Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

29 jun. 2016

Wel of geen Islamitische school in Westland?De gemeenteraad heeft het moeilijk met de aanvraag voor een Islamitische school in Westland...
Hoe lossen ze dit probleem op?


Het is 1917 en na jaren strijd maakt een grondwetswijziging het mogelijk dat het bijzonder onderwijs recht had, net als het openbaar onderwijs, op financiële steun van de overheid. Holland was destijds nog een overduidelijk Christelijk land waar ook de politiek en besluitvorming vooral werd beleefd en geregeld vanuit religie.
Wat in de praktijk al gebeurde was nu formeel bepaald, ouders konden een eigen school oprichten van welke stroming dan ook gezien de godsdienstvrijheid die in dit lage land bestond. Religievrijheid of religieloos zijn is een van de grondrechten in Nederland.

Artikel 18 van de grondwet:
''
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

Al in 1579 was er godsdienstvrijheid zoals bepaald in art. 13 van de Unie van Utrecht. Maar alleen Gereformeerden bepaalden wat er gebeurde...
In 1796 werden de staat en de kerk gescheiden, formeel dus en werd Nederland een reguliere staat. Maar nog altijd was de praktijk weerbarstig en was die vrijheid niet voor iedereen gelijk. Ook in Westland moesten katholieken in schuilkerken stiekem hun geloof belijden.
In 1848 dus nog maar een wetje gemaakt en nogmaals de vrijheid van denken en het geweten vastgelegd. En nog altijd was er geen sprake van echte vrijheid. Pas in 1983 werd bijvoorbeeld ook het processieverbod voor katholieken opgeheven. En kopen bij een anders gelovige was lange tijd niet zo gewenst.
 
En natuurlijk bepaalden al sinds lang de machtige Christelijke partijen wie welke baan kreeg, burgemeester werd en dat waren uiteraard hun geloofsgenoten. Ongelovigen konden nooit een goed bestuurder zijn of een hoge functie vervullen. Natuurlijk, dat mag maar duidelijk zijn...

Het is nu 2016 en nog altijd spelen veel van de oude gebruiken en machtsblokken een grote rol in wat er gebeurt in dit land en hoe. Nog altijd is er geen echte godsdienstvrijheid zoals duidelijk is door de tegenstand die vooral de moslimgemeenschap ondervind bij het bouwen van hun moskeen en scholen. Er is veel angst en door de asielstromen welke komende jaren nog miljoenen naar de EU zullen brengen is die angst ook terecht.
Oorlogen door godsdienstfanaten, IS en andere Islamgroepen, maar ook dictators en vooral ook de klimaatverandering met droogte, hitte en waterproblemen, brengen volgens de VN 1 miljard mensen op pad. Een tsunami aan ontheemden en mensen op de vlucht is te verwachten.
Westlandse scholen
 
In Westland speelt nu het heikele probleem, wel of geen moslimschool? Ongeveer de helft van de Raad is tegen, maar kunnen ze het ook tegen houden gezien de wetgeving? In juli wordt er opnieuw over vergaderd.

De vraag moet niet zijn of er een Islamschool komt, maar hoe houden/maken we Nederland toekomstbestendig, hoe voorkomen we dat ongewenste gedachten de overhand krijgen en het land naar een ramp leiden, naar een Nexit op velerlei terrein?
Hoe kan onderwijs in een seculiere gemeente het beste floreren en hoe kan onderwijs realiseren waar het voor is bedoeld? Scholen die geloofsgedachtegoed indoctrineren moeten als onwenselijk worden gezien. Geloof is privé en dat doe je thuis, niet op school.
Gisteren is het gebed bij de Raadsvergadering afgeschaft, nu nog even het scholenvarkentje wassen...

Art. 23 van de grondwet gaat over onderwijsvrijheid.
  1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
  2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
  3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
  4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
  5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
  6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
  7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbaar kas worden verleend.
  8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Toekomst voor Nederland en Westland
Als Nederland in de toekomst nog een vrij en democratisch land wil zijn dan is het eerste wat nu moet gebeuren de onderwijswet veranderen. De tijd dat die wet is gemaakt is voorbij. We krijgen de komende 50 tot 100 jaar een mega toename van instroom van asielzoekers en EU inwoners van allerlei pluimage en naar verwachting een overdosis aan Islam en laag geschoolden.
Op religieuze scholen wordt men, zeker zo mag men verwachten in sommige moslimscholen, toch geïndoctrineerd en wordt de samenleving daardoor juist ondergraven. Dat is in niemands belang, ook niet van de Islam.

De huidige situatie met de moslims en zeker met Marokkanen is al geen succes, er is bijna geen integratie, wel afzetten tegen, en terugtrekken in een eigen getto. Ook in Westland lijkt dat zo te zijn, ook hier zijn er die vrouwen geen hand geven en is er veel gedoe met jongeren...
Religie kan veel moois en goeds brengen, maar het is een taak van ouders kinderen op te voeden tot zindelijke weldenkende mensen voor een samenleving die zeer gemengd zal zijn.

Alleen openbare scholen
Openbare scholen zouden de enige schoolvorm moeten zijn. En zo men wilt kan daar in het kader van kennis van de samenleving/maatschappij best een leeronderdeel zijn waar leerlingen kennis opdoen van bijvoorbeeld de 5 grote religies en de geschiedenis daarvan. Op neutrale wijze natuurlijk.
Scholen moeten net als de politiek seculier zijn en zich verre houden van religieuze beïnvloeding. Scholen moeten kinderen voorbereiden op samenwonen en samenwerken in een staat waar de bevolking steeds meer divers zal zijn naar afkomst, religie en herkomst.
Het Nederlandse volk van oudsher is al deels verdwenen en verdwijnt verder. We kunnen wel opmerken dat Nederland van oudsher een land van immigratie is en altijd een vrijhaven is geweest voor vervolgden. Maar toen had Nederland maar 1 tot 2 miljoen inwoners, nu al 17 miljoen en straks 20 miljoen, zwaar overbevolkt dus met alle nadelen van dien.(Van belang is ook rekening te houden met explosieve groei van de wereldbevolking met 75 miljoen per jaar. In 2050 al ca. 11 miljard mensen. En zeker in de steden neemt het aantal allochtonen de overhand.. De klimaatramp is dan ook onafwendbaar.)
 
Dus geen islamitische school in Westland en op termijn ook alle andere religieuze bijzondere scholen omzetten naar een openbare school.
Bijkomend voordeel is dat leerlingen meer gelijkheid in het onderwijs ervaren en dat het veel goedkoper is te organiseren. Met hetzelfde geld voor onderwijs veel beter onderwijs realiseren is beter dan voortgaan op de oude weg en steeds meer religieuze schooltjes financieren.
Doen we het niet dan neemt de Islam in de toekomst Nederland over. Die conclusie mogen we wel trekken. Daarom is ook voor Christelijke en andere religies het van belang om te kiezen voor openbare scholen.

Lees ook dit artikel in deze blog:

Achtergrondinfo:Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.