Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

29 sep. 2017

Hoeveel bomen en groen compenseren voor Schefferkampbos?

Compensatie Schefferkampbos

Auteur: Aad van Uffelen  28 september 2017
Natuurpunt-Westland / LeefbosWestland


Het Schefferkamp bestaat uit twee delen, het bos ca. 2.5 ha en het naast liggend weiland. Totaal ca. 5.5 ha land. Het was van 1954 tot 1994 een legerkamp (navigatiestation) en later een asielzoekerscentrum. In 2003 is dat gesloten en zijn de wooncontainers weg gehaald. Op 3 december 1953 ging gemeenteraad van de Lierse akkoord met de verkoop van 6.61.40 ha grond aan de Hoefweg (voor € 195.000) aan de Staat der Nederlanden. De gemeente moest wel zorgen voor waterleiding, een persgemaal, een zuiveringsinstallatie en een uitpad op de Hoefweg. De gemeente kreeg welt recht op terugkoop.

De huidige bestemming van het bos is 'Maatschappelijk' de gemeente wil dat wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw.
Rond het bos ligt een sloot en eveneens rond het weiland en het weiland wordt in het midden ook met een brede sloot doorsneden. Het weiland is asielzoekerscentrum geweest van tot en toen het is afgebroken is door de gemeente De Lier over het vele puin, bekabeling en dergelijke, een laagje grond aangebracht. Zo vertellen buren die dit alles hebben zien gebeuren.

In het bos staan volgens het ecologisch rapport ca. 1200 tot 1500 bomen. En er ligt ca. 1 ha gemengd gras (met wilde planten) en onderbegroeiing zoals struiken, bramen, riet en rietsigaar.

Dit alles moet worden gecompenseerd zou je zeggen, maar wat betekent dat?
Volgens de richtlijnen van groendeskundigen moet je voor een volwassen eik of beuk van 100 jaar oud ca. 2000 jonge bomen planten om de oude reus te compenseren. Maar dan is nog niet de ecologische waarde als leefgemeenschap voor dierenleven gecompenseerd en ook niet de visuele natuurwaarde en de gebiedswaarde. Het gaat ook om luchtzuiverende kwaliteit en het aandeel in de biodiversiteit. Dit bos haalt ook veel fijnstof en CO2 uit de lucht. De ecologische waarde van het bos en de boomsoortsamenstelling, alsmede de kwaliteit is mede bepalend voor de compensatie.
Kappen betekent dat, zeker lokaal de lucht ongezonder wordt. In een aantal gevallen speelt ook de recreatieve waarde een rol.

Herplanting van bos is volgens de rechter (2017) niet het planten van hier en daar een rij bomen. Het moet ook als bos worden herplant.
De gemeente wil de bomen compenseren op de Piet Struijkweg/Monnikenlaan Naaldwijk, Wenpad Poeldijk en Haagweg Monster. Dit zijn aangewezen compensatieplekken. Waren daar al bomen gepland, dan is dit geen compensatiegroen. Ook groen langs provinciale wegen valt daar uiteraard niet onder.

(18 sept 2014 Koenders & Partners M.J. Perk Hierin staat dat dit globale rapport een beperkte onderzoeksinspanningheeft. Het rapport spreekt op pag 3 over gem. den Haag en niet over Westland. Op 28 aug is de quick scan gedaan. De watergangen zijn  niet onderzocht, maar men vermoed beschermde soorten. Er wordt niet aangenomen dat er beschermde planten zijn, het is niet onderzocht. Gevonden zijn:
Akkerdistel, braam, brunel, Canadese fijnstraal, Canadese guldenroede, duizendblad, engelwortel, grote berenklauw, grote brandnetel, haagwinde, harig wilgenroosje,
heelblaadjes, hondsdraf, jacobskruiskruid, kattenstaart, kruipende boterbloem, krulzuring, lidrus, liguster, melkdistel, ridderzuring, riet, rode klaver, schermhavikskruid, smalle weegbree, smeerwortel (witte en paarse), speerdistel, veenwortel, vogelwikke, zilverschoon, diverse grassen (waaronder fiorin, kweek en timotee), hazelaar, kornoelje, lijsterbes, meidoorn, robinia, vlier (gewone en peterselievlier), berk, eik, els (zwarte en grauwe), es, moerascipres, populier, ruwe iep en Spaanse aak.) Opm. tijdens de quick scan was het meeste weideland gemaaid!
Het gebied is belangrijk voor de vleermuizen: laatvlieger en de dwergvleermuizen.
Tijdens de inventarisatie zijn in het plangebied vogels aangetroffen, waarvan met zekerheid kan worden aangenomen dat zij ook in het plangebied broeden. Dit betreffen voornamelijk algemene  vogelsoorten zoals koolmees, merel, vink en winterkoning.
Ook zijn eksters, houtduif, kraaien en blauwe reigers waargenomen. I in het plangebied zijn bomen aangetroffen met daarin jaarrond beschermde nesten, van
blauwe reiger en havik of buizerd. Voor de sloten om het plangebied kunnen beschermde vissoorten als kleine modderkruiper en bittervoorn niet worden uitgesloten.

Gevonden zijn ook: steekmug, zwarte mier, aardhommel, steenhommel, krekels (diverse
soorten), cicaden (diverse soorten), motten (diverse soorten), spinnen (diverse soorten), geaderd witje (soort onbekend), bont zandoogje en de paardenbijter.
In de omgeving van het plangebied zijn geen geschikte locaties aangetroffen die nesten van een kleine kolonie blauwe reigers, havik of buizerd kunnen huisvesten. De aangetroffen nesten van blauwe reigers zijn ecologisch gezien dus jaarrond beschermd.
Nesten van havik en buizerd zijn altijd jaarrond beschermd.
Het rapport adviseert nader onderzoek van het gebied. Dat is tussen maart en augustus 2015 gebeurd. Verder geeft het regels aan voor de wijze van kappen en dempen van waterpartijen.

Berekening om een minimale compensatie voor het Schefferkamp te bepalen:
Schatting bomen Schefferkamp
1500 bomen 1.27 ha volgens ecologisch rapport, maar meer volgens eigen schatting.
Compensatie aantal per boom
Te compenseren als minimum
Totaal 23.950 bomen, bijna 20 keer zoveel als men nu wil compenseren.
30 grote bomen: es, den, eik, populier, abeel, stamdoorsnede > 45
150
  4.500
125 bomen, es, eik, els, berk e.d.
stamdoorsnede 25 - 45
100
12.500
150 forse oude meidoorns e.d. tot 6 m hoog
    7
  1.050
700 dunne hoge bomen stamdoorsnede < 25
    7
  4.900
500 kleine bomen
    2
  1.000
1 ha onderbegroeiing, struiken, bramen, riet, rietsigaar en gemengde weide/ wilde flora
1 ha
1 ha gemengd, struiken en gemengde weide
3 ha naast liggend grasland
3 ha gemengd grasland
3 ha gemengd grasland
Sloten rondom het Schefferkamp en rond het grasland. Er ligt ook een sloot in het midden van het grasland
In het Schefferkamp ligt ca. 2000 vierkante meter plas en dras.
?
Minimaal zelfde oppervlakte plus extra vanwege bebouwing.
Het Hoog Heemraadschap Delfland vanwege bebouwing
Eist watercompensatie
Hoeveel en waar?
Verloren gaan van leefomgeving van dieren
Ca. 5 .5 ha
Hoeveel en waar?

Bomen zijn zeer geschikt om CO2-uitstoot te compenseren. Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot op nemen (compenseren) in zijn biomassa. Bomen nemen de CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof.

Achtergrondinformatie:

http://www.wos.nl/weg-vrij-voor-sanering-schefferkamp/nieuws/item?988363

Het door de overheid goedgekeurde compensatieplan voorziet in diverse percelen met bomen bij de Piet Struijkweg/Monnikenlaan in Naaldwijk, het Wenpad bij Poeldijk en een locatie aan de Haagweg/Madeweg in Monster. In totaal worden er in de komende drie jaar 14.900 vierkante meter aan bomen geplant en dat is ruim 2.000 meter meer dan het wettelijk vereiste...!

http://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2017/6/Westland-verdedigt-kappen-bosschages-voor-kassen-144780E/

De gemeente Westland ziet zowel economische als ecologische voordelen in het verplaatsen van 1,2 hectare bosschages voor de ontwikkeling van een modern ruim glastuinbouwperceel.
Zo krijgt Westland er een modern stuk glastuinbouw bij en kan het de vervangende beplanting beter in de ecologische hoofdstructuur plannen, waardoor meer mensen ervan kunnen genieten... ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.