Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

21 mrt. 2016

2018 - Een nieuwe Raad in Westland - een EssayEssay over het wel en wee van de Westlandse politiek en de herbenoeming van de burgemeester.
Is politiek in Westland een vuige vechtsport?

(In 2018 worden op 21 maart weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden, dit essay is zowel een terugblik als een vooruitblik...)

2018 een nieuwe Raad in Westland!

Vandaag 21 maart 2018 zijn er weer lokale verkiezingen en ook veel Westlanders zijn weer, zij het met meer tegenzin dan voorheen, naar de stembus getogen om in het befaamde saaie houten hokje hun kruisje te zetten.

Elke vier jaar vindt dit, wat men noemt democratisch recht, plaats en burgers mogen dan aangeven wie ze als hun vertegenwoordigers in de Raad willen. Dat ze de meeste mensen van de lijst niet kennen is minder van belang, het is uiteindelijk toch de partij, dus de fractievoorzitter, die bepaalt wie er in de Raad komt, tenzij, ja tenzij iemand zoveel voorkeursstemmen heeft dat men niet om die persoon heen kan, soms worden dat de luizen in de pels van de bazen, mits men ook een wethouderspost ambieert. Hoe volgzamer men is, hoe prettiger hun verblijf in de fractie en de raad, zij die zich kritisch laten gelden krijgen het moeilijk!

Het is deze keer nog gecompliceerder dan ooit om een  juiste keuze te maken. De verkiezingsstrijd was dit jaar ongekend hard en scherp van toon. Amerikaanse toestanden werd gefluisterd, want ja, in Westland spreek je niet in het openbaar over bepaalde zaken en er kwam nu wel veel boven tafel. Westlandgate, achterkamertjesperikelen, geheime afspraken, alles kwam uit de kast.

De oorzaak vinden we in de laatste acht jaar politiek theater, waarin de Raad en het bestuur van de gemeente elkaar flink hebben bevochten, soms voor de schijn of noem het spel, steeds vaker hard en vals om niet te zeggen dat men elkaar trachtte knock-out te slaan, als het kon liefst onder de gordel. Het ontbrak nog aan doodverwensingen! Te vrezen valt dat we moeten concluderen dat het politieke spel was gedegradeerd tot een vorm van slecht amateurtoneel waarbij het bijna nooit meer ging om de zaken waar het om zou moeten gaan, inhoud, waarheid, feiten, de juiste besluiten nemen, sociaal menselijk denken en elkaar ontmoeten; alles van waarde deed er nauwelijks toe. Onder leiding van de naar men zegt soms niet onpartijdige burgemeester ontstond vooral een algemeen falen en was het hommeles in bijna elke vergadering, er waren nooit genoeg gordijnen waar men elkaar in probeerde te jagen. Aandringen op vertrek  of uitsluiten van de dwarsliggers werd steeds luider gehoord.   

Afgelopen week was zelfs dat zover toen de witte reus Raadslid Duijsens van zijn voorzittersrol werd ontheven en van zijn troon gejaagd. Niet dat hij dat niet goed deed, juist wel, maar in ander verband noemde hij een wethouder een leugenaar en zelfs als je gelijk hebt (wat zo schijnt te zijn) wordt je daarvoor toch gevierendeeld, geradbraakt en zoals een oude goede gewoonte aan de dorpsgalg gehangen; prestige en wraak van eerdere conflicten, zoals toen de GBW fractievoorzitter woest ontslag nam, wordt dan omgezet in een aanslag waarbij alle wolven als een dumme roedel meegaan in de strijd om het lam te offeren, vraatzucht, ja mensen, vraatzucht, oerlijke vraatzucht, dat is het!

Jammer is te constateren dat in alle lagen men zich a-religieus, en a-filosofisch gedraagt en het zelf niet door heeft. Dagelijks populisme leidt tot een zwerftocht in ellende voor een ieder. Men lijkt niet meer te weten wie men is, identiteit lijkt zoek en waarvoor men taken heeft aanvaard is men blijkbaar uit het oog verloren. Uiteraard luidde het standaard mantra van bestuurders dat men zich niet in de genoemde feiten herkende! Nee, natuurlijk niet, als blindheid, doofheid en sprakeloosheid regeren.

Dat falen had natuurlijk ook serieuze oorzaken. In de volksmond denkt men daarbij aan een toenemende mate van eigenbelang, egocentrisme en belangenverstrengeling. De macht en de verleiding van het pluche veroorzaakte dat een steeds groter aantal spelers minder belang ging hechten aan normen en waarden, aan eerlijkheid, waarheid en rechtvaardigheid. Het college verstrekte, zo zegt men, geen, niet tijdig of onvolledige gegevens aan raadsleden die zij nodig hadden om hun taken te kunnen vervullen. Deze bestuurstruc past men overal toe, want wie kennis heeft van de informatie heeft de macht in handen. Openheid, transparantie en volledige toegang tot informatie voor een ieder is vanuit die optiek beslist ongewenst.


Dat dit soort rare onvolwassen acties tegenacties en irritatie opriepen mag als niet vreemd worden gezien. De roep om een mediator, gesprekken met bemiddelaars en vage, maar wel dure,  professoren, werden luider, maar zouden uiteraard niets oplossen, want de oorzaak van de problemen wilden de veroorzakers, die vooral in de ouwe regentenpolitiek worden gevonden, niet zien. Dat raadsleden die stelselmatig niet worden gehoord en terzijde worden geschoven door de zittende macht in opstand komen mag als vanzelfsprekend worden gezien. Toont dit ook niet de toenemende arrogantie en verwaandheid van bestuurders en politieke leiders, een algemeen probleem. Zelfs verantwoording afleggen gaat sommigen moeilijk af en het lijkt er op dat steeds meer zaken een soort stiekem plaats vinden, zoals positieve rapportjes laten schrijven om hun zin door te drukken. Logisch dat de zittende macht dient te worden gewantrouwd. (Natuurlijk dient elke macht te worden gewantrouwd...) Temeer daar sommigen een aantal al dan niet betaalde bijbaantjes heeft, wat niet helpt neutraal te opereren. En natuurlijk kietelt men zichzelf met genoegens, soms met bonussen en leuke kostenvergoedingen. En vooral het eigen ego groeide er door als Westlandse kool!

Dus nam het onderlinge wantrouwen en hier en daar ook het judasgehalte toe en declineerde het hele debat in de Raad naar een ultiem all time dieptepunt en onbenulligheid.
Zie het als een groepsgebeuren, individueel bijna altijd vriendelijke aardige mensen, in de groep worden het keffertjes en moet men de eigen ballen tonen en stoer overkomen, zie mij nu, ik stoere vent/meid! Straatschoffies en streekbendes opereren hetzelfde. Precies zo speelde het in de Raadsbijeenkomsten en zelfs in de Social media.

De traditionele machten in Westland en het oldboysnetwerk, welke we vooral voorheen vonden bij de Christelijke politiek, de glastuinbouwlobby en enkele grootondernemers, bepaalden wat goed voor de massa en voor henzelf was. Vanzelfsprekend gedekt door hogere belangen in de Provincie en in Den Haag. Soms werd de coalitie ondersteund door rechts, dan weer door links en veelal ook door een groepje lokalen, het pluche en macht corrumpeerde, zo zegt men, soms zozeer dat eerdere beloften aan kiezers niets waard bleken. Ondanks of dankzij dat heeft zij haar basis en betrouwbaarheid verloren. Vreemd is wel dat in 2014 zowat de helft van de Raad uit lokalen bestond, maar dat dit niet in de coalitie tot uiting kwam, hier is iets ernstig mis gegaan. Voeg daar alle communicatiemissers bij en het is evident dat problemen alleen maar toe zouden nemen.

Te veel speelde in de politieke coalities vooral de macht om de macht en was pluche belangrijker dan goed besturen en het belang van het volk centraal stellen. Voor het volk telt alleen dat wat in hun dagelijkse leven verandert en verbetert, maar dat volk werd steeds meer de zak geld die moest worden leeg geschud om de vaak megalomane wensen van de meerderheid in de raad en het college te betalen. Het volk werd zelden beter van hun besluiten. Daarbij werd duidelijk dat het nalaten van zogenaamde sporen als een soort heilige graal het beleid bepaalde.
Illustratief was de jarenlange soap rondom de wens om een nieuw megalomaan gemeentehuis te bouwen, met als centrale eensluidende motivatie, alles onder één dak, het gijzelde heel Westland.

Ook de alsmaar groeiende schuldenberg maakte het politieke spel steeds ongeloofwaardiger. Ironisch genoeg blijft de schuldenberg groeien en worden niet een, maar twee nieuwe gemeentehuizen gebouwd en zitten de ambtenaren straks, net als nu, nog steeds over vele locaties verspreid, alleen kost dat meer dan 140 miljoen, uiteraard door de burgers te betalen. Hoezo alles onder 1 dak, het is verworden tot een dure fata morgana. Waar het belang van de burgers centraal moest staan stond juist het eigen belang van opeenvolgende colleges en coalities voorop, zo denkt het volk, als het al denkt! En hier lijkt het gelijk aan haar kant!

Bepalend was ook dat onder leiding en inspiratie van de Burgemeester, een op zich vriendelijke aimabele niet heel grote man, die sinds 2004 als een soort kleine Caesar vanuit zijn denkbeeldige Slot Takkesteijn de macht in Westland uitoefende, volgens geruchten in opdracht van Rotterdam en Den Haag. Hij leverde Westland uit aan de Metropoolregio RotterHaag. Waardoor binnen afzienbare tijd Westland zijn zelfstandigheid kwijt zal zijn en niet meer dan een deelgemeente van de metropool zal zijn.

Zoals bekend vinden burgemeestersbenoemingen van hogerhand plaats, wat normaal is in dit land, een oud ondemocratisch gebeuren en alleen zo geregeld om de touwtjes van boven af in handen te houden en de bestuurlijke clan veilig te stellen.
Daarbij hoorde uiteraard dat er een flink deel van de glastuinbouw uit Westland moest verkassen naar locaties die elders in Nederland werden aangewezen. In de vrijgekomen ruimte zouden dan tienduizenden huizen moeten worden gebouwd, voor de rijken en nog een paar voor de armen en zouden er meer bedrijventerreinen en zoals in het ''Open armen beleid'' staat, allerlei soorten industrie werden welkom worden geheten, zelfs de meest vervuilende of zij die niets bijdroegen aan werkgelegenheid of de gemeentekas, maar Internationale concerns zijn en dus per definitie weinig tot geen belasting betalen.

Intussen vervuilde het volgeslibde wegennet met duizenden vieze vrachtwagens, want eisen aan een schone gezonde leefomgeving werden door opeenvolgende colleges niet gesteld. Fietsers waren constant in gevaar en dreigden tevens de verstikkingsdood te sterven door alle uitlaatgassen of op zijn minst met COPD te worden opgezadeld en vroegtijdig te sterven.
Een enkele keer roept voor de vorm, een partijtje als PW nog wel eens iets over het vreselijke fijn stof en kindertjes die er ziek van worden, die woorden verstommen net zo snel als ze zijn uitgesproken, daarna heerst weer - stilte.

Onder vage beloften van de burgemeester (U bent degene die bepaalt wat er in Westland gebeurd)  liep de Raad in de valkuil en stemde in met de uitlevering aan de metropool. Stap voor stap worden bevoegdheden afgenomen en op een hoger Metropoolniveau besloten.
Dat de Raad zichzelf met hun eigen besluit ook degradeerde tot op termijn niet meer te zijn dan een speelkuil van lokaal hilarisch geleuter over een scheef liggende stoeptegel, hoe belangrijk dat ook voor het individu is, je zult er maar over struikelen, wilde men niet door hebben. Ironisch is dat de toekomst van Westland misschien juist alleen in de metropool ligt, maar dat weten we pas later. Misschien moet Westland als gemeente versneld worden opgeheven...

In het spel der hogere politieke machten en achterkamertjesmacht zoals de lobby van het immer machtige bedrijfsleven, besluiten in de EU genomen, Internationale verdragen, Provinciale regelgeving en besluitvorming vanuit het torentje in Den Haag, maakte dat lokale politiek en het gemeentelijke apparaat vooral uitvoeringsorganen werden. Op lokaal niveau ontbreekt het aan gedegen onderzoeksjournalistiek en objectieve informatie en dat wordt wel prettig gevonden door sommigen. Communicatie wordt beheerst door wat goed is voor bestuurders en hun hoogste bazen. Doen wat wenselijk is wordt nog altijd beloond. En... politieke communicatie is vooral een vorm van mooiweerpraterij waar waarheid zelden leidend is.

Democratie holt men steeds verder uit en op lokaal niveau en straks in de Metropool worden in de Westlandse raad geen besluiten van betekenis meer genomen, de vraag is of dat erg is of dat het juist goed is dat Westland op gaat in een grote metropool. Visie valt hier niet over te ontdekken.
Daarom is het niet vreemd dat steeds meer burgers constateren dat democratie een schijnvertoning is geworden en feitelijk niet meer bestaat, nou ja op het zetten van het vierjaarlijkse X na dan. Juist dat X laat zien hoe anoniem en onbelangrijk het individu wordt gevonden, waarom in godsnaam een X en daarna zwijgen? Een burgerraadpleging of zoals men het noemt, referendum zit er in Westland echt niet in, veel te gevaarlijk voor de zittende macht!
Dit is verder te staven als wordt gekeken hoe de burgemeester wordt benoemd. Het is in feite een zetbaas of noem het pion van de hogere bovenbazen. Al vind de lokale raad iets anders dan nog wordt benoeming gewoon gedaan zoals de hoogste bovenbazen willen, Midden Delfland was daar in 2016 een treurig voorbeeld van, de lokale raad werd gepasseerd en tot zinloos gedegradeerd. Nooit werd het toneelspel van de hogere politiek duidelijker dan toen. Feit is wel dat een echte burgervader, een die boven alle partijen staat en een echte leider is, veel kan betekenen voor de gemeente. Misschien heeft Westland hoognodig een BurgerMoeder nodig!

Dat de heersende elite in Westland zich vooral als een Sisyphos gedragen is treurig. Want daarmee wordt veel verklaard van het sluwe spel der machtigen en de polemieken in de raad. Slim bevoordelen of misleiden, leidde misschien tot meer handel en persoonlijke winst, maar list en bedrog is uiteindelijk altijd contraproductief. Principes, normen en waarden en een open geest vol gastvrijheid verliezen het in dit Sisyphoisme omdat als machtigen zich boven het volk stellen en gelijk willen zijn aan goden, zij alle vormen van rechtvaardigheid doden. Hoogmoed wordt altijd gestraft, soms alleen pas later, te laat. Het is niet aan de elite hun eigen zingeving te scheppen, het resultaat is wanorde en dat is precies wat er in de Westlandse politiek gebeurt. De bovenbazen hebben zelf de toorn over ons allen afgeroepen, zelfs onze jonge vriend Tom Poes kon ons niet redden! Intussen lijdt het mindervolk en is er weinig gevoel voor minvermogenden en hij of zij die, in de ogen van de bovenbazen, een niemand is.

Zo heeft het er alle schijn van dat Burgemeester van der Tak zijn geheime missie al heeft volbracht in de 12 jaar dat hij burgemeester van Westland is. Toen hij in 2014 werd benoemd als zetbaas leek zijn taak primair te zijn om Westland de Metropool in te leiden, dat is gelukt, chapeau! Ook moest en zou Westland verder worden geürbaniseerd en een 100.000 gemeente worden, waardoor Rotterdam en Den Haag vaster aan elkaar zouden vergroeien om uiteindelijk RotterHaag te worden.
De truc om buitenlandse werknemers in 2012 mee te laten tellen in het aantal inwoners maakte Westland ineens een 100.000 gemeente met uiteraard een leuke salarisstijging voor bestuurders en raadsleden. Dus waarom zou je die truc niet toepassen als je er zelf lekker aan verdient?
Uitleglocaties voor glastuinbouwbedrijven buiten Westland liggen overal klaar zodat nog meer Westlandse grond beschikbaar komt voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Nog altijd wordt echter het mantra uitgesproken  ''Greenport Westland redt de wereld met onze hier geteelde groente'' ... Maar dat is natuurlijk alleen maar een prachtige fabel en een mantra waar ze alleen zelf in geloven. Om dit te illustreren:
De bruto toegevoegde waarde van Het Westland (Middendelfland en Westland samen) is ca. € 3 miljard, ofwel 2,5% van de economie van Zuid-Holland. Ten opzichte van het BNP van 866 miljard is dit dus een flinterdunne 0.26 % bijdrage, volgens LTO is de totale agrarische sector slechts 2.8 % of daar de wereld mee wordt gered is onwaarschijnlijk. Gelukkig staat dit los van de kennisvoorsprong op teeltkennis, kassenbouw en de robotisering .

Intussen vielen de afgelopen jaren de burgemeester, wethouders en raadsleden elkaar steeds vaker en harder aan. Krachttermen werden normaal en elkaar betichten van jatwerk en liegen werd een soort ode aan het Westlandse taalgebruik. De sfeer raakte steeds verder verziekt en de burgers begrepen er niets meer van, zij zelf ook niet trouwens. Over feiten, de waarheid van standpunten werd nauwelijks meer gediscussieerd. Alleen de persoonlijke aanval en het eigenbelang leek nog interessant. Niemand schaamde zich meer voor pesterijen en haatgedoe. Schuimbekkend bekte men vaak elkander af. Al met al gaf de meerderheid van onze politieke leiding weinig blijk verstand van zaken te hebben en had zeker niet de wil en de macht om de gemeente zindelijk te leiden. Besluiten werden genomen op basis van geïsoleerde situaties, zelden of nooit kwam het in hen op om vraagstukken integraal en met visie aan te pakken, dat was natuurlijk veel te moeilijk.

Dus toogt het verdoofde volk vandaag weer naar de stembus om het vierjaarlijkse X te mogen zetten, de schijn van democratie ophoudend. De lijst partijen is in 2018 nog weer langer geworden want nu hebben zich ook de PVV, de SP en NVU (Nederlandse Volks Unie) in de strijd geworpen, dat maakt het aantal partijen om uit te kiezen dus elf.
Een prognose voor de uitslag en het aantal zetels zou zomaar als volgt kunnen luiden:
WV 8; CDA 7; GBW 5; LPF 5; VVD 3; PW 2; D66 2; CHU 2; SP 2; PVV 2; NVU 1

Wordt dit waarheid, dan wordt besturen van Westland nog moeilijker, tenzij de Metropool ingrijpt en de centrale besluitvorming versneld plaats vindt. In dat geval zal de Westlandse raad nog meer een kippenhok worden waar een eindeloos en vooral zinloos gekakel te horen zal zijn over zaken die er nauwelijks meer toe doen, behalve dan het eigen ego poetsen.

De angst om te falen speelt al jaren misschien wel de grootste rol in zowel het bestuur als in het raadswerk. Enigszins laf het gulden midden kiezen lijkt dan de veilige weg, maar leidt juist niet tot vooruitgang. Het gevolg is dat de morele crisis toe neemt. De clans die aan de macht zijn zoals leidende politici, MKB, LTO, grote bedrijven en machtige projectontwikkelaars, lijken vooral aan lobbyisme te doen om hun eigenbelang veilig te stellen. Wat er buiten gebeurt willen ze niet weten omdat angst voor verlies van eigen vermogen en invloed overheerst.

De burgemeester wilde in 2016 beslist nog zes jaar extra toevoegen aan zijn al 12 jarige burgemeesterschap. Gloort een toekomst van 18 jaar de grote leider zijn, of wordt het lijder zijn van een gemeente als deze, dat wil toch niemand zou je denken...
Niets is minder waar, van der Tak ging in 2016 voluit voor die 18 jaar. De 12 jaar die voorbij waren, waren niet altijd vol rozengeur en  maneschijn, eerder een vat vol droefenis en frustratie. Zij het dat het bestaansrecht vooral waardering ondervond in het brengen van bloemen bij jubilerenden, drinken van koffie en buitenlandse reisjes. Dat mag gezegd, het veraangenaamde de taak wel degelijk en gaf afleiding van de dagelijkse sores.

Maar in 2016 willen worden herbenoemd en nog eens zes jaar in dit ondermaanse te willen werken is iets dat geen weldenkend mens zou moeten willen. Elke verstandige geest zal het de man dan ook beslist afraden, hij zal er wel niet naar luisteren. Trouwens waarom mag een Amerikaanse president maar 8 jaar en veel bestuurders van verenigingen ook niet meer dan 2 termijnen?

Cruciale vraag voor een nieuwe toekomst voor Westland is hoe het oude vastgeroeste stramien kan worden doorbroken? Er lijken geen gezamenlijke kaders meer beschikbaar waardoor nieuw perspectief ontbreekt. Bestuurders en politici praten over dingen waar ze weinig kijk op hebben of die ze in het geheel niet kennen, ook al vinden ze van zichzelf dat ze goed zijn geïnformeerd, zijn ze dat niet, de uitzondering zoals de zwaar bestreden voorzitter van WV en nog een paar durvers daargelaten.  Co-creëren en bundelen van gezamenlijke denkkracht en intellect is nog vele bruggen te ver. Tja, het woord ''samenwerken'' is niet in Westland uitgevonden en nog steeds niet gevonden... Zoals de heer Ollie ooit zei, een groot denkraam ontbreekt hen helaas!

Zelfs de schijnbare inspraak van het volk via zogenaamde (verkozen) participatie lijkt vooral een vorm van list en bedrog omdat nog steeds slechts enkelen bepalen wat er wordt besloten. De celebrities bepalen en dat is toch echt niet meer dan een zielige drie tot vijf procent van het volk. En als dat dan nog in meerderheid een clubje gedachteloze onverschillige jaknikkers zijn, dan mag wel duidelijk zijn dat besluiten door een heel kleine elite worden genomen. Stelselmatig wordt bewust de ''power of the crowd'' niet gebruikt om innovatieve stappen voorwaarts te maken. Het opleidingsniveau is nog altijd erg laag en het aantal taalarmen is al 13 % in Westland, maar wie maakt zich daar zorgen over - biertje?

Bijzonder is dat vooruitgang en verandering juist altijd komt van de durver, de alternatieven, veranderaars, zij die anders denken dan het gangbare. Talenten van dwarsdenkers moeten worden gebruikt want daar vind je de visionairs. Maar ja zolang de oude machthebbers de in hun ogen querulanten als lastige horzels beschouwen wordt noodzakelijke verandering tegen gehouden. Opgemerkt mag worden dat er ook veel te weinig ''VrouwPower'' in het college en de raad aanwezig is, de slogan ''Think different'' is nog niet echt in het Westlandse mannenbolwerk doorgedrongen. Intussen heeft men niet door dat de wereld disruptief verandert.

Westland behoort ook nog eens tot de minst groene gemeenten van NL met slechts ca. 25 vierkante meter openbaar groen per woning. Er staan in Westland slechts 4 bomen per ha. ofwel 0,35 boom per inwoner.  Leefbaarheid en gezondheid is nog altijd geen prioriteit bij de zittende macht, liever dromen ze over nieuwe megalomane projecten, bruggen, tunnels en 6-baanswegen.
De natuur is al vrijwel uitgeroeid in Westland, want natuur is al vele jaren de grootste vijand van de geldlustige bovenbazen en zij die alsmaar riepen, vooruitgang, vooruitgang! Dus hakten zij alle bomen om en bouwden met steen, staal, beton, betuum en glas een boomloos kaal armageddon. In hun ogen was natuur hun grootte vijand. Wild geboomgroei, kreupelig hout dat vooral schaduw gaf en blaadjestroep en een vrijplaats was voor gevogelte en allerleisoortig insectenspul. Het woord natuurvernieler kan best in Westland zijn uitgevonden, we weten het niet. De onbeheersbare drang om nu ook duin en strand te willen vol bouwen maakt een nominatie hiervoor wel zeer acceptabel en geloofwaardig. Zou er een vernielershel bestaan, dan zijn er nog wel een paar kandidaten in Westland te vinden...

Intussen neemt de metropoolregio steeds vastere vormen aan en leidt het samen met nog meer globalisering tot een grote groep afgedankte droevige restjesmensen. Slechts een paar procent bepaalt wat er gebeurt, de rest doet er niet meer toe. Velen voelen zich miskend of afgedankt, verdoen hun tijd met bier en buis. Gelukkig gaat deze depressieve toestand vanzelf ooit over, zoals alles trouwens, niets blijft, alles gaat!

De samenleving, ook in Westland is verdeeld in clans waarbij het grootste leefwoud die is van de onbeduidende onbekende restjesmens. In treurige woonwijken ver van het kleine kloppend hart van het levende centrum opgeborgen in hoge woondozen of een soort tragischtreurige Vinexhuizen, is het logisch dat men zich nergens meer bij betrokken voelt. Men wordt ook niet meer gehoord door de leidende elite. Een elite die vooral zich manifesteert in netwerken van gelijkgestemden en vaak ook van gelijke kapitaalkracht, al dan niet door corruptie verkregen. Westland heeft wel een clan van 1100 miljonairs!

De enkele politicus of partij die wel naar het volk luistert wordt door raadscollega's en bestuurders verguisd en beschimpt.
De macht van de massa komt alleen nog tot uiting als men massaal hun stem verheft zoals in een Westlandse lente, maar die komt er, nu er nog meer horecapleinen komen, zeker niet!
Van levensbelang is dat informatie vrij beschikbaar komt, open en transparant, eerlijk en betrouwbaar. Geheimhouding moet uitzondering zijn. Het niet transparant zijn zoals nu leidt wel zeker tot meer protest, meer vragen en meer desinteresse. Zouden raadsleden dan wel in staat zijn juiste en duidelijke korte, heldere, vragen te stellen en niet te blijven vallen in hun kuil van redundantie en vaagvragerij? Feitelijk maakt het niet veel uit, want men zegt dat toch de ambtenaren de ware macht zijn en bepalen.En de dag zal worden gezegend als burgemeesters niet meer worden benoemd via vriendjespolitiek en eigenbelang van een kleine elite, maar onafhankelijk door het volk wordt gekozen en aan geen enkele partij is verbonden om absolute onafhankelijkheid te garanderen. Verantwoording afleggen aan het volk, hoe mooi klinkt dit Utopia!
Kortom, 2016 is het ultieme moment voor de burgemeester die er al 12 jaar zit als zetbaas van de bovenbazen, om op te stappen en ruimte te maken voor nieuwe onafhankelijke opvolging. Daar moet dan wel ook de raad zich hard voor willen maken en los komen van haar machtsdromen en kleefpluche. Voor de burgemeester zelf zou het een zegen zijn om niet weer zes jaar in de vechtkooi te moeten acteren en te constateren dat hij er alleen maar ongelukkiger van wordt en misschien wel voortijdig afhaakt of als een Icarus ter aarde stort.

---
Tot besluit moest ik nog even denken aan de gedachte van Micael Dahlén over het Nextopia-debat. De expectations society, waarin iedereen altijd bezig is met de toekomst, met vooruitzichten.  
''De mens leeft in een droom van Nextopia''
Mensen zijn steeds meer met zichzelf bezig en steeds minder loyaal aan een partij, aan hun geboortegrond, plaats, wijk of straat (en zelfs aan de aarde), dat is een feit.
Maar.... wat betekent dat voor Westland, voor de democratie en waar het om gaat; de belangen van de burgers?

Zou alles anders zijn als onze leidende klasse zich zou verdiepen in de werken van de grote filosofen zoals van Epicurus wat kan leiden tot verlichting, gemoedsrust en berusting en daardoor meer geluk. Nee, geen najagen van persoonlijk genot, maar soberheid, vriendschap en rechtvaardigheid. Het steeds laven aan de beker van het ego, ijdelheid en van het persoonlijk streven weegt niet op tegen de kater van de volgende morgen, keer op keer! Geluk vind je beter in nuchter, zindelijk en verstandig denken, duurzaam en sociaal leven, met oog voor het belang van het volk, beter dan met alle aardse genoegens en vage vrienden in het bovenbazencircuit,  dat blijkt vooral Vanitas te zijn. Het meeste leidt toch tot niets of is slechts tijdelijk, tot een ander besluit het vorige overtreft.

Mag een burgemeester, een burgervader zijn of een Burgermoeder, hij of zij die hulp brengt en oog heeft voor allen... een meesterbrein dus!

Onafhankelijk schrijver/dichter   Aad van Uffelen  
Naaldwijk 21 maart 2016


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.