Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

1 mrt. 2018

Wel of geen Islamitische school in Westland?

Wel of geen Islamitische school in Westland?
Aad van Uffelen, 14 februari 2018

Politieke partijen zoals LPF en GBW en VVD zijn faliekant tegen de komst van een Islamitische school. Sommige andere partijen zoals CDA, WV staan ook niet te juichen, willen het ook niet. De reacties op een recent artikel hierover in Westlanders.nu zijn vaak te treurig voor woorden en bijna altijd anoniem. Welke reactie dan ook, verschuil je niet, dat is laf en onwestlands!

Dan de feiten:
Zelf gaf ik les op een Katholieke, een Christelijke en een Openbare school. Bijna alles was hetzelfde, rekenen, taal, noem maar op. Verschillen, ja, in de Christelijke school moest ik uit de Bijbel voorlezen als dagopening, voor een Katholiek niet moeilijk maar dat naar de dag vertalen was lastig. Ik ben nu voor openbaar onderwijs.
De hetze tegen niet traditioneel Christelijke scholen neemt toe. In Nederland hebben we naast openbare scholen ook scholen met signatuur zoals: Algemeen bijzonder, Hindoe, Islamitisch, Protestant, Protestants-christelijk, Reformatorisch, Rooms-katholiek, Joods, Oecumenisch, humanistisch.


Er spelen twee zaken en dat is gewoon wet:
Vrijheid van Godsdienst en vrijheid een bijzondere school te stichten

Vrijheid van Godsdienst:
Artikel 6 van de Nederlandse grondwet  geeft het recht op vrijheid van godsdienst aan. Er staat:
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Lees het zelf :
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi5kn3s122s4
Vrijheid van Onderwijs:
Op basis van artikel 23 van de Grondwet mag iedereen een school oprichten en deze naar eigen overtuiging inrichten.
Een nieuwe openbare of bijzondere school krijgt straks niet zomaar geld van de overheid. De oprichters van een nieuwe school moeten eerst aantonen dat:
  • er genoeg daadwerkelijke belangstelling voor hun school zal zijn;
De overheid kijkt straks naar de daadwerkelijke belangstelling van ouders voor een nieuwe school. De daadwerkelijke belangstelling wordt bepaald aan de hand van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Dit geeft een idee hoeveel leerlingen de school in de toekomst zal hebben.
  • de kwaliteit van het onderwijs op de nieuwe school voldoende zal zijn.
De overheid toetst straks ook of een nieuwe school naar verwachting onderwijs van voldoende kwaliteit gaat geven. Natuurlijk blijft de overheid de onderwijskwaliteit ook toetsen als de school is gestart.

Interessant is ook het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen
Lees het zelf:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs
http://www.wereldinwoord.com/2014/02/ons-bijzondere-onderwijs/

Een oplossing!
Je kunt best begrip opbrengen om Islamitische scholen niet te willen, ik ben er ook geen voorstander van. Daarom stel ik het volgende voor:
Verander Artikel 6 van de grondwet en sta voortaan alleen nog Openbaar Onderwijs toe.
In lessen maatschappij kan dan bijvoorbeeld van de 5 grote godsdiensten de essentie met de leerlingen worden gedeeld. Zo krijgt men niet het vernauwde wereldbeeld dat op bijzondere scholen wordt ontwikkeld, maar krijgen jongeren een betere en bredere kijk op hoe de wereld er qua godsdiensten in elkaar zit. Verschillen worden duidelijk, vooroordelen kunnen verdwijnen. Er zijn in de wereld ca. 4000 religies, je kunt niet zeggen dat religie geen invloed heeft op politieke besluitvorming, zelfs in een land als Nederland wat een seculiere staat is, waarbij religie en staat gescheiden zijn.
Maar het is geen scheiding tussen politiek en religie. Daarom hebben we religieuze partijen en wordt besluitvorming toch religieus (mede)bepaald.

Iedereen mag vinden wat hij of zij wil, maar waar wetgeving bepaalt, zoals bij vrijheid van onderwijs, wordt roepen door politici dat je geen Islamitische school wil, wel een karikatuur van onvermogen en resteert zinloze populistische retoriek. Helaas maakt een Christelijke partij als CDA zich hier ook schuldig aan. Openbaar onderwijs voorkomt geldverspilling en kwaliteitscontrole wordt ook gemakkelijker, alleen maar voordelen.

27 feb. 2018

Democratie in Westland een fabeltje? Op wie stem je?

Democratie in Westland een fabeltje?
Aad van Uffelen 25 februari 2018

Bijna alle politieke partijen roepen dat ze oor en oog hebben voor de belangen van burgers. Ze beloven participatie en inspraak, staat ook in hun verkiezingsprogramma's. Maar klopt dat ook?
Democratie is meer dan naar het stemhokje gaan. De meeste politici eigenen zich een alleenrecht toe nadat ze zijn gekozen en denken dat hun mening de enig juiste is. Kijkend en luisterend naar raadsleden kan je niet anders dan concluderen dat de meesten nauwelijks inzicht hebben in waar ze over praten en besluiten. Kennis van stukken is vaak onvoldoende. Dat is ook logisch want de partijbaas bepaalt bij veel partijen wie op de lijst komt en verkiesbaar is. Eenmaal gekozen conformeert het raadslid zich in de meeste gevallen aan de morus van de partij/fractie. Dat is vooral ja zeggen op wat de bazen willen. Eigen kennis vergaren en inzetten en actief de kiezer vertegenwoordigen is er meestal niet bij. Gelukkig zijn er uitzonderingen, maar dat is, zo valt te vrezen, een minderheid.
---
Bestuurders en politici gaan vaak voorbij aan de belangen van de burgers, het algemeen belang en zeker gaan ze voorbij aan de belangen van onze moeder aarde, de natuur.
In Westland is vanouds de politieke coalitie na de verkiezingen een bijna onneembare burcht. Al zeer lang gedomineerd door het CDA dat zich als zetbaas van God ziet, ze oreren met zaken als Rentmeesterschap! Zij bepalen via hun coalitie en dus raadsmeerderheid, wat er gebeurt. Daarbinnen spelen belangen en belangenverstrengeling een rol. Men kent elkaar, regelt zaken voor elkaar en hun cirkel, (zoals huidige en toekomstige wethouderschappen) zonder daarbij voldoende het belang van derden, burgers en de natuur in het oog te houden. Of mensen geschikt zijn voor een taak is ook niet belangrijk, de banencarrousel is ook in Westland al een eeuwigheid bekend. Zo is GBW een soort dochterpartij van de VVD, levering van wethouders die ook VVD zijn bewijst dat: Meijer, Rijneveen en voormalig wethouder Weverling. Mensen vervreemden daardoor van de politiek en de gemeente, worden teleurgesteld en boos.
---
In Westland draait alles primair om geld, belangen en dus economie. Rendementsdenken is de heilige graal. Meer, nog meer en nog meer is het adagio.
Dat zou moeten kantelen naar ''Niet Méér, maar Beter''. En daarbij een goed vader zijn voor de schepping, de natuur en zorgzaam naar elkaar. Er moet balans komen tussen economie en natuur om te komen tot welzijn voor allen. De focus dient te liggen op echte duurzaamheid, welzijn en geluk, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. De betekeniseconomie is een bruikbare structuur. In Westland is dat nog heel ver weg.
---
Ook in het kustbeleid zie je dit oude egocentrische kapitaaldenken. Westland is al 90 % vol gebouwd en er is een snelle kanteling gaande, minder kassen, meer bedrijventerreinen, en veel meer woningen. Westland groeit op deze manier tot 2050 naar ca. 175.000 inwoners. Nu al ruim 107.000. Dat is natuurlijk ongewenst, maar de Metropoolregio, Provincie en het Rijk dwingen gemeenten veel meer huizen te bouwen. Westland urbaniseert snel.
 
Juist ook daarom moet de natuur worden versterkt en uitgebreid. Nu is Westland de kaalste gemeente van Nederland met het minste openbaar groen. Door ook nog de kust te urbaniseren wordt het probleem alleen maar groter en de kwaliteit van de leefomgeving nog slechter. Een slechte leefomgeving betekent ongezonder leven, vieze lucht, geluidoverlast, vuil water, grondverontreiniging. Gevolgen ziek worden en eerder sterven. De feiten wijzen het uit.

Democratie is juist het proces als van de ontwikkeling van een kustvisie, samen met alle belanghebbenden, dus ook burgers... te doorlopen. Open, eerlijk en transparant met elkaar te communiceren en samen te komen tot de beste keuzen voor de gemeenschap. Zo is het ook gegaan, democratisch dus. Met als gevolg dat partijen als VVD, CDA, GBW en LPF op 20 februari in de raad zeiden; dit is niet de visie die wij wensen.... dus verwierpen zij het ondanks het goede democratische proces waaruit het was voortgekomen.
Daarmee bewijzen deze vier partijen dat ze Niet Democratisch zijn, lak hebben aan het inspraakproces en lak hebben aan allen die er aan hebben meegewerkt.

Zonder totale kanteling van denken en politiek bedrijven kan ook nimmer de noodzakelijke omslag worden gemaakt naar een duurzame samenleving waarbij wordt gestopt het klimaat en de aarde te verzieken.

Aad van Uffelen
Naaldwijk


1 feb. 2018

Van het gas af een leugen?Van het Gas af! Ja, ja!

Vandaag een mooi bericht voor de Groningers, de gaskraan moet half dicht!
 
Zonder nadenken roepen politici dat we van het gas af moeten. Het lijkt wel een groep dummies waar blinden de lammen leiden en iedereen in de put lazert!

Is het grootschalig bedrog? Huizen niet meer op het gasnet?
VVD, GrLinks en D66, maar ook andere partijen dwingen de burger geen gasaansluiting meer te hebben. De roep om warmtenetten, restwarmte, geothermie etc. wordt alsmaar groter. Nu is nog geen 7% duurzame energie en dat heeft al vele miljarden gekost aan de burger. Had men dat geld in isolatie van huizen gestopt was het verbruik enorm omlaag gegaan en waren we verder. De winst moet komen uit minder energie gebruiken en ook dat hoor je nergens.

Prima, leuk, maar vertel er bij hoe en wie de extra kosten betaalt. 15 tot 20.000 Euro per woning zeggen ze, maar het kost veel, veel meer! En... je moet ook ca. 650 euro betalen voor het afsluiten van de gasleiding!
Genoemde keuzes zijn ook hout/biomassa verbranden, palletkachels, maar dat is niet duurzaam.

Ik heb het in 2017 serieus geprobeerd, systemen en mogelijkheden besturen en gesprekken met icDubo Rotterdam (het centrum voor duurzaamwonen)
Waar kom je voor te staan in een bestaand huis (afhankelijk of je een rijtjeswoning of vrijstaand hebt, een huis van voor 1985 of recent):
 
Je hebt vloerverwarming nodig met lage temperatuur voor een warmtepomp en buffersysteem zoals een grote boiler, dus vloer uitbreken, aanleggen en nieuwe vloer er in. Samen met warmtepomp 20 tot 30.000 Euro. De pomp gebruikt heel veel stroom, die kosten verdubbelen. OK, zonnepanelen dan, 4 tot 8000 Euro (ik had er al 15 op het dak liggen, heb al sinds 2003 zonnepanelen).
Isolatie van de woning is essentieel, vloer, muren, glas, dak, afhankelijk van bouwjaar en status 5 tot 25.000 Euro of meer.
Eventueel een zonneboiler met Solarsysteem aankoppelen, maar dat kost ook een paar duizend Euro. (En voor zonnepanelen moet je dak geschikt zijn en op de zon gericht zonder schaduw)
Koken op inductie kan direct als iedereen dat doet scheelt het direct veel gas, maar je hebt dan wel meer elektra nodig. Aanpassen meterkast en keuken ca. 800 tot 2000 Euro. Een optie is nog de luchtverversing in huis ook aanpassen en eventueel warmte hergebruiken.

Voor een gemiddelde woning lopen kosten op naar  35 tot 50.000 Euro en mogelijk nog meer zelfs. Een Epa advies van een aantal jaren geleden leverde mij op dat ik 47 jaar nodig had om de kosten terug te verdienen... Nu de finale omschakeling maken zou ons nog eens minstens 45.000 extra kosten, niet haalbaar dus. Wij hadden alles al LED, zuinige apparaten, zuinige ketel en zijn zorgvuldig met verwarmen. Nu gaan we van gas over op Inductiekoken, wel weer een aanpassing van ca. 2500 Euro, ja, ook de meterkast moet daarvoor worden aangepast...

Eenmaal van het gas af zal het rijk belasting op elektra verhogen, terugverdienen gaat tientallen jaren duren of wordt onmogelijk.
Over onderhoudskosten, afschrijving, vervanging heeft niemand het. Door je huis te verduurzamen gaat de WOZ waarde omhoog, dus betaal je meer gemeentebelasting, ook vermeend inkomen van je eigen huis als je afgelost hebt zal stijgen. (hoor je geen politici over natuurlijk)
Het aftrekbaar maken van onderhoudskosten en verduurzaming van de eigen woning kan niet, dus de eigen woningbezitter is gewoon de klos.
 
Gebruik van stadsverwarming of een netwerk voor restwarmte/Geothermie kost miljarden en de risico's van Geothermie (en ook Schaliegas) zoals aardbevingen en vervuiling van lagen grondwater zijn onbekend. Of eigenlijk we weten dat het veel schade kan veroorzaken. Er liggen nog wat kansen om rioolwarmte te gebruiken en mestvergisting, maar dat laatste is eigenlijk weinig zinvol.

Toch is er een goedkope oplossing en dat is biogas uit zeewier. Het Nederlandse bedrijf Inrada heeft het plan klaar en kan direct worden ontwikkeld. Biogas voor een fractie van de prijs van het Groningse gas, het kan dus wel. Het Nederlandse bedrijf Inrada, ontwikkelde het procedé om zeewier rendabel te telen en vergisten, voor een super lage kostprijs. Zeewier haalt CO2 uit de lucht en hoogwaardig gas wordt daaruit gehaald. Op zee tussen windmolenparken kunnen ze voor heel Nederland goedkoop hoogwaardig biogas maken.

In Tegenlicht van 10 dec. 2017 wordt dit prachtig uitgelegd. Er zijn al prachtige technieken die echt duurzaam zijn, maar zolang het niet past in de winstmakers die aan de macht zijn gebeurt het niet. En gaan we lekker door met de aarde lek boren, CO2 opslaan onder de zeebodem en andere gevaarlijke onzin.
 
Direct stoppen met geothermieboren en andere onzinnige projecten en echt kantelen naar duurzame energie. Ja, het kan, maar nu nog willen! En vooral nulwoningen gaan bouwen...
Ja, we moeten er alles aan gaan doen om de plundering, vervuiling en opwarming van de aarde te voorkomen. Of eigenlijk, we moeten haar gaan schoon maken, de troep die we gemaakt hebben herstellen en partner worden van de aarde, samen zorgen dat economie en natuur in harmonie komen. En vooral moet de exponentionele groei van het aantal mensen op aarde stoppen, dat is het grootste gevaar.

Kijk zelf naar de uitzending van Tegenlicht en wordt ook enthousiast. 


Westland

Westland
Mijn tuin.