Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

5 mei 2013

Stop gevaarlijke bestrijdingsmiddelen NU

Bevrijdingsdag vandaag 5 mei, de vlag uit, of toch niet?


Bestrijdingsmiddelen bedreigen de aarde en de mens.


Dit is een allesbepalend gevaar, groter dan de herinnering aan de voorbije oorlogen, groter dan huidige oorlogen, terrorisme etc.

Het AD en al het nieuws staat er vol mee.
Niet dat we het niet weten, we willen het niet weten, we ontkennen het, sluiten de ogen.
Waar het om gaat is de macht van de paar megaconcerns die de wereld beheersen.
Bestrijdingsmiddelen op planten, in dieren, op de aarde, onbeperkt jaarlijks toegepast.
Met catastrofale gevolgen voor al het leven.
Bijensterfte lijkt niet zo belangrijk, tot we weten dat het dreigend uitsterven betekent dat de mens nog luttele jaren dan heeft te gaan.

Zonder insecten als de bij en de vlieg is de mens ten dode opgeschreven daar alle leven, voortplanting, bevruchting van de voedselvoorziening er van af hangt.
Resistentie tegen die middelen is alom al gewoon, toch gaan we door. Net oorlog, eigenlijk veel erger!
Ook in de tuinbouw hanteren we al ruim 100 jaar volop de gifspuit. Gelukkig nu veel minder nu daar biologische bestrijding deels succesvol is ingezet en telers steeds meer duurzaam telen. Zeker de Nederlandse tuinbouw is de gezondste ter wereld en dat mag eens gezegd zijn.
Maar toch...Ter info in het kader van duurzaamheid:
aangaande het artikel in het AD


3 mei 2013 Bijensterfte bedreigt fruitteelt

Bestrijdingsmiddelen ramp voor mens en dier en de aarde
Als jongere werkte ik al met bestrijdingsmiddelen, beheerde het gifmagazijn van mijn vaders bedrijf. Vele liters dodelijk gif verkocht ik.
Toen DDT in 1973 werd verboden en later gechloreerde koolwaterstoffen, ging NL door met exporteren naar landen waar het niet verboden was.
Handelsgeest heet dat. Nu is er commotie over Neonicotinoïde en sterfte van insecten.
Alle andere minstens zo gevaarlijke en schadelijke giffen, laten we even voor wat het is,  we weten al jaren dat chemische bestrijding maar tijdelijk helpt en vooral meer problemen geeft.
Nu focust de pers zich op Neonicotinoïde waarvan de agrarische sector al heeft gezegd niet zonder te kunnen...
Wanneer begint beleid voor een leefbare toekomst?
Helaas, we gaan gewoon door met vernietiging van het leven want korte termijn bedrijfsbelangen en winst prevaleren altijd.
----------------------
Toelichting
Als tuinderszoon ben ik al jong bekend geraakt met gif. En toen later mijn vader een tuinbouwtoeleveringsbedrijf begon mocht, moest ik chef van het gifmagazijn worden. Daartoe moeten uiteraard cursussen worden gevolgd en werd ik al jong een soort gifkenner... De vele liters Parathion, Malathion, Undeen, (later ook Temic en ander vreselijk gif) verkocht ik zonder iets te weten van de enorme schade die het aan kon richten. En niemand in de tuinbouw wist dat eigenlijk.
(Temic is zeer dodelijk en wordt nog wel illegaal gebruikt om bijv. de kat van de buren te killen. Ik ken ook iemand die het gebruikt om rode mieren in het gazon te bestrijden, zonder resultaat overigens omdat de mieren resistent zijn geworden.
Spuiten, stuiven, roken en strooien deden we. Het gif ging vrolijk en veelvuldig in het rond. Restanten gooiden we soms in een kuil en dekten het toe met aarde, zoals vroeger vaak gebeurde... En in het algemeen stopten we alles wat weg moest onder de grond, dempten er sloten mee enz.

Er is (en wordt) heel wat voedsel gegeten met te hoge concentraties residu/gif en nog gebeurt die wereldwijd helaas.

De meest gebruikte chemische middelen zijn:
- kunstmest
- herbicide (onkruidbestrijdingsmiddelen)
- insecticide (insectenbestrijdingsmiddelen)
- fungicide (schimmel/paddenstoelen-bestrijdingsmiddelen).

Ook nu nog weten we dat vele met name buiten Nederland geteelde producten met foute bestrijdingsmiddelen worden bespoten. Zorgen dat bij keuring er geen te hoog gehalte meer traceerbaar is, is voldoende om bij de supermarkt in het schap te komen.
Daarom eet ik ook zo veel mogelijk lokaal en seizoensgebonden groenten.
De inzet van bestrijdingsmiddelen heeft alleen maar ellende veroorzaakt. Resistentie, uitsterven van nuttige insecten en een groot gevaar voor de voedselketen is het gevolg. Als maar sterkere gifsoorten hebben nooit tot het gewenste resultaat geleid. Gelukkig wordt er in de (Nederlandse) tuinbouw heel veel gedaan via biologische bestrijding. Maar in de agrarische sector wereldwijd is het nog altijd goed mis en wordt volop gif gespoten.
Ook in het klein bij particulieren wordt ongelimiteerd de gifspuit gehanteerd zoals het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat (Roundup) middelen tegel luizen etc.
Vaak onder het mom van biologisch afbreekbaar, wat veelal niet het geval is.
Na een eeuw bestrijdingsmiddelen zijn we aangeland op een keerpunt. De grootschalige bestrijding wereldwijd in de voedselketen, de Genetische manipulatie van gewassen en zaden, het leidt uiteindelijk tot een ecologische ramp.
Het is nu 1 minuut voor 12 om het tij nog te keren, maar daar is wel moed voor nodig. De transitie naar duurzaamheid is de enige weg die nog een toekomst biedt voor hen die na ons komen, maar het verzet er tegen is immens groot.
Mijn vroege ervaringen met de enorme schade van het gif heeft mij er mogelijk toe aangezet in 1972 het pad op te gaan van duurzaamheid. Het eerste rapport van de Club van Rome heeft de ogen wel geopend.
Neonicotinoïden
De Europese Commissie heeft besloten per 1 dec 2013 om voor twee jaar enkele toepassingen van Neonicotinoïden te verbieden.
Deze zeer schadelijke mens en dier bedreigende bestrijdingsmiddelen worden de industrie, landbouw en door particulieren gebruikt.
De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA meent dat Neonicotinoïden een ‘hoog acuut gevaar’ zijn voor met name de honingbijen.
Lage doses van het gif maken de bijen ziek en tasten hun oriëntatievermogen aan waardoor ze sterven.
Neonicotinoïden worden grootschalig gebruikt als zaadcoatings, maar ook worden ze direct verwerkt in de grond of over gewassen gespoten.
Niet alle toepassingen zijn helaas verboden dit zijn vooral zaadtoepassingen en het gebruik in de glastuinbouw.
Er zal wellicht wel een verbod komen voor particulieren, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat.
Tot 70 % van het insectenleven in het water sterft op dit moment door gebruik van o.a. dit bestrijdingsmiddel. Dat leidt op termijn een ramp voor het water en het hele ecosysteem.
DDT een ander dodelijk nog steeds gebruikt middel
DDT (dichloordifenyltrichloorethaan) en de aanverwante stoffen DDD (dichloordifenyldichloorethaan)
en DDE (dichloordifenyldichloorethyleen) behoren tot de groep van persistente organochloorbestrijdingsmiddelen.
Sinds 1973 is in Nederland het gebruik van DDT verboden, maar wordt nog steeds geproduceerd en in andere landen gebruikt.
Omdat men meent dat er nog geen effectief alternatief is wordt DDT in de tropen (Zuid Afrika o.a.) nog frequent gebruikt ter bestrijding van malaria. Het wordt zelfs uit vliegtuigen gesproeid.
Nederland was altijd een van de grote producenten van DDT.
Nog een gevaarlijk bestrijdingsmiddel; gechloreerde koolwaterstoffen
Dit type bestrijdingsmiddel is net als DDT niet selectief. Dat betekent dat ze schadelijk voor de doelgroep en voor veel andere soorten dieren, insecten en ook de mens. De gevaren zijn immens.
Gechloreerde koolwaterstoffen zijn zeer slecht voor het milieu en net als DDT nauwelijks afbreekbaar. Ze hopen zich net als DDT op in het vet van dieren die vervolgens vaak sterven.
Deze middelen zijn ook een gevaar voor de voedselketen.
Gechloreerde koolwaterstoffen, benzeen e.d. zijn veelal wel verboden, maar dat sluit niet overal de productie, gebruik en export uit . Ook zijn er altijd weer ontheffingen zoals in de industrie en vaak ook in landbouw.
Het is verboden gechloreerde koolwaterstoffen in te voeren, te verhandelen, te bezitten of toe te passen. (het gebeurt wel) Er zijn zelfs mensen die het illegaal importeren)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.