Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

21 aug. 2019

19 augustus 2019
Geachte college en raadsleden van de gemeente Westland,
Natuur-Westland biedt u hierbij ons document over bomen aan.
‘’Westland heeft een bomenprobleem’’.

Opm. U leest het op de site van KNNV afd. Delfland
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland

Dit is een eerste analyse van hoe het staat met jonge aanplant van bomen, en van bomen na verplanten, bomen in de straat en langs wegen.
Helaas constateren wij dat het te vaak fout gaat, bomen dood gaan, of dermate slecht groeien dat ze geen kans hebben.

De vraag is hoe komt dat? En, wat kan je er aan doen.
Hoe kan uitval worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Hoe kan de natuurkwaliteit in Westland structureel beter worden.
Hoe kunnen beeldbepalende bomen, bijzondere bomen, oude bomen, geschenkbomen e.d. in kaart worden gebracht en beschermd?
En zo zijn er veel vragen die op antwoord wachten.

Bomen zijn zeer belangrijk voor ons mensen, voor het klimaat en voor leefbaarheid. Bomen zijn een belangrijk element in een leefbare omgeving, ze verfraaien het straatbeeld, koelen de omgeving bij hitte (mits er voldoende bladerdak is) en vormen een onmisbaar element voor vogels en insecten.
Bomen zijn onmisbaar voor mensen.
Wij hopen dat ons document een bijdrage is aan uw debat over een leefbare, gezonde en fraaie omgeving.

Wij zijn graag bereid om met u hierover in gesprek te gaan. Zeker in samenhang met de noodzaak van natuurinclusief bouwen spelen bomen, groen, natuur en water een centrale rol.
Ook ons document net tips voor natuurinclusief bouwen sluit aan op het document bomen (of andersom) Zeker nu er luchtdicht wordt gebouwd en vogels geen leefruimte meer hebben in en om woningen moeten we snel komen tot een goed pakket van maatregelen voor natuurinclusiviteit.

Van groot belang is ook het besluit van de Raad van State over het PAS besluit m.b.t. natuur en bouwen, hoe wil de raad en het college hier mee omgaan, welke maatregelen neemt u om de stikstofdepositie terug te dringen...

Bij vele gelegenheden spraken wij in bij uw raad, spraken met wethouders en burgemeesters, stuurden informatie toe, deelden kennis met u.
We noemen er enkele:
Plan Leefbos / en mini leefbos, Westland november 2016
Groenmanifest 20082017
Herstelplan groen en natuur 10042018
Maaibeleid en biodiversiteit in Westland; 31032019

Wij hopen dat u de noodzaak inziet en met ons wilt overleggen om tot structurele oplossingen te komen voor vraagstukken waar natuur, water, groen (bomen), natuurinclusief bouwen, e.d. een rol spelen. Denk hierbij ook aan onze kust.
Maar ook zwerfvuil, het ballonnenprobleem, sigarettenpeuken, kauwgom welke grote vervuilers zijn voor onze bodem en het water. En wat te denken van bescherming van dieren /roofvogels e.d.

We kunnen niet langer wachten om nu echt maatregelen te nemen, ook i.v.m. het klimaat en leefbaarheid.
Met vriendelijke groeten,
Namens
Natuur-Westland en partners
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland
knnv.nl
Het Westland heeft een bomenprobleem

Westland

Westland
Mijn tuin.