Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

4 jan. 2020

Is het Westland of Het Westland ?

Al meermalen publiceerde ik over het onjuiste taalgebruik om de gemeente Westland te duiden.
Stelselmatig wordt ''het Westland'' gezegd als men ''gemeente Westland bedoelt.

Het is natuurlijk logisch niet te zeggen, ''ik woon in Het Delft''... Waarom dan wel ''ik woon in Het Westland als je gemeente Westland bedoelt?
Je kan natuurlijk wel zeggen dat je in de streek ''Het Westland'' woont....

Toch is dit alles nogal verschillend en leidt taalkundig tot grote verwarring.

Vooral ook de gemeente Westland zelf, raadsleden en de burgemeester vervallen in deze slordigheid.
Ook tekstschrijvers voor het college en de raad, ambtenaren volharden in een foute benaming.

In bijgaand artikel nog maar weer een poging om aan te geven hoe de gemeente Westland juist kan worden benoemd. 2020 een nieuwe kans het beter te doen...

Hierna een artikel over dit onderwerp:

Is het; Het Westland of Westland?
Aad van Uffelen; 4 januari 2020

Vrijwel dagelijks wordt door veel Westlanders de aanduiding van onze gemeente Westland foutief gebruikt. Dat gebeurt ook in de pers, door bedrijven, op Internet en recent weer in de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Westland.

Het is jammer en taalkundig behoorlijk onjuist om als je gemeente Westland bedoelt, te zeggen ‘’Het Westland’’. Om het gelijk maar duidelijk te stellen: Gemeente Westland is slechts een onderdeel, een stukje van het aloude gebied ‘’het Westland’’.

Ik citeer hierbij uit het boek: ‘’De sociografie van een tuinbouwgebied Het Westland. Een academisch proefschrift van Alexander Antonius Adriaan Verbraeck uit 1933, ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Amsterdam.
Het boek is een prachtige beschrijving van het Westland in de jaren rond 1930.

…’’Het Westland is nooit een staatsrechtelijk begrip geweest, men zal … tevergeefs zoeken naar administratieve grenzen. …Het Westland omvat het gebied ten Westen van Delft, waarvan de noordgrens gevormd wordt door de oude gemeentegrenzen van Loosduinen en Den Haag; de oostgrens loopt midden door Rijswijk; de buurt Sion is van ouds een tuinbouwgebied dat zich één voelde met het Westland. Schipluiden en Maassluis vallen ook buiten deze streek.

Twee grensplaatsen van het Westland, waarvan de eerste buiten en de tweede binnen het gebied valt, zijn Den Hoorn en Maasland. Ten zuiden van Delft heeft het Westland als natuurlijke grens het weidegebied dat zich uitstrekt van genoemde stad tot aan den Maasdijk. De zuidgrens wordt gevormd door den Nieuwen Waterweg.

Het Westland omvatte de volgende dorpen: Loosduinen (gemeente den Haag); Monster, een gemeente vormend met Poeldijk, Ter Heijde aan zee en Kwintsheul-Noord; ’s-Gravenzande, Naaldwijk met Honselersdijk en Maasdijk; Hoek van Holland (sinds 1914 gem. Rotterdam; Wateringen met Kwintsheul-Zuid; de Lier en Maasland.

(Opm. Sinds 2004 is na fusie van de gemeenten: Naaldwijk, (met ook de dorpen Honselersdijk en Maasdijk); ’s-Gravenzande (met Heenweg), De Lier, Monster (met Poeldijk en Ter Heijde) en Wateringen (met Kwintsheul), de gemeente Westland ontstaan)
Tevens is toen de gemeente Midden-Delfland ontstaan uit de gemeenten Schipluiden
(waarin de dorpen het Woud en den Hoorn  en Maasland.
Ook de buurtschappen Hodenpijl, Ter Lucht, de Zweth en Gaag vallen onder Midden-Delfland)
Geographisch en administratief is Het Westland géén eenheid waarvan scherpe begrenzingen ontbreken. Door de groei van de tuinbouw is men het gebied wel als een economische eenheid gaan zien (opm. later de Glazen stad)

Het is niet juist Het Westland als organisatorische eenheid te zien toen het veilingwezen zich ontwikkelde’’…
Tot zover uit het boek van de heer Verbraeck.

Eerder schreef ik al over deze naamsverwarring, maar tot nog toe blijft men volharden in een onjuiste naamgeving van de gemeente Westland. 
Gaat het over de gemeente Westland, zeg dan gemeente Westland of gewoon Westland.
Is iedereen die in het aloude gebied ''het Westland'' woont dus ook nog eens een Westlander?

1 dec. 2019

Wethouder Zwinkels stapt op, wie volgt op?

Westland is weer een wethouder armer, wie gaat haar opvolgen nu wethouder Zwinkels ineens de brui er aan geeft en opstapt?

Eerst even dit; als u of ik onze baan opzegt, dan krijg je geen wachtgeld en ook geen uitkering, zo is het toch…
Als een politicus, wethouder, minister opstapt, dan ligt er een jarenlange vette doorbetaling van loon te wachten, wachtgeld heet dat. Dus zelf je baan opzeggen resulteert dan in wachtgeld.

Gemeenten betaalden in Nederland in 5 jaar 126 miljoen Euro wachtgeld aan ex wethouders. Goede wethouders vinden is al lastig, en men vreest dat als de wachtgeldregeling wordt versobert er helemaal niemand meer wil. Nou ja, veel burgers willen best een paar jaar werken voor 115.000 euro en daarna wachtgeld… Iedereen kan wethouder worden, je moet wel het pad slim bewandelen en partijtrouw tonen.

Ex wethouders lijken moeilijk aan werk te kunnen komen zegt men.
Ik geloof daar niets van, je zou juist denken dat ze veel informatie bezitten en een brede kijk op dingen, dan heb je toch zo een nieuwe baan. Of je valt terug in je vorige baan waar vaak een terugkomgarantie voor is als je wethouder wordt.

Was je raadslid, voor je wethouder was, welnu, dan kan je toch weer raadslid worden. Gewoon in de fractie regelen dat als iemand wethouder wordt en iemand je opvolgt als raadslid, deze moet wijken als je terug komt, moet kunnen. Wachtgeld is ook dan totaal overbodig.

Ook Provincies en het rijk betalen miljoenen aan wachtgeldregelingen. Zo moeten zelfs gemeente zoals Westland aanvullend loon betalen aan ex wethouder Weverling die naar is opgestapt en naar de tweede kamer is gegaan. Toch ook wel bizar, je zegt zelf je baan op en jou oude baas betaalt het verschil in salaris met je nieuwe baan. Met gemeenschapsgeld kan dat gewoon.

Dan de hamvraag, wie van het CDA Westland gaat wethouder Zwinkels opvolgen? Laat duidelijk zijn dat het echt sneu is voor mw. Zwinkels om haar droombaan voortijdig te moeten verlaten, medelijden is op zijn plaats, veel sterkte is haar dan ook gegund.

Voor de hand liggend zijn fractieleden zoals voorzitster mw. Jenny Vermeer of oudgediende Cor van der Mark als beloning voor trouw en inzet voor de partij. Of misschien is het van stal halen van een oud wethouder zoals Marga de Goeij of Theo Duijvestijn een idee, dat scheelt ook nog wachtgeld, en ze hebben al ervaring. Of men kan de ervaren goede ex wethouder Bram Meijer weer een zetel geven, het college kan wel wat extra kwaliteit gebruiken. Misschien komt het met de kustvisie dan ook nog goed? O nee, Bram is van GBW en VVD dus dat gaat niet.

Tot slot kan men ook met 5 wethouders doorgaan, uiteindelijk is Westland geen grote stad en 5 is zat. Benieuwd hoe dit zich verder ontwikkeld, ik heb wel een vermoeden.

Feit is dat opvolgen van wethouder Zwinkels een makkie is want eerst een jaar inwerken, op de winkel passen en dan is het alweer verkiezingsjaar en dan gebeurt er zelden iets belangrijks.

Als men nu slim (of eigenlijk slecht) is en de bal aan elkaar toespeelt, dan zouden de andere wethouders ook op moeten stappen zodat anderen uit hun partij ook nog even een zetel bekomen en gezellig straks met zijn allen in de wachtgeldregeling.

Voor een gewone burger, ZZPer of een uitkeringstrekker zijn dit dromen die nooit waar worden, maar in de politiek kan veel, zo niet alles, als je maar slim bent. Men heeft in ieder geval voor zichzelf riante regelingen bedacht.

https://www.wethoudersvereniging.nl/belangenbehartiging/rechtspositie/wachtgeldregeling

29 okt. 2019

Een blik op de begroting 2019-2022 Voorjaarsnota 2019 Gemeente Westland


Een blik op de begroting 2019-2022  Voorjaarsnota 2019 Gemeente Westland
Aad van Uffelen, 19 juni 2019
 

Voorjaarsnota 2019-2022 Gemeente Westland
 

Ironisch is wat de gemeente stelt: Tekort loopt op tot 13 tot 15 miljoen per jaar. Veel nieuwe ambities en wensen zijn dan nog niet eens meegenomen.  Ambitie is: een welvarend Westland met een sterke samenleving, waar het goed toeven is. De gemeente wil financieel in balans blijven...

Mooie volzinnen die los zijn gedreven van realiteit en van wat echt belangrijk is. Feit is dat de gemeente te vaak meer geld wil uitgeven dan dat er binnenkomt, dat mag je onverantwoord beleid noemen.
Geen woord over Welzijn, over de noodzaak van balans tussen economie en ecologie. De biodiversiteit stort in en dat is wel de motor van ons bestaan op aarde, niets daarover. Westland is en blijft helaas de minst groene gemeente van Nederland. Nieuwbouwwijken zijn kaal en vrijwel groenloos, parkjes zijn niet te vinden. Stimulering van groene tuinen en groene daken is er niet. Groene verbindingslinten worden niet aangelegd, daardoor krijgen insecten geen kans. Het project steenbreek is vooral symbolisch en kost vooral geld. Worden tuinen daardoor ontsteend? Natuurlijk, het is altijd goed aan educatie te doen.

Natuurinclusief denken lijkt verder weg dan ooit. Bouwers weten er te weinig van en denken vooral aan isoleren, juist dat is slecht voor de vogels, vleermuizen en insecten. Om over goed beleid voor dieren nog maar te zwijgen. De focus ligt op bouwen, infrastructuur en nog meer bedrijventerreinen. Wat worden we daar wijzer van? Van het aangenomen plan leefbos Westland komt niets terecht. Woonwijken en projecten worden niet groener dan voorheen.
Welzijn voor mens en dier moet voorop staan in het beleid en dat is niet zo. Een gezonde groene leefomgeving levert gezondere mensen en dat verlaagt weer de druk op zorgkosten.
In tijden van voorspoed moet je het dak repareren roepen ze vaak in de raad. Maar het Westlandse dak is met een enorme schuldenberg zo lek als een mandje. Denk er maar niet aan wat er gebeurt als een nieuwe economische crisis komt, en die komt, en/of als de rente omhoog gaat, ook dat gaat gebeuren.
--------------------

Om de begroting sluitend te krijgen worden lasten verhoogd, een klassieke maatregel zonder perspectief! Tekorten lopen zonder maatregelen op tot 15 miljoen in 2023
Vraag is waarom zijn er tekorten? Wil men meer dan de polsstok lang is, ja, dat is zo? Het is niet moeilijk te stellen dat je te kort komt als je te veel wensen hebt. Een teveel aan wensen leidt dus tot een tekort op de begroting. Om dat op te lossen zou de gemeente minder wensen moeten hebben in plaats van lasten verhogen.
Geen enkel huishouden kan stelselmatig meer geld uitgeven dan dat ze verdient. Dat leidt tot schulden en  problemen. Uiteindelijk loopt de gezinsschuld op en komt men er niet meer uit.
Een gemeente moet je zien als een gezin, je kunt niet meer uitgeven dan dat je verdient, of in dit geval binnenkomt.

Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd. Als dat structureel lager is dan in andere gemeenten, zou het rechtvaardig kunnen zijn. Maar met welke gemeenten vergelijkt Westland zich? En wat zijn de verschillen in belasting? Hoeveel  is redelijk ondernemers mee te belasten?
Ook stijgt de belasting voor burgers op afvalstoffenheffing, rioolrechten en rioolinfrastructuur. Dat is raar, want dit zou alleen een kostendekkende heffing moeten zijn, en niet een geldboompje om tekorten aan te vullen.
Datzelfde kan je zeggen van weer invoeren van hondenbelasting. We weten dat dit niet lang geleden is afgeschaft en dat het relatief weinig oplevert.

Dat bijvoorbeeld zwembad de Hoge Bomen moet worden vervangen is duidelijk. In 2004 was er nog sprake van een groot nieuw zwembad centraliseren in de gemeente omdat het open houden van meerdere zwembaden in de dorpen onbetaalbaar was...
Dan de aanleg van 2 metropolitane fietspaden... de naam alleen al! Worden dit geheel nieuwe fietspaden dan is het een goede aanvulling op de al overvolle, te krappe en matige fietspaden in Westland. Als het gaat om een update van bestaande fietspaden dan is het een slecht plan.
Bedenk dat op die snelfietspaden diverse soorten fietsers komen, langzaam, moeders met kinderen, e-bikes en de zeer snelle e-bike en mogelijk ook nog scooters en brommers. Dat is vragen om ongelukken en problemen.  Er wordt gefluisterd dat het fietspad langs de Middelbroekweg van Naaldwijk naar Wateringen een van die metropolitane is, klopt dat?

Dat de gemeente woontorens wil bouwen op meerdere plekken in Westland is geen goed idee. Dat leidt tot totale ontmanteling  en verrommeling van het karakter van Westland. Zie wat er gebeurt in Monster langs de kust bij de Druiventuin, dat monsterlelijke flat daar vernielt het hele ruimtelijke beeld. Het is een vlag op een strontschuit, het past totaal niet in die omgeving.
 
Als men dan toch hoogbouw wil, is het dan niet beter om dit te clusteren op een apart gebied. Bijvoorbeeld tussen Flora Holland, de Rolpaal en Honselersdijk. Dat tuinbouwgebied daar opofferen voor een 12e dorpskern die alleen uit woontorens bestaat. Inclusief moderne infrastructuur, waarbij de auto  ondergeschikt is aan voetgangers, fietsers e.d. Modern elektrische bestuurdersloze transportsystemen kunnen dan de verbinding maken met de rest van Westland. Hierdoor bouw je aan een modern Westland, hou je het karakter in stand en verspil je minder land. Ook de mega supermarkt die nu in Naaldwijk moet komen zou daar beter op zijn plaats zijn, aan de rand van het gebied  natuurlijk.

Een ander idee is om het ABC terrein op te heffen en daar een extra woonkern te maken met alleen hoogbouw en dan alles ultramodern en aangesloten op het Haagse openbare vervoerssysteem. Het ABC terrein wil het grootste Europese centrale verdeelpunt worden voor food en agri. Maar de enorme verkeerstromen leiden in Westland tot rampspoed, steeds meer wegen en op termijn wegen boven elkaar. Beter is zulke bedrijfsterreinen dichter bij de grote snelwegen te brengen en nog beter richting Barendrecht.

De vraag is ook of elk gebouw tegenwoordig na 25 tot 30 jaar op, oud en versleten is. Vroeger gingen gebouwen soms honderden jaren mee, nu denkt men bij bouwen al aan slopen. De Naald lijkt geen gebouw te staan dat op instorten staat, integendeel, het is een mooi theater. Groot genoeg, dat is de vraag, maar moet het groter? In de regio zijn voldoende theaters. Om in de verre toekomst aan nieuwbouw te denken is niet verkeerd. Maar.... was de Naald niet zelfstandig geworden... Moet zij niet zelf voor fondsen zorgen voor nieuwbouw, of is dat verzelfstandigen nooit echt gebeurd?
--
De gemeente komt opnieuw geld te kort, dat hebben we eerder gezien. Dat heeft al geleidt tot een schuldenberg die een paar jaar geleden de  400 miljoen naderde. Inmiddels is die schuld gedaald, dank zij verkoop van gronden voor woningbouw, maar loopt nu toch weer op.

Nu kijkend naar Westland met een begroting van ca. 312 miljoen in 2019 en een schuld van bijna 340 miljoen mag je dat als zorgelijk beschouwen. Landen in de EMU (Economische Monetaire Unie) moeten beneden 60 % staatsschuld blijven ten opzichte van het BBP. Ook mag in de EMU niet meer begrotingstekort hebben dan 3 % van je begroting.
Het lijkt logisch dat dit ook voor gemeenten geldt. Dus Westland zit met een schuld van bijna 110 % ver boven die norm. Rentelasten zullen als die gaan stijgen Westland naar een ramp leiden.
Een al wat ouder filmpje maakt dit duidelijk:
 

Opvallend is ook dat de jaarbegroting van Westland snel stijgt. In 2010 was die bijvoorbeeld 233 miljoen (later opgehoogd naar 272) en in 2019 al 312 miljoen...  (bron gemeente Westland)
Sinds de vorming van Westland in 2004 was in 2010 voor het eerst een begrotingstekort ontstaan., toen al 28.1 miljoen. Daarna werd het alleen maar erger en nam de schuldenberg toe.
Hoog tijd dat bestuurders en de gemeenteraad gaan streven naar een schuldenvrije gemeente. Neem een voorbeeld aan Noorwegen, dat heeft geen staatsschuld, maar wel 1000 miljard overschot. OK ze hebben veel olie inkomsten. Dat beleggen ze goed, 3 % uit de olie inkomsten besteden ze aan infrastructuur en leuke dingen, per inwoner hebben ze 100.000 Euro reserve.
Nederland heeft al bijna 500 miljard aan gasinkomsten uit de grond gehaald, maar het wel allemaal verbrast en zit nu nog met een staatsschuld van ca. 400 miljard.

Kijk ook eens naar Worldometers en huiver hoe de wereld draait...gekkenhuis...

Een land, een gemeente, een gezin die altijd met schulden leeft, heeft het moeilijker dan wanneer en een batig saldo ligt te lachen!
En veel geld gaat naar een horde externe bureaus voor rapporten, onderzoek of wat dan ook. Zij hebben geen belang bij een lage rekening, denk aan het tijdelijk aangelegde zogenaamde Central Park in Naaldwijk dat had veel effectiever en goedkoper gekund. Ook de fietsenstalling staat op de verkeerde plek, te ver van het centrum en auto's hadden beter langs de Verdilaan waar nu fietsen staan kunnen parkeren...
---
Enkele punten uit de nota per pagina:

pag. 4/ Hoe komt het dat het bedrijfsleven het zo super goed doet volgens het college, en dat de gemeente in financiële zorgen zit? Cebeon vergelijkt met andere gemeenten, welke zijn dat dan? Dit is heel vaag in de tekst. En wat zijn die verschillen? Zit Westland hoger, lager of op het gemiddelde en waar wil Westland zitten?
Het lijkt logisch bedrijven mee te laten betalen aan voorzieningen en infrastructuur, maar hoe ver kan je gaan? Hoeveel betalen ze nu minder dan in andere gemeenten?
* Waarom heeft de gemeente een paar jaar geleden miljoenen uit de zorgpot gehaald voor een project leefomgevingfonds om achterstallig onderhoud aan speeltuinen, groen e.d. te realiseren? Nu komen ze weer te kort, dat was te verwachten.

7/ Tuinbouwcluster als drager van de economie... De gemeente doet net of ze de laatste jaren het NL tuinbouwcluster heeft geoptimaliseerd, maar dat is al tientallen jaren toonaangevend...

8/ Vraag naar kwalitatief groen, wat bedoelen ze daar mee. En wat is Westlandse eigenheid op dit punt??? Dit is echt vaagfietserij.
Waarom geen concrete doelen zoals van nu ca. 20 vierkante meter groen per inwoner naar 50 meter in 2030 bijvoorbeeld. Gaan voldoen aan de internationale minimumeisen van de VN die ook NL heeft ondertekend. En een stappenplan hoe ze dat gaan bereiken. Ook tiny forest komt maar niet van de grond.

9/ Waarom moeilijk taalgebruik zoals Exogene factoren, schrijf gewoon Externe factoren, dat snapt iedereen. Dit rapport is voor een groot deel van de bevolking niet leesbaar en dus niet te snappen. Maar misschien is dat wel de bedoeling?

10/ Hogere onderhoudskosten openbaar groen door areaaluitbreiding 212.000 euro. Dit is vreemd, want je moet uitgaan van hoeveel vierkante meter openbaar groen per inwoner, is dat toegenomen of niet? Wat is de minimum eis hiervoor, welke wettelijke regels, en welke doelen stelt de gemeente, al dit is onduidelijk. Er komen meer huizen, dus ook meer openbaar groen, dat betekent niet dat er per woning of per inwoner meer groen is.

13/ Hier wordt ook iets gezegd over statushouders in westland. De vraag is hoeveel statushouders zijn er, is er een overzicht van afgelopen jaren. En hoeveel % van hen werkt inmiddels en hoe snel na dat ze in de gemeente komen hebben ze een baan. Hoeveel kosten ze de gemeente nog jaarlijks? Wat is de prognose?

17/ Waarom raamt de gemeente altijd weer te hoog en te gunstig in. Is niet beter om zorgvuldiger en behoudender te ramen, want dan vallen opbrengsten ook minder snel tegen. Beter geld over aan het eind, dan altijd maar weer een te kort. Niet ontvangen geld alvast uitgeven is slecht.

18/ hoe kan het dat de gemeentelijke organisatie alsmaar duurder wordt, de bouw van de nieuwe gemeentehuizen zou veel voordeel opleveren, minder fte's en meer efficiency. Het tegendeel gebeurt. En daarnaast worden rijen externen ingehuurd en die kosten veel meer.

19/ Financieel in balans blijven, lachertje, het is al jaren niet in balans.

20/ Westland nog mooier maken schrijven ze... het wordt nog voller gebouwd dan het al is. Het wordt alsmaar lelijker, drukker en ongezonder.
Goed toeven gaat om: wonen, centrum- en gebiedsontwikkeling, openbare ruimte, groen, water, sportparken, cultuur en veiligheid.
Ik lees niets over de noodzaak voor balans tussen ecologie en economie, de noodzaak om het landelijke herstelplan biodiversiteit uit te voeren, de noodzaak om meer natuur, meer recreatie achter de kust en meer openbaar groen binnen de bebouwde kom te realiseren. De noodzaak om natuurinclusief te bouwen.
Wonen: er zal meer glas verdwijnen voor nog meer wegen, nog meer bedrijventerreinen, (waar vooral transport plaats vindt en nauwelijks een zinvolle bijdrage aan de economie wordt geleverd) nog meer woningen. In 2030 137.000 inwoners, maar dat blijft groeien, reken maar op 175.000 in 2050 Hoe onleefbaar wordt dit gebied...

22/  Het hele verhaal wateroverlast, bodemdaling,  en bouwen vereist ander inzicht en beleid. De bodem blijft dalen en bouwen op veen, dan ook het waterpeil verlagen leidt alleen maar tot meer problemen. Beter is op veengrond in lage polders op water te gaan bouwen, dus uitgraven en drijvende woningen. Dat is veel toekomstbestendiger.

24/ Gaat er niet te veel in verhouding naar sportvoorzieningen. Afgelopen jaren is heel veel geld in kunstgras gestopt bijvoorbeeld, maar dat is ongezond, slecht voor het milieu, niet duurzaam en zeer kostbaar. 5 zwembaden aanhouden is dat niet veel te duur? Is het niet beter naar 2 of 3 te gaan en die faciliteiten te optimaliseren?

33/ De gemeente zegt dat de economie er in 2022 anders uitziet dan nu. Hoe dan???????????????? Wat verandert er, gaat er tuinbouw weg, komt er andere economie voor terug, dit is zeer vaag........ Ik kan mij zo voorstellen dat steeds grotere glastuinbouwbedrijven niet meer te verkopen zijn. Gezinsbedrijven nemen af. De Chinezen staan klaar om ook onze kassen over te nemen... Let op, de toekomst is niet meer aan het gezinsbedrijf, maar aan de grote investeerder. Door onze kennis weg te geven houdt het vanzelf een keer op.
Ook de genoemde winst voor de maatschappij is onduidelijk, kan dat niet concreter, wat zijn resultaten die in het verleden zijn behaald?

34/ Woningen MOETEN van het aardgas af staat er, maar hoe, wanneer, en wat dat betekent is niet 
duidelijk, wie gaat de kosten dragen? Het hele energiebeleid is erg vaag, zeker waar het kosten betreft. Het lijkt er op dat de gemeente kiest voor een warmtenet in de kernen en dat daarbuiten ieder maar moet zien... Men zegt dat het warmtenet een temperatuur van 70 graden heeft, maar is dat realistisch? Het zou wel betekenen dat duur isoleren en kostbare verbouwingen goedkoper kan. Het warmtenet heeft straks als basis wel vuile warmte uit de havens.

35/ Vervoer en bereikbaarheid: hoe is de visie gezien we naar zeker 175.000 inwoners groeien in 2050 En hoeveel meer bedrijventerreinen /bedrijven komen er bij, hoeveel meer wegen zijn nodig. Kan andersoortig duurzamer vervoer niet een grotere rol spelen?

36/ Metropolitane fietspaden, zie begin van de tekst. Nogmaals,  worden dit nieuwe extra fietspaden, dan heeft het kansen, is het verbouwen van huidige smalle fietspaden dan wordt het een ramp.

40/ Cebeon geeft aan dat Westland meer uit geeft aan diverse zaken dan referentiegemeenten. Maar niet duidelijk is wie die gemeenten zijn, wat de verschillen zijn en waarom dat zo is. Dit stukje is zo vaag dat het niets zeggend is.
Snellere doorstroming van producten, dus meer wegen... Maar niet duidelijk is hoeveel sneller het wordt bij meer investeren in nog meer wegen. Wat betekent dat voor Westland, voor de openbare ruimte, de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en ook wat betreft nog meer geluidoverlast, vervuiling en drukte.

41/ De gemeente wil nog hogere inkomsten, maar is het niet beter de ambities te verlagen en zo kostendekkend te komen. Je kunt niet alleen maar meer en nog meer willen en dus ook nog zwaardere lasten opleggen aan burgers en bedrijven. Het rijk, de provincie en de gemeenten, allemaal verhogen ze de lasten. Wat schieten we er mee op?

43/ Een lachertje te stellen dat de gemeente de afgelopen jaren een goede financiële positie had.... met honderden miljoenen schuld kan je dat niet zeggen. Hoe hebben burgers daar van geprofiteerd????????????  
Ik vind de voorgestelde verhoging van belastingen voor burgers dan ook slecht.

---
Tot slot:
Niets over een kwalitatief ambtenarenkorps, neem de groenafdeling, daar is veel kennis en mankracht wegbezuinigd. Zorg weer voor een gemeente-ecoloog, specialisten op gebied van natuurwetgeving en handhaving. Ook kennis van groen, natuur, dieren, vogels, insecten en bomen is hard nodig.
Er moet nodig een inventarisatie komen van huisbewonende (beschermde) soorten dieren / vogels.
Het onderzoek natuurwaarden en de natuurwaardenkaart met details van welke soorten flora en fauna aanwezig zijn, moet nodig worden herzien en uitgebreid. Dit is essentieel voor toekomstige bestemmingsplannen.
Onderzoeksresultaten van huisbewonende soorten en de natuurwaarden kunnen via leges weer worden terug verdiend. En als deze gegevens algemeen bekend zijn scheelt het burgers veel geld aan leges omdat nu telkens apart een onderzoek moet plaats vinden indien je wil bouwen/verbouwen.
Niets over behoud van groengebiedjes, herstel en versterking daarvan en helemaal niets over uitbreiding van natuur en groen. Ook niets over ecologische zones, lintstroken en versterking daarvan.
Niets over over goed dierenbeleid en dierenopvang en geen aandacht voor een verbod op roofvogelshows. Hier moet regelgeving voor komen.

Ook niets over de kust, wat gaan ze doen, wat gaat het kosten, wat levert het op? Wat betekent het voor de natuur? Dit ook gezien naar het beleid voor meer toerisme als 2e economische poot... Ook over dat toerisme kan veel worden gezegd, maar het is vooral vaag.

De schuldenberg van Gemeente Westland loopt weer op!
Al jaren heeft de gemeente(raad) een groot gat in haar hand, en nemen ze dubieuze besluiten, smijten ze al jaren met geld, met als gevolg honderden miljoenen schuld.
Alweer, of nog steeds, zijn er miljoenen begrotingstekort. Dus opnieuw bezuinigen en belastingverhogingen. Maar, hoe simpel kan het zijn. Als je inkomen 2000 Euro is en je geeft 2100 uit, dan krijg je grote problemen, je moet wel heel dom en naïef zijn als je dat niet snapt. Toch lukt het ze maar niet in Westland!

De raad en het college doen er goed aan Charles Dickens te lezen. Zoals uit 1850 de personage uit David Copperfield, waarin de heer Micawber, David een lesje leerde. Want na vele malversaties, domheden en omtrekkende bewegingen komt hij tot de formulering van een basale economische regel, met garantie op een gelukkig leven: ”Geef niet méér uit dan je binnen krijgt’’.
 
Je kunt ook niet ongestraft bedrijven en de burgers uitpersen omdat je van alles wil. ‘’De tering naar de nering zetten’’ is ook een nuttig advies.
In Westland denken ze nog steeds dat de bomen tot in de hemel groeien. Helaas, de werkelijkheid is anders, en bomen zijn er al nauwelijks in Westland, geldbomen al helemaal niet.
 
Nu kondigt het college aan dat er nog minder groen komt, geen geld. Het budget gaat nog verder omlaag.
De kaalste gemeente van Nederland blijft zo nog jaren kampioen als minst groene gemeente. Toch hebben ze de mond vol van mooi, leefbaar, gezond, natuur, aantrekkelijk. Toch maar eens Dickens lezen... wakker worden en verstandig beleid gaan voeren. Is dat nu zo moeilijk?

26 sep. 2019

Geschonden aarde


Geschonden aarde
Aad van Uffelen, 26 september 2019

De walgelijk geschonden aarde,
met vuilstort en gif, reflecteert
de menselijke perceptie,
naar zijn eigen leefomgeving.

Vele jaren achteloos gestort menselijk afval,
rioolslib, bagger, asbest en ander giftig materiaal,
resulteerden later veelal in
schijnbaar idyllische landschappen.

Maar duizenden vuilstortplaatsen
en giftige bodemplekken,
 woekeren ondergronds en brengen
onherstelbare schade aan
het ecosysteem daar beneden.

Dempen met vuilstort van Westlandse
moerasoevers zoals van de Grote Gantel
en andere natte gebieden,
al meer dan 100 jaar terug,
kenmerkt domme treurigheid.
Alles gericht op een ''Grootse Glazen Stad''.

Maar ook baggerlozing op boerenland
en  in prachtige meren,
leidde niet tot massaal verzet.
Ik herinner mij de stank en beklemming op
de luchtwegen en prikkende ogen,
als vuilniswagens hun smerige troep
leegden in onze sloten;
want die moesten gedempt.

Het tijdperk van de wetrack en afscheid van onze
schuiten deed zijn intrede rond 1955.
Met liefde geteelde producten
werden voortaan niet meer over het water
naar de veiling gebracht.
De sloten moesten daarom gedempt en liefst
voor lage kosten, beter nog, gratis.
Grage vuilstorters en louche afvalfiguren
doken in het gat
en niemand wist welke troep zij
in onze bodem stortten.
Ik zag alles, vaten, asbest, kleding, verfblikken,
ja wat niet? Ook open vuilnisbelten waren
millieuschandalig.

Mijn Westlandse jeugd is gelardeerd met
een stinkende treurige woestenij.
De stort werd vaak ook bedekt
met een laagje teelaarde
zodat de niets vermoedende tuinder daar
zijn groenten op kon telen.
Bij demping van sloten om paden te maken
werd kolas als bovenlaag gebruikt,
een gifstof op zich, door het vele zwavel.

Feitelijk liggen zo vele percelen onland
met een zieke bodem
in ons zo geliefde Westland.
En, elders is het al niet beter. Overal werd
ons vuilnis vrijelijk gedumpt.
Een paar honderdduizend plekken  die
ook nu nog verontreinigde bodem veroorzaken.

Pas toen in 1980 Lekkerkerk kampioen
gifschandalen werd,
kwam pas wetgeving op gang.
Maar och, ondergronds kraait er geen haan naar!
In 2004 bleek dat er in NL 650.000
locaties ernstig verontreinigd waren
(lees... compendium leefomgeving)
Soms wordt gesaneerd, vaak geïsoleerd,
dat laatste levert toekomstproblemen op.
Veel land is niet meer geschikt als teelland,
maar ook niet voor natuur of recreatie.
 
Meeuwen, kraaien, ratten en een penetrerende stank
is wat mij rest aan mijn jeugdige herinnering van de
open vuilnisbelten, van de gedempte sloten
en de giftige baggervelden.

De prachtige tuindersgebieden van
mijn geboortegrond
zijn zo verworden tot een ondergrondse
armageddon. Men zegt wel 10.000 plekken,
vol aromatische koolwaterstoffen (PAK's),
anorganische verbindingen, cyaniden,
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen,
olie, zware metalen, dioxinen, asbest,
bestrijdingsmiddelen.
En dan ook nog verontreiniging via de lucht,
mest, ook van zieke dieren, industriële activiteiten,
uitstoot van verkeer en zo voort.

Locaties met bodemverontreiniging worden
alleen aangepakt als het directe risico's geeft.
Er is altijd een reden tot verdoezelen en niets doen,
of half doen, net alsof...
Intussen woed er een ondergrondse ecologische ramp.
Daar is de stikstofproblematiek nog niets bij.

21 aug. 2019

19 augustus 2019
Geachte college en raadsleden van de gemeente Westland,
Natuur-Westland biedt u hierbij ons document over bomen aan.
‘’Westland heeft een bomenprobleem’’.

Opm. U leest het op de site van KNNV afd. Delfland
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland

Dit is een eerste analyse van hoe het staat met jonge aanplant van bomen, en van bomen na verplanten, bomen in de straat en langs wegen.
Helaas constateren wij dat het te vaak fout gaat, bomen dood gaan, of dermate slecht groeien dat ze geen kans hebben.

De vraag is hoe komt dat? En, wat kan je er aan doen.
Hoe kan uitval worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Hoe kan de natuurkwaliteit in Westland structureel beter worden.
Hoe kunnen beeldbepalende bomen, bijzondere bomen, oude bomen, geschenkbomen e.d. in kaart worden gebracht en beschermd?
En zo zijn er veel vragen die op antwoord wachten.

Bomen zijn zeer belangrijk voor ons mensen, voor het klimaat en voor leefbaarheid. Bomen zijn een belangrijk element in een leefbare omgeving, ze verfraaien het straatbeeld, koelen de omgeving bij hitte (mits er voldoende bladerdak is) en vormen een onmisbaar element voor vogels en insecten.
Bomen zijn onmisbaar voor mensen.
Wij hopen dat ons document een bijdrage is aan uw debat over een leefbare, gezonde en fraaie omgeving.

Wij zijn graag bereid om met u hierover in gesprek te gaan. Zeker in samenhang met de noodzaak van natuurinclusief bouwen spelen bomen, groen, natuur en water een centrale rol.
Ook ons document net tips voor natuurinclusief bouwen sluit aan op het document bomen (of andersom) Zeker nu er luchtdicht wordt gebouwd en vogels geen leefruimte meer hebben in en om woningen moeten we snel komen tot een goed pakket van maatregelen voor natuurinclusiviteit.

Van groot belang is ook het besluit van de Raad van State over het PAS besluit m.b.t. natuur en bouwen, hoe wil de raad en het college hier mee omgaan, welke maatregelen neemt u om de stikstofdepositie terug te dringen...

Bij vele gelegenheden spraken wij in bij uw raad, spraken met wethouders en burgemeesters, stuurden informatie toe, deelden kennis met u.
We noemen er enkele:
Plan Leefbos / en mini leefbos, Westland november 2016
Groenmanifest 20082017
Herstelplan groen en natuur 10042018
Maaibeleid en biodiversiteit in Westland; 31032019

Wij hopen dat u de noodzaak inziet en met ons wilt overleggen om tot structurele oplossingen te komen voor vraagstukken waar natuur, water, groen (bomen), natuurinclusief bouwen, e.d. een rol spelen. Denk hierbij ook aan onze kust.
Maar ook zwerfvuil, het ballonnenprobleem, sigarettenpeuken, kauwgom welke grote vervuilers zijn voor onze bodem en het water. En wat te denken van bescherming van dieren /roofvogels e.d.

We kunnen niet langer wachten om nu echt maatregelen te nemen, ook i.v.m. het klimaat en leefbaarheid.
Met vriendelijke groeten,
Namens
Natuur-Westland en partners
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland
knnv.nl
Het Westland heeft een bomenprobleem

20 jun. 2019


PAS Paniek
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State, een streep gezet door de PAS regeling om stikstof terug te dringen omdat de natuur hier ernstig onder lijdt. De uitspraak heeft gevolgen voor bepaalde bouwplannen, wegenaanleg, boerenbedrijven, bestemmingsplannen en dergelijke.
De aanwijzing van beschermde natuurgebieden zoals Natura2000 is een Europese aangelegenheid, samen met de landen. Er is een Europese habitatrichtlijn waar landen aan moeten voldoen, dat hebben ze afgesproken. Dat is hard nodig om flora en fauna te beschermen.
Maar in Nederland ligt de focus vooral op groei en niet op balans tussen natuur en ecologie. Er komen miljoenen mensen meer, sinds 1955 al van 9 naar bijna 18 miljoen en dat gaan er nog veel meer worden. Dus ook  meer wegen, bedrijventerreinen en woningen, meer stikstof. Het land en zeker de natuur bezwijken onder toenemende druk. Dat kan zo niet door gaan.

De biodiversiteit, het aantal plantensoorten, insecten, vogels en dieren, gaan hard achteruit in aantal. Dat heeft te maken met verdringing door de mens, innemen van hun leefomgeving, door gif, vervuiling, veranderingen in omgeving, verstening, plastificering, door water en temperatuur, en zo voort. De verschraling van het boerenland doordat er bijna geen kruidenrijke weilanden meer zijn, maar eentonig raaigras wordt geteeld voor veevoer, maakt dat er voor bijvoorbeeld weidevogels niets te eten valt. Ook zijn grondwaterstanden op veel plekken te laag.
Natuurgebieden staan daarbij zwaar onder druk van toenemend toerisme en recreatie. Voeg daar het kapbeleid aan toe, dan is wel duidelijk dat de natuur het onderspit delft en er echt een probleem is.
Het totale Natura2000 netwerk in de EU moet gemiddeld zo een 18 % van het grondoppervlak gaan omvatten. (Zuid Holland heeft maar 6 % natuur)
Natura2000 gebieden in Nederland vallen onder de NNN (Natuurnetwerk Nederland) dat is de voormalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur) Alle gebieden hebben een beheerplan wat er voor moet zorgen dat de doelen worden gehaald.

Essentieel voor een gezonde natuur is ook dat er overval ecologische verbindingen zijn. Bloemrijke stroken/linten, met ook struiken en wat bomen, die gebieden met elkaar verbinden. Vergeet niet dat voor een bepaald insect of vlinder het oversteken van een weg, water of bebouwde omgeving al vaak onmogelijk is. Alleen door te zorgen voor een heel stelsel van ecologische verbindingen en veel groene stapstenen, zijn ze in staat voort te leven en gezond te blijven.
Als je op een plek bijvoorbeeld een mussenfamilie ziet en denk dan niet van het is prima zo. Helaas ontstaat er door beperking van de natuur en isolatie, dan inteelt.
Tevens is het maaibeleid vaak rampzalig. Kort gemaaide gazonnetjes, kale bermen, versteende tuinen, monogroen, het werkt allemaal niet mee om een gezonde natuur te krijgen.
Natuurinclusief bouwen is een belangrijk middel om deze problemen aan te pakken, maar er is veel meer nodig.

Door de veel te hoge uitstoot gaat de natuur achteruit, vergrast het en nemen stikstofminnende planten als brandnetels, het pijpenstrootje (graspol), vingerhoedskruid e.d. de overhand. Andere soorten worden dus verdrongen. Zo verschraalt de flora en ook de fauna.
Zorgelijk is de houding van de politiek. Men is in conclaaf om te proberen slimme juridische regeltjes te bedenken om te ontsnappen aan het besluit van de Raad van State en gewoon op de oude voet verder te gaan.
Overigens was al langer bekend dat PAS niet werkte en dat de natuur in hoog tempo achteruit ging. Politici hebben het stelselmatig versluierd en zijn gewoon door gegaan met afgeven van vergunningen voor bouwen van stallen, wegen, woonwijken en zo voort.
Nu ineens is er paniek, wel vreemd natuurlijk, maar ook tamelijk hypocriet.

VVD Kamerlid Weverling zei op BNR radio ''de balans tussen natuur en economie is zoek''. Hij zegt dat de balans richting natuur doorslaat. Hij wil geen nieuwe Natura2000 gebieden aanwijzen. Wil de huidige Natura2000 gebieden herzien, herformuleren. Hij wil ook geen handhaving nu als gevolg van het besluit van de Raad van State, over PAS. Weverling wil een gedoogbeleid en wil geen bouwstop. Hij wil terug naar af en alle aanwijsbesluiten Natura2000 herzien. Weverling vreest voor de gevolgen voor bouwbedrijven.

De conclusie is dat, zeker voor de VVD en met name Kamerlid Weverling, natuur niet belangrijk is. Ook begrijpt hij niet dat natuur een zeer belangrijke economische factor is en belangrijk voor de gezondheid van mensen, voor recreatie, voor luchtzuivering en voor een aangename leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Welzijn zou belangrijker moeten zijn dan welvaart!
Weverling begrijpt dus niets van hoe het leven op aarde in elkaar zit. Natuur kan prima zonder economie en zonder mensen, andersom niet. Economie is gebaat bij een gezonde natuur. En zonder gezonde sterke natuur gaat alle leven ten onder, dat is precies wat nu gaande is op aarde. Het uitsterven van soorten gaat nu sneller dan tijdens de Dinosaurussen. 1 miljoen soorten staan op het punt te verdwijnen, velen zijn al weg.

Zie het als je huis, dat blijft staan als alle delen op positie blijven, haal je een paar muren, of een deel van het dak weg, dan valt het hele bouwwerk in elkaar. Zo gaat het op dit moment met de natuur op aarde.

Belangrijk is nu, hoe kan stikstof effectief worden terug gedrongen en de natuur beschermd. En dat daarbij de economie op een goede manier in balans kan komen met de ecologie. Het landelijke herstelplan Biodiversiteit is ook een cruciale bouwsteen om tot natuurherstel te komen.
Niet alleen op landelijk en provinciaal niveau, maar ook gemeentelijk moet men nodig eens serieus omgaan met de essentie van het leven en de balans tussen economie en ecologie snel herstellen, anders is het gewoon te laat... feitelijk is het al over 12...

Hierna een paar sites voor meer informatie:
BNR Weverling
https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10381365/stikstofuitspraak-raad-van-state-bedreigt-bouwplannen

Natura 2000 gebieden en de bedoeling daarvan
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
https://www.europa-nu.nl/id/vi3sbhekuxzt/natura_2000

Besluit Raad van State 29 mei 2019
https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/

PAS wetgeving
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

Europees hof 12 november 2018 over PAS
https://europadecentraal.nl/europees-hof-van-justitie-pas-alleen-onder-strenge-voorwaarden-verenigbaar-met-de-habitatrichtlijn/

Nog een duidelijk verhaal hieronder:
https://www.stibbe.com/en/news/2018/november/het-europese-pasarrest-een-programmatische-aanpak-is-toelaatbaar-maar-pas-op

Westland

Westland
Mijn tuin.