volgende voor:
Verander Artikel 6 van de grondwet en sta voortaan alleen nog Openbaar Onderwijs toe.
In lessen maatschappij kan dan bijvoorbeeld van de 5 grote godsdiensten de essentie met de leerlingen worden gedeeld. Zo krijgt men niet het vernauwde wereldbeeld dat op bijzondere scholen wordt ontwikkeld, maar krijgen jongeren een betere en bredere kijk op hoe de wereld er qua godsdiensten in elkaar zit. Verschillen worden duidelijk, vooroordelen kunnen verdwijnen. Er zijn in de wereld ca. 4000 religies, je kunt niet zeggen dat religie geen invloed heeft op politieke besluitvorming, zelfs in een land als Nederland wat een seculiere staat is, waarbij religie en staat gescheiden zijn.
Maar het is geen scheiding tussen politiek en religie. Daarom hebben we religieuze partijen en wordt besluitvorming toch religieus (mede)bepaald.

Iedereen mag vinden wat hij of zij wil, maar waar wetgeving bepaalt, zoals bij vrijheid van onderwijs, wordt roepen door politici dat je geen Islamitische school wil, wel een karikatuur van onvermogen en resteert zinloze populistische retoriek. Helaas maakt een Christelijke partij als CDA zich hier ook schuldig aan. Openbaar onderwijs voorkomt geldverspilling en kwaliteitscontrole wordt ook gemakkelijker, alleen maar voordelen.

27 feb. 2018

Democratie in Westland een fabeltje? Op wie stem je?

Democratie in Westland een fabeltje?
Aad van Uffelen 25 februari 2018

Bijna alle politieke partijen roepen dat ze oor en oog hebben voor de belangen van burgers. Ze beloven participatie en inspraak, staat ook in hun verkiezingsprogramma's. Maar klopt dat ook?
Democratie is meer dan naar het stemhokje gaan. De meeste politici eigenen zich een alleenrecht toe nadat ze zijn gekozen en denken dat hun mening de enig juiste is. Kijkend en luisterend naar raadsleden kan je niet anders dan concluderen dat de meesten nauwelijks inzicht hebben in waar ze over praten en besluiten. Kennis van stukken is vaak onvoldoende. Dat is ook logisch want de partijbaas bepaalt bij veel partijen wie op de lijst komt en verkiesbaar is. Eenmaal gekozen conformeert het raadslid zich in de meeste gevallen aan de morus van de partij/fractie. Dat is vooral ja zeggen op wat de bazen willen. Eigen kennis vergaren en inzetten en actief de kiezer vertegenwoordigen is er meestal niet bij. Gelukkig zijn er uitzonderingen, maar dat is, zo valt te vrezen, een minderheid.
---
Bestuurders en politici gaan vaak voorbij aan de belangen van de burgers, het algemeen belang en zeker gaan ze voorbij aan de belangen van onze moeder aarde, de natuur.
In Westland is vanouds de politieke coalitie na de verkiezingen een bijna onneembare burcht. Al zeer lang gedomineerd door het CDA dat zich als zetbaas van God ziet, ze oreren met zaken als Rentmeesterschap! Zij bepalen via hun coalitie en dus raadsmeerderheid, wat er gebeurt. Daarbinnen spelen belangen en belangenverstrengeling een rol. Men kent elkaar, regelt zaken voor elkaar en hun cirkel, (zoals huidige en toekomstige wethouderschappen) zonder daarbij voldoende het belang van derden, burgers en de natuur in het oog te houden. Of mensen geschikt zijn voor een taak is ook niet belangrijk, de banencarrousel is ook in Westland al een eeuwigheid bekend. Zo is GBW een soort dochterpartij van de VVD, levering van wethouders die ook VVD zijn bewijst dat: Meijer, Rijneveen en voormalig wethouder Weverling. Mensen vervreemden daardoor van de politiek en de gemeente, worden teleurgesteld en boos.
---
In Westland draait alles primair om geld, belangen en dus economie. Rendementsdenken is de heilige graal. Meer, nog meer en nog meer is het adagio.
Dat zou moeten kantelen naar ''Niet Méér, maar Beter''. En daarbij een goed vader zijn voor de schepping, de natuur en zorgzaam naar elkaar. Er moet balans komen tussen economie en natuur om te komen tot welzijn voor allen. De focus dient te liggen op echte duurzaamheid, welzijn en geluk, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. De betekeniseconomie is een bruikbare structuur. In Westland is dat nog heel ver weg.
---
Ook in het kustbeleid zie je dit oude egocentrische kapitaaldenken. Westland is al 90 % vol gebouwd en er is een snelle kanteling gaande, minder kassen, meer bedrijventerreinen, en veel meer woningen. Westland groeit op deze manier tot 2050 naar ca. 175.000 inwoners. Nu al ruim 107.000. Dat is natuurlijk ongewenst, maar de Metropoolregio, Provincie en het Rijk dwingen gemeenten veel meer huizen te bouwen. Westland urbaniseert snel.
 
Juist ook daarom moet de natuur worden versterkt en uitgebreid. Nu is Westland de kaalste gemeente van Nederland met het minste openbaar groen. Door ook nog de kust te urbaniseren wordt het probleem alleen maar groter en de kwaliteit van de leefomgeving nog slechter. Een slechte leefomgeving betekent ongezonder leven, vieze lucht, geluidoverlast, vuil water, grondverontreiniging. Gevolgen ziek worden en eerder sterven. De feiten wijzen het uit.

Democratie is juist het proces als van de ontwikkeling van een kustvisie, samen met alle belanghebbenden, dus ook burgers... te doorlopen. Open, eerlijk en transparant met elkaar te communiceren en samen te komen tot de beste keuzen voor de gemeenschap. Zo is het ook gegaan, democratisch dus. Met als gevolg dat partijen als VVD, CDA, GBW en LPF op 20 februari in de raad zeiden; dit is niet de visie die wij wensen.... dus verwierpen zij het ondanks het goede democratische proces waaruit het was voortgekomen.
Daarmee bewijzen deze vier partijen dat ze Niet Democratisch zijn, lak hebben aan het inspraakproces en lak hebben aan allen die er aan hebben meegewerkt.

Zonder totale kanteling van denken en politiek bedrijven kan ook nimmer de noodzakelijke omslag worden gemaakt naar een duurzame samenleving waarbij wordt gestopt het klimaat en de aarde te verzieken.

Aad van Uffelen
Naaldwijk


1 feb. 2018

Van het gas af een leugen?Van het Gas af! Ja, ja!

Vandaag een mooi bericht voor de Groningers, de gaskraan moet half dicht!
 
Zonder nadenken roepen politici dat we van het gas af moeten. Het lijkt wel een groep dummies waar blinden de lammen leiden en iedereen in de put lazert!

Is het grootschalig bedrog? Huizen niet meer op het gasnet?
VVD, GrLinks en D66, maar ook andere partijen dwingen de burger geen gasaansluiting meer te hebben. De roep om warmtenetten, restwarmte, geothermie etc. wordt alsmaar groter. Nu is nog geen 7% duurzame energie en dat heeft al vele miljarden gekost aan de burger. Had men dat geld in isolatie van huizen gestopt was het verbruik enorm omlaag gegaan en waren we verder. De winst moet komen uit minder energie gebruiken en ook dat hoor je nergens.

Prima, leuk, maar vertel er bij hoe en wie de extra kosten betaalt. 15 tot 20.000 Euro per woning zeggen ze, maar het kost veel, veel meer! En... je moet ook ca. 650 euro betalen voor het afsluiten van de gasleiding!
Genoemde keuzes zijn ook hout/biomassa verbranden, palletkachels, maar dat is niet duurzaam.

Ik heb het in 2017 serieus geprobeerd, systemen en mogelijkheden besturen en gesprekken met icDubo Rotterdam (het centrum voor duurzaamwonen)
Waar kom je voor te staan in een bestaand huis (afhankelijk of je een rijtjeswoning of vrijstaand hebt, een huis van voor 1985 of recent):
 
Je hebt vloerverwarming nodig met lage temperatuur voor een warmtepomp en buffersysteem zoals een grote boiler, dus vloer uitbreken, aanleggen en nieuwe vloer er in. Samen met warmtepomp 20 tot 30.000 Euro. De pomp gebruikt heel veel stroom, die kosten verdubbelen. OK, zonnepanelen dan, 4 tot 8000 Euro (ik had er al 15 op het dak liggen, heb al sinds 2003 zonnepanelen).
Isolatie van de woning is essentieel, vloer, muren, glas, dak, afhankelijk van bouwjaar en status 5 tot 25.000 Euro of meer.
Eventueel een zonneboiler met Solarsysteem aankoppelen, maar dat kost ook een paar duizend Euro. (En voor zonnepanelen moet je dak geschikt zijn en op de zon gericht zonder schaduw)
Koken op inductie kan direct als iedereen dat doet scheelt het direct veel gas, maar je hebt dan wel meer elektra nodig. Aanpassen meterkast en keuken ca. 800 tot 2000 Euro. Een optie is nog de luchtverversing in huis ook aanpassen en eventueel warmte hergebruiken.

Voor een gemiddelde woning lopen kosten op naar  35 tot 50.000 Euro en mogelijk nog meer zelfs. Een Epa advies van een aantal jaren geleden leverde mij op dat ik 47 jaar nodig had om de kosten terug te verdienen... Nu de finale omschakeling maken zou ons nog eens minstens 45.000 extra kosten, niet haalbaar dus. Wij hadden alles al LED, zuinige apparaten, zuinige ketel en zijn zorgvuldig met verwarmen. Nu gaan we van gas over op Inductiekoken, wel weer een aanpassing van ca. 2500 Euro, ja, ook de meterkast moet daarvoor worden aangepast...

Eenmaal van het gas af zal het rijk belasting op elektra verhogen, terugverdienen gaat tientallen jaren duren of wordt onmogelijk.
Over onderhoudskosten, afschrijving, vervanging heeft niemand het. Door je huis te verduurzamen gaat de WOZ waarde omhoog, dus betaal je meer gemeentebelasting, ook vermeend inkomen van je eigen huis als je afgelost hebt zal stijgen. (hoor je geen politici over natuurlijk)
Het aftrekbaar maken van onderhoudskosten en verduurzaming van de eigen woning kan niet, dus de eigen woningbezitter is gewoon de klos.
 
Gebruik van stadsverwarming of een netwerk voor restwarmte/Geothermie kost miljarden en de risico's van Geothermie (en ook Schaliegas) zoals aardbevingen en vervuiling van lagen grondwater zijn onbekend. Of eigenlijk we weten dat het veel schade kan veroorzaken. Er liggen nog wat kansen om rioolwarmte te gebruiken en mestvergisting, maar dat laatste is eigenlijk weinig zinvol.

Toch is er een goedkope oplossing en dat is biogas uit zeewier. Het Nederlandse bedrijf Inrada heeft het plan klaar en kan direct worden ontwikkeld. Biogas voor een fractie van de prijs van het Groningse gas, het kan dus wel. Het Nederlandse bedrijf Inrada, ontwikkelde het procedé om zeewier rendabel te telen en vergisten, voor een super lage kostprijs. Zeewier haalt CO2 uit de lucht en hoogwaardig gas wordt daaruit gehaald. Op zee tussen windmolenparken kunnen ze voor heel Nederland goedkoop hoogwaardig biogas maken.

In Tegenlicht van 10 dec. 2017 wordt dit prachtig uitgelegd. Er zijn al prachtige technieken die echt duurzaam zijn, maar zolang het niet past in de winstmakers die aan de macht zijn gebeurt het niet. En gaan we lekker door met de aarde lek boren, CO2 opslaan onder de zeebodem en andere gevaarlijke onzin.
 
Direct stoppen met geothermieboren en andere onzinnige projecten en echt kantelen naar duurzame energie. Ja, het kan, maar nu nog willen! En vooral nulwoningen gaan bouwen...
Ja, we moeten er alles aan gaan doen om de plundering, vervuiling en opwarming van de aarde te voorkomen. Of eigenlijk, we moeten haar gaan schoon maken, de troep die we gemaakt hebben herstellen en partner worden van de aarde, samen zorgen dat economie en natuur in harmonie komen. En vooral moet de exponentionele groei van het aantal mensen op aarde stoppen, dat is het grootste gevaar.

Kijk zelf naar de uitzending van Tegenlicht en wordt ook enthousiast. 


28 nov. 2017

Rentmeester Naaldwijk Splijtzwam, List en Bedrog?Beste lezer... ik moest dit even kwijt, vergeef mij uw verstoring! 

Krachtige impuls en ongelukken bij Rentmeester! Een ongelijk debat met 1 winnaar en 99 verliezers!

29 okt. 2017

Rap: Bescherm de Westlandse kustRap: Bescherm de Westlandse kust ;
Verkloot niet onze kust - laat ons met rust
In het kader van de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de Westlandse kust deze Rap.
© Aad van Uffelen Naaldwijk -auteur van deze tekst   10 maart 2017
Nu gepubliceerd, muzikanten die de tekst willen gebruiken, neem even contact.

19 okt. 2017

Is de Bastaardsatijnrups een plaag in Westland?
Aad van Uffelen 27-05-2017 op de Weblog geplaatst            Deze update 18-10-2017

In de duinen en op het strand komt tegenwoordig soms de bastaardsatijnrups voor en vaak in grote aantallen. De brandharen die de rups heeft geeft soms zeer ernstige klachten, vergelijkbaar met die van de eikenprocessierups, ook zo een lekkere jongen!

9 okt. 2017

Elke tuin een regenton en bloembol; leuk, maar politieke windowdressing!Column Aad van Uffelen    Naaldwijk,  9 oktober 2017

Elke tuin een regenton en bloembol; leuk, maar politieke windowdressing!
10 oktober is dag van de duurzaamheid. Wethouder Meijer vindt gemeente Westland veel te veel verhard en dat is zo, zelfs het college heeft het door! Met enig getamboer is daarom de ''Ton&Bol'' actie gelanceerd.

28 sep. 2017

Column afscheid van Sjaak van der Tak

Column 27 september 2017

Een persoonlijke terugblik bij het afscheid van Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland
Sjaak Van der Tak trad aan toen vijf Westlandse dorpen (11 kernen) in 2004 fuseerden tot de gemeente Westland.

27 sep. 2017

Rap opgedragen aan Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland


Opm. Afgelopen tijd is er alles aan gedaan om onderstaande Rap op te nemen met Westlandse muzikanten. Helaas is dat niet gelukt. Daarom bij het afscheid van burgemeester van der Tak, is hierbij de tekst.

23 sep. 2017

Schefferkmap: compensatiegroen heeft geen ecologische kwaliteitArtikel 4 over het Schefferkamp de Lier                        
Aad van Uffelen  10-04-2017 (gepubliceerd op 23-09-2017)
Compensatiegroen heeft geen ecologische kwaliteit
(Het Schefferkampbos wordt op dit moment gekapt. Eerder schreef ik artikelen hierover en meermalen spraken wij in bij de gemeenteraad over dit onderwerp. Niets mocht baten, het kappen is nu in volle gang. Nu pas ontdekken omwonenden en anderen de ramp van dit besluit.) Ik wil u dit artikel niet onthouden.

12 sep. 2017

Operatie Steenbreek een zegen voor de leefomgeving!


Op 1 september is dit artikel naar de pers gestuurd.
De afgelopen decennia is de verstening en plastificering van het landschap dramatisch toegenomen. Wie nog niet weet dat een gezonde groene leefomgeving de motor is voor onze gezondheid en een aangenaam leven, leeft wel bijna zeker onder een steen! Als je in een kale versteende omgeving leeft, zie je het op den duur niet meer, er ontstaat omgevingsblindheid!

6 sep. 2017

Waardevolle Westlandse historie verwijnt!Niet alleen het Westlandse landschap, de duinen, bomen, maar ook historische huizen en gebouwen, fraaie laantjes, weggetjes en watertjes zijn de afgelopen decennia stelselmatig verdwenen uit Westland. Het ooit natuurlijke landschap is getranformeerd tot artificieel. Opeenvolgende colleges en politieke meerderheden hebben dat gerealiseerd. De focus was en is op geld gericht, daarbij is de balans tussen economie, natuur en historie verdwenen.

11 aug. 2017

Woon ik in Westland of in het Westland!
Column Aad van Uffelen
9 augustus 2017
 
Ik woon in Naaldwijk (dat is ook zo) klinkt herkenbaar en is taalkundig correct. Het is raar als je schrijft of zegt; ik woon in het Naaldwijk of het De Lier. Je kunt wel zeggen, ik woon in het Staelduinsebos.

28 jun. 2017

Vogels op Westlandse kerkhoven bedreigd!Kerkhoven een vogelasiel

Opvallend hoe in Westland veel politici en burgers staan tegenover de natuur, bomen en vogels. Velen kappen liefst alle groen en verjaagt vogels en dieren. Ook de Kerkhoven staan onder druk!

29 mei 2017

Red het Hoog Heemraad het Schefferkamp ?Red het Hoog Heemraad het Schefferkamp ?  (artikel 3)
08-04-2017  geplaatst 29 mei 2017
Wethouders Ouwendijk en Rijneveen van gemeente Westland willen het Schefferkamp Hoefweg 5 in de Lier kappen en met omliggend grasland aan een tuinder verkopen. Mooie winst voor de gemeente, of toch niet?

27 mei 2017


De Bastaardsatijnrups een plaag

In de duinen en op het strand komt jaarlijks tegenwoordig de bastaardsatijnrups voor en vaak in grote aantallen.
De brandharen die de rups heeft geeft soms zeer ernstige klachten, vergelijkbaar met die van de eikenprocessierups, ook zo een lekkere jongen!

18 mei 2017

Bib Westland: Persbericht,18 mei 2017

Aad van Uffelen vertelt over het ontstaan van de Westlandse kust
De kust werd al eeuwen geleden bewoond en bewerkt. Onze voorvaderen hebben het grootste deel van het Westlandse duin afgegraven en dat heeft het landschap van Westland gemaakt tot wat het nu is. De kust is actueel nu er een Kustpact is en Westland werkt aan een kustvisie voor de toekomst van de Westlandse kust.

29 mrt. 2017

Boomfeestdag Westland 3Nadat het feestgedruis van Boomfeestdag is verstomd ben ik nog even terug gegaan naar de boom in Heenweg. Voor het planten reeds gaf ik aan bij de gemeentelui dat het zo niet moest en dat dit een boom kosten zou. Dat waren ze wel met mij eens.

22 mrt. 2017

Boomfeestdag in Westland, een ervaring!

Vandaag werd ook in Westland boomfeestdag gevierd. Vooral met de lancering van het fonds leefomgeving waar ook een leuk bedrag in zit voor aanplant van bomen. Vandaag zijn de eerste geplant.

19 mrt. 2017

Nationale Boomfeestdag - Eén boom per kindAuteur: Aad van Uffelen, Naaldwijk  19 maart 2017

Bomen staan in de belangstelling, steeds meer mensen snappen dat de mens niet zonder bomen kan leven. De aarde wordt dan onleefbaar. Ook de eigen leefomgeving kan alleen een gezonde zijn als er voldoende goed groen aanwezig is en daar maken bomen een belangrijk deel van uit.

14 mrt. 2017

Schefferkamp de Lier, laatste nieuwsHet Schefferkamp in de Lier, een bijzondere Westlandse plek.
Aad van Uffelen,  14 maart 2017

Natuur en groen staan burgers steeds meer in de belangstelling in de gemeente Westland. Actueel zijn vooral het behoud van de kust, de rust en de ruimte en de natuurlijke schoonheid daarvan dat mensen aanspreekt. En het Schefferkamp in de Lier, een voormalig legerkamp en later asielzoekerscentrum, waar 1500 bomen dreigen te worden gekapt.

13 mrt. 2017

Schefferkamp de Lier in groot gevaar!

Vorige week sprak ik met Anneke Duyvesteijn namens LeefbosWestland bij de raadscommissie Ruimte in over o.a. het Schefferkamp in de Lier. Lees ook op facebook/leefboswestland.
Wij maken ons voor het Schefferkamp ernstig zorgen dat de gemeente toch op korte termijn de bomen zal kappen. Er staan meer dan 1500 bomen.

5 mrt. 2017

Schefferkamp de Lier als natuurbegraafbos


Er zijn plannen om het Schefferkamp in de Lier te ontdoen van alle groen, en alle bomen te kappen. Door de jaren heen is dat stukje land daar een aardig bos geworden.
Wij leggen hier het beste plan op tafel.

2 mrt. 2017

Rampspoed over Westland; door Maarten van der Schaft

Op Woensdag 1 maart viel het boeiende krantje Westland Toen in de bus. En daar las ik het volgende trieste artikel over mijn geboortestreek het Westland geschreven door Maarten van der Schaft

20 feb. 2017

Geen openluchttheater in Westland

Diepe droefenis maakt zich van ons meester nu alweer een sociaal-cultureel initiatief in Westland om zeep is geholpen.
De politiek en de gemeente denken alleen maar aan wegen, bedrijventerreinen en kassen. Een goede gezonde leefomgeving, culturele kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, vergroening, het speelt hier nauwelijks een rol.

8 feb. 2017

Zit Den haag op méér Westland te wachten; een triootje?Drie Westlanders willen in de tweede kamer komen.  Karin Zwinkels van het CDA, Arne Weverling van Gemeentebelang Westland en Wendy Vianen-van der Geest voor de partij Nieuwe Wegen. Over haar schrijft het AD geen pagina vol en Arne en Karin zwijgen ook over haar!

28 jan. 2017

Een gezonde leefomgeving in WestlandAad van Uffelen  28 januari 2017
Gemeente Westland heeft voor meer kwaliteit in het denkvermogen van de gemeenteraad ook speciale commissies ingesteld. De Raadswerkgroep leefomgeving is zo een werkgroep van raadsleden.

23 jan. 2017

Raadsvergadering Westlandse kust 24 januari 2017Dinsdag 24 januari gemeenteraadsvergadering KUST
Aanvang  19.00 uur punten  3.1; 18a en 18b 
U kunt de agenda zien op de site van gemeente Westland

13 jan. 2017

Westlandse kust; beschermen of vernielen!Raadsagenda 11 januari 2017 Gemeente Westland
Commissie EFO  aanvang 20.00 uur
Inspreektekst van: Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust  - WBWK - een burgerinitiatief
Inspreker Aad van Uffelen

Westlandse kust; beschermen of vernielen!

11 jan. 2017

Wat wil Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust?


Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust (WBWK)

De werkgroep behartigt de natuur in gem. Westland, waaronder de kust (duin en strand) Doel is voorkomen van teloorgang van onvervangbare natuurwaarden van de kust, natuur, rust en ruimte. Voorkomen van vol bouwen van de Westlandse kust. 

30 dec. 2016

Van der Tak blogt in Rien zijn territorium, als dat maar goed gaat!

Onze eminente en doorgaans scherp gepende Westlandse journalist Rien van den Anker gaf op zijn blog ineens alle ruimte aan de burgemeester om zijn zegje te doen. Is dat een voorbode voor meer?  Deze eerste keer ging het over het feit dat Van der Tak Poetin wil gaan vragen de sancties op te heffen... Lees het zelf.

11 % Nederlanders steekt vuurwerk af.

VUURWERK

Al sinds ik 16 was steek ik geen vuurwerk meer af. Mijn vader verkocht in zijn toeleveringsbedrijf bedrijf landbouwrotjes, dat waren vroeger echte knallers. Ik bundelde ze en maakte echte bommen, tot er een vlak bij mijn hand ontplofte. Gelukkig alleen maar bloedblaren...
Ik had wel geleerd dit niet meer te doen, later begreep ik het pas. Ik had ook zonder hand kunnen zitten!
VUURWERK IS NIET STOER...maar DOM

12 dec. 2016

Expeditie Westlandse duinen en de Zandmotor10 december 2016 Expeditie Solleveld & zandmotor. Waterpionier
Plotseling lag er een uitnodiging in de mail voor deze interessante expeditie. Dat kan je dus niet weigeren en zo ging ik op deze druilerige zaterdagmorgen naar de watertoren in Monster. 

8 dec. 2016

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland!

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland!

De handtekeningen check van de petitie LeefbosWestland is door de gemeente voltooid en er zijn voldoende handtekeningen van mensen die wonen in Westland.
Daarnaast is het Presidium akkoord met het voorstel het burgerinitiatief te agenderen voor de komende raad van 13 december 2016.

24 nov. 2016

Westland ''Fair'' Trade gemeente - is dat goed of slecht?Westland ''Fair'' Trade gemeente - is dat goed of slecht?
Op 23 november 2016 werd in de druiventuin te Monster een convenant getekend waarmee men uitstraalt dat Westland in 2018 een Fairtrade gemeente is. Teleurstellend dat slechts een paar organisaties en bedrijven het convenant ondertekenden.

17 nov. 2016

Inspraak bij Provincie - VRM - over de Westlandse kustTekst voor inspraak op de actualisering van de VRM 16 november 2016
Inspreker Aad van Uffelen, namens de ''werkgroep Bescherm de Westlandse kust''
Naaldwijk bomenwestland@gmail.com

Geachte leden van Provinciale Staten,
Hoor de noodkreet van de ''werkgroep Bescherm de Westlandse kust''. De gemeente wil onze kust uitleveren aan projectontwikkelaars.

14 nov. 2016

Aanbieden plan LeefbosWestland aan de burgemeester

Dinsdag  15 november om 18.45 uur bieden wij het plan LeefbosWestland aan, aan de voorzitter van de Raad, Burgemeester van der Tak.
Ook wethouder Meijer die over het groen in Westland gaat, is daarbij aanwezig.

Leuk als u daar bij wilt zijn om de gemeenteraad te laten zien dat groen echt in Westland.
De petitie wordt door vele Westlanders en vooral door heel veel Groei & Bloei leden ondersteund.
De aanbieding gebeurt in het gemeentehuis van ‘s-Gravenzande.
Daarna is een PDF van de site van Groei&Bloei Westland downloadbaar, zodat ieder het hele plan zelf kan lezen.
 
In dit burgerinitiatief wordt de raad en het college gevraagd Westland structureel stevig te vergroenen. De achterstand in te lopen en Westland leefbaar, gezond, mooi en aantrekkelijk te maken.
Een verdubbeling van het huidige openbare groen is daarvoor minimaal noodzakelijk en er moeten bij de dorpen meer bos/parken komen en een centraal bos in Westland.
Ook besteden wij aandacht aan de kust omdat de natuur van de kust een essentieel onderdeel is van de groene kwaliteit van Westland.
Totaal is maar een paar % van het grondgebied van Westland groen... dat moet veranderen vinden wij.
 
Wij nodigen u van harte uit voor deze aanbieding en hopen u dan te mogen ontmoeten. Het hele spel zal niet langer dan 15 minuten duren, dus kom fff ...
 

12 nov. 2016

Debat Duurzame recreatie aan de kustMijn verslag van het Debat Duurzame recreatie aan de kust.
Georganiseerd door de Stichting Duinbehoud, op 11 november 2016 in het Provinciehuis van Zuid Holland.
Vandaag vond in het Provinciehuis het debat plaats over recreatie aan de kust en wat daar bij komt kijken. Vele organisaties, de Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, deskundigen en vele anderen waren aanwezig. Helaas niemand van gemeente Westland, een gemis, want juist daar speelt de zorg over het beleid van de gemeente voor de kust en staat de kust erg onder druk.

Westland

Westland
Mijn tuin.