Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

27 feb. 2018

Democratie in Westland een fabeltje? Op wie stem je?

Democratie in Westland een fabeltje?
Aad van Uffelen 25 februari 2018

Bijna alle politieke partijen roepen dat ze oor en oog hebben voor de belangen van burgers. Ze beloven participatie en inspraak, staat ook in hun verkiezingsprogramma's. Maar klopt dat ook?
Democratie is meer dan naar het stemhokje gaan. De meeste politici eigenen zich een alleenrecht toe nadat ze zijn gekozen en denken dat hun mening de enig juiste is. Kijkend en luisterend naar raadsleden kan je niet anders dan concluderen dat de meesten nauwelijks inzicht hebben in waar ze over praten en besluiten. Kennis van stukken is vaak onvoldoende. Dat is ook logisch want de partijbaas bepaalt bij veel partijen wie op de lijst komt en verkiesbaar is. Eenmaal gekozen conformeert het raadslid zich in de meeste gevallen aan de morus van de partij/fractie. Dat is vooral ja zeggen op wat de bazen willen. Eigen kennis vergaren en inzetten en actief de kiezer vertegenwoordigen is er meestal niet bij. Gelukkig zijn er uitzonderingen, maar dat is, zo valt te vrezen, een minderheid.
---
Bestuurders en politici gaan vaak voorbij aan de belangen van de burgers, het algemeen belang en zeker gaan ze voorbij aan de belangen van onze moeder aarde, de natuur.
In Westland is vanouds de politieke coalitie na de verkiezingen een bijna onneembare burcht. Al zeer lang gedomineerd door het CDA dat zich als zetbaas van God ziet, ze oreren met zaken als Rentmeesterschap! Zij bepalen via hun coalitie en dus raadsmeerderheid, wat er gebeurt. Daarbinnen spelen belangen en belangenverstrengeling een rol. Men kent elkaar, regelt zaken voor elkaar en hun cirkel, (zoals huidige en toekomstige wethouderschappen) zonder daarbij voldoende het belang van derden, burgers en de natuur in het oog te houden. Of mensen geschikt zijn voor een taak is ook niet belangrijk, de banencarrousel is ook in Westland al een eeuwigheid bekend. Zo is GBW een soort dochterpartij van de VVD, levering van wethouders die ook VVD zijn bewijst dat: Meijer, Rijneveen en voormalig wethouder Weverling. Mensen vervreemden daardoor van de politiek en de gemeente, worden teleurgesteld en boos.
---
In Westland draait alles primair om geld, belangen en dus economie. Rendementsdenken is de heilige graal. Meer, nog meer en nog meer is het adagio.
Dat zou moeten kantelen naar ''Niet Méér, maar Beter''. En daarbij een goed vader zijn voor de schepping, de natuur en zorgzaam naar elkaar. Er moet balans komen tussen economie en natuur om te komen tot welzijn voor allen. De focus dient te liggen op echte duurzaamheid, welzijn en geluk, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. De betekeniseconomie is een bruikbare structuur. In Westland is dat nog heel ver weg.
---
Ook in het kustbeleid zie je dit oude egocentrische kapitaaldenken. Westland is al 90 % vol gebouwd en er is een snelle kanteling gaande, minder kassen, meer bedrijventerreinen, en veel meer woningen. Westland groeit op deze manier tot 2050 naar ca. 175.000 inwoners. Nu al ruim 107.000. Dat is natuurlijk ongewenst, maar de Metropoolregio, Provincie en het Rijk dwingen gemeenten veel meer huizen te bouwen. Westland urbaniseert snel.
 
Juist ook daarom moet de natuur worden versterkt en uitgebreid. Nu is Westland de kaalste gemeente van Nederland met het minste openbaar groen. Door ook nog de kust te urbaniseren wordt het probleem alleen maar groter en de kwaliteit van de leefomgeving nog slechter. Een slechte leefomgeving betekent ongezonder leven, vieze lucht, geluidoverlast, vuil water, grondverontreiniging. Gevolgen ziek worden en eerder sterven. De feiten wijzen het uit.

Democratie is juist het proces als van de ontwikkeling van een kustvisie, samen met alle belanghebbenden, dus ook burgers... te doorlopen. Open, eerlijk en transparant met elkaar te communiceren en samen te komen tot de beste keuzen voor de gemeenschap. Zo is het ook gegaan, democratisch dus. Met als gevolg dat partijen als VVD, CDA, GBW en LPF op 20 februari in de raad zeiden; dit is niet de visie die wij wensen.... dus verwierpen zij het ondanks het goede democratische proces waaruit het was voortgekomen.
Daarmee bewijzen deze vier partijen dat ze Niet Democratisch zijn, lak hebben aan het inspraakproces en lak hebben aan allen die er aan hebben meegewerkt.

Zonder totale kanteling van denken en politiek bedrijven kan ook nimmer de noodzakelijke omslag worden gemaakt naar een duurzame samenleving waarbij wordt gestopt het klimaat en de aarde te verzieken.

Aad van Uffelen
Naaldwijk


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.