Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

24 sep. 2015

Bomen kappen en aanplanten in Westland hoe zit dat?Kappen en planten van bomen in Westland

Aad van Uffelen  07-07-2015 heb ik dit al gepubliceerd en nu hier met update.

Progressief Westland twittert op 24 september trots dat voor elke gekapte boom de gemeente er 4 heeft terug geplant. Deze flagrante onzin halen ze uit beantwoording door de gemeente van vragen over bomen gesteld door Westland Verstandig. Maar de gemeente spreekt wartaal in haar antwoord en geeft onjuiste informatie. Hieronder de gemeente aan het woord:

College Westland

Westland 24.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de actuele stand van zaken met betrekking tot het groenonderhoud in Westland.
Dit naar aanleiding van de bomensterfte als gevolg van de droge perioden in het voorjaar en de zomer. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is de deplorabele situatie van de bomen in Westland, met name jonge bomen, uw College bekend?
Antwoord 1
Het is bij ons bekend dat met name jonge bomen het de afgelopen periode zwaar hebben gehad. Dit is het gevolg van sterk wisselende weersomstandigheden met perioden van droogte, veel neerslag en storm (juli). Bij jonge bomen is het wortelgestel nog niet voldoende ontwikkeld en ze zijn dan extra kwetsbaar. Ook elders in Nederland zijn vergelijkbare problemen met jonge bomen.

Vraag 2
Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed?
Antwoord 2
Wij doen er alles aan om jonge bomen aan te laten slaan. Voor nieuwbouwontwikkelingen hanteren we het programma voor standaardinrichting van de openbare ruimte (PvS). Deze is geactualiseerd zodat ook door externe partijen meer aandacht wordt besteed aan de groeiplaats van (jonge) bomen.

Vraag 3
Voor één boom zouden twee bomen worden teruggeplaatst. Waar is dat tot nog toe gebeurd en welke bomen worden teruggeplaatst?
Antwoord 3
In de huidige collegeperiode zijn tot op heden, verspreid over alle Westlandse kernen, in totaal 462 bomen gekapt en 1873 bomen aangeplant. De bomen worden zoveel mogelijk terug geplant in de directe omgeving waar de bomen zijn gekapt.
Vraag 4
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er nu sprake is van geldverspilling doordat nieuwe bomen worden geplant en ook worden aangekocht, die dan vervolgens weer doodgaan waardoor ze als het goed is door andere weer nieuwe bomen vervangen moeten worden?
Antwoord 4
Nee, dat zijn wij niet met u eens. Bij nieuwe aanplant bestaat altijd het risico dat deze het niet redt, bijvoorbeeld als gevolg van wisselende weersomstandigheden.

Vraag 5
Is het niet tijd dat er een allesomvattend bomenplan gemaakt wordt om dit soort verspilling en ook ergernis bij inwoners van Westland weg te nemen?
Antwoord 5
Het opstellen van een ‘allesomvattend bomenplan’ is niet aan de orde. De gemeente Westland volgt de vigerende richtlijnen en uitgangspunten op het gebied van onderhoud aan bomen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke kenmerken van het gebied waar bomen geplant worden.

Vraag 6
Wat is de oorzaak van het vorenstaande? Is dat toch een gevolg van de bezuinigingen die zijn ingezet en die nog niet afdoende zijn gecompenseerd? Of is dit beleid van het College?
Antwoord 6
Het beleid van ons college is gericht op een duurzaam en efficiënt beheer van de gemeentelijke bomen. Zoals aangegeven hebben met name jonge bomen veel last van de wisselende weersomstandigheden. Daarnaast is onderhoud nodig bij bomen die bijvoorbeeld ziek zijn of een gevaar voor de omgeving vormen.

Vraag 7
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de wens uitgesproken moet worden dat aan deze geldverspilling en ook deze ergernis snel een einde gemaakt moet worden door adequate en goede tegenmaatregelen en dat daarvoor ook geld vrijgemaakt moet worden, geld wat weer bespaard wordt door een goed beheer? Is het College het hier mee eens?
Antwoord 7
De beschikbare budgetten voor onderhoud aan bomen worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Ook voor de uitvoering van het beheer en onderhoud op basis van de nieuwe beheerplannen vormen de beschikbare financiële middelen het financiële kader. In lijn met de nieuwe beheerplannen vindt programmatisch beheer en onderhoud plaats en zal er een continue een afweging plaatsvinden tussen kwaliteit, risico’s en budget op basis van de kernwaarden.
Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.
Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,                       de burgemeester,
M. van Beek
J. van der Tak


Dit antwoord van de gemeente is deels onjuist, onvolledig, verwarrend en geeft gewoon niet de waarheid aan. PW baseert haar onzinnige tweet op deze brief.

--------------------------
Dan mijn informatie over hoe het zit en anders moet:

Op de site van de gemeente kan ik niets vinden over bomen. Wel dat in het coalitieakkoord staat dat voor elke gekapte boom er sinds 2014  2 worden terug geplant. Maar dat gebeurt NIET.
Ik wil graag een vergelijk maken tussen het groen in 2004 bij de start van de gemeente Westland en nu en tevens het aantal bomen toen en nu. Dat blijkt onmogelijk want gegevens ontbreken of worden niet aangeleverd.

Het beleid van deze coalitie:
1 boom kappen en 2 terug planten gebeurt niet in de praktijk, er is geen geld en geen ruimte volgens de groenafdeling. Dit idee is door PW ingebracht maar een loze kreet.
Ook is het slecht beleid want als je een boom van 40 jaar om zaagt en een stekkie terug zet, al zijn het er 2, dan duurt het weer tientallen jaren voor die boom hetzelfde doet voor de natuur.
Het is dus zinloze symboolpolitiek zonder nut voor de natuur, en dus eigenlijk het is alleen maar achteruitgang. Maar ja PW maakt mooie maar valse sier met deze onzin. Het geeft ook aan hoe naïef veel politici met informatie omgaan, dit verdraaien en naar eigen glorie inzetten. Te vrezen valt dat dit op alle terrein gebeurt.
Veel beter is de bomen een economische en ecologische waarde te geven, daar is een systeem voor.  (info heb ik op verzoek)
Is een boom bijvoorbeeld 30.000 euro waard, plant dan voor die waarde terug aan nieuwe bomen, dan doen we het goed, maar dan is er nog steeds geen uitbreiding van het groen.

-------------------------
2014 is een eikpunt als voorbeeld:

In 2014 zijn volgens de gemeente zijn 459 bomen gekapt en 1594 bomen geplant.
Dat lijkt mooi, maar zegt niets, men wekt de indruk dat er dus 3 bomen per gekapte boom worden terug geplant en dat is onzin, ik wil specificatie.
Het is niet duidelijk of het hier om verstrekte kapvergunningen gaat waaronder ook particuliere kunnen zitten. Zij zijn, behoudens beschermde bomen, vrij zonder vergunning te kappen.

Er waren in 2014 ca. 36.500 bomen in Westland, wat heel erg weinig is voor een 100.000+ gemeente. 

Hoeveel bomen zijn in 2014 dood gegaan door ziekte, droogte, vernield, ongevallen in het verkeer, storm etc.

Hoeveel bomen van het openbare groen zijn in 2014 gekapt mede voor specifieke projecten, herinrichting, wegen, en voor/door projectontwikkelaars.

Hoeveel bomen zijn er door de gemeente totaal geplant in 2014 (inclusief herplanten van doodgegane jong aangeplante bomen)
Welk aandeel hiervan ligt in bestemmingsplannen dus al ingepland nieuw groen zoals in een nieuwe woonwijk. (dat kan uitbreiding zijn, maar je moet ook weten hoeveel bomen zijn gerooid om die grond bouwrijp te maken)
Hoeveel bomen zijn hiervan gemeentebomen en hoeveel bomen van een projectontwikkelaar/woningcorporatie. (daar heeft de gemeente meestal geen zeggenschap over en mogen ze dus niet meerekenen)

Hoeveel bomen hebben projectontwikkelaars in hun gebied gekapt en hoeveel aangeplant.

Hoeveel bomen van de geplante bomen zijn door slecht onderhoud zoals geen water geven, weer snel gestorven.
En hoe tellen bomen die dus daarvoor weer worden aangeplant mee in de totaal telling... dus eigenlijk een 2e of zelfs een 3e keer zijn geplant. Ja, soms moet men 3 x herplanten.

En dan hebben we nog de provinciale bomen in Westland, de provincie kapt onder het mom van Duurzaam veilig duizenden bomen in ZH en ook heel veel al in Westland. 
Neem als voorbeeld de N223 naar Delft, daar is enorme kaalslag. Daardoor is de weg nog gevaarlijker geworden, zeker voor fietsers.
Hoeveel bomen zijn in 2014 in Westland door de provincie gekapt.
Hoeveel bomen heeft de provincie in Westland aangeplant in 2014

Hoeveel bomen heeft Delfland gekapt in Westland in 2014 en hoeveel aangeplant.
Delfland valt mogelijk onder particulier eigendom? Bomen op de Maasdijk bijvoorbeeld vallen onder Delfland.

Hoe zit het met de al meermalen beloofde massieve aanplant van bomen bij de entrees van Westland, daar is nog niets van terecht gekomen.

·        Hoeveel bomen stonden er in 2004 in Westland en hoeveel in 2014.
·         Hoeveel boom is dat per woning en dan moeten we eigenlijk kijken naar het volume van de bomen, maar dat is onbegonnen werk.
·       Je kunt dit ook per inwoner uitrekenen, hoeveel boom per inwoner... dus ca. 0,3 bijna lachwekkend...
·       Dan speelt nog het overige lage groen en grasland zoals bermen een rol in de groenkwaliteit voor de biodiversiteit.
·        Hoeveel vierkante meter openbaar groen is er in Westland per woning en hoeveel wijkt dat af van het landelijk minimum van 75 vierkante meter.
·         Hoeveel beschermde particuliere bomen zijn er in Westland (echte bomen zoals ik heb geïnventariseerd in 2012 zijn er niet meer dan ca. 80 stuks en hiervan zijn er al meer dan 10 inmiddels dood zoals de 2 fraaie beuken aan de Dijkweg)
·         Hoeveel herdenkingsbomen staan er in Westland.
·         Hoeveel waardevolle, bijzondere bomen in de openbare ruimte zouden onder beschermde bomen moeten vallen, inclusief de herdenkingsbomen. En waar staan die bomen?
·        Wat is de kwaliteitsstatus van de openbare bomen; ik weet dat dat gemiddeld slecht is. 

ConclusieIk fiets elk jaar meer dan 1500 km in Westland om bomen te bekijken en inventariseren en fotograferen. Ik weet dus redelijk hoe het in elkaar zit en durf dat te zeggen. Van politici mag je aannemen dat ze er weinig tot niets van weten, toch roepen ze van alles hierover zonder schaamte zoals PW doet.

Feit is dat we snel ontgroenen en dat de status van het groen niet best is. Ik schat dat ca., 35 % van de bomen miezerbomen zijn en eigenlijk wrakhout.

Die paar boompjes die de provincie bij nieuwe rotondes e.d. planten mag geen naam hebben. Zeker ecologisch gezien niet. Rotondes zelf zijn nauwelijks groen en bomen staan er weinig, wel veel idiote bouwwerkjes. Rotondes zijn een uniek punt om mooie bomen te planten, maar dat doen we niet, die plempen we vol met allerlei onzinnige reclametroep. Daar kunnen we een veel beter gebruik van maken voor de bomen.

Er moet zeer veel gebeuren in Westland er is een zeer grote achterstand in de groenhoeveelheid per woning en de kwaliteit van het groen is gemiddeld slecht.
Mede door klimaatverandering gaan de komende jaren veel bomen dood of gaan krengen. Bij het plantbeleid moeten we hier goed op inspelen. Helaas is bezuinigen op groen de hobby van deze coalitie (inclusief PW) en het college)

En dan is het onderhoud, zeker de eerste 3 jaar na aanplanten cruciaal of een boompje een boom wordt. Ook de plantcondities, plantgat, plek, ondergrond en totale verzorgen bepalen succes of falen.
Het is vooral falen helaas want bomen en groen is in Westland een dramatische ramp.

Politici als van Progressief Westland kunnen wel roeptoeteren dat er voor elke omgezaagde boom de gemeente er nu dus 4 heeft terug geplant, maar dat is onjuist, verdraaiing van de waarheid en gewoon totale nonsens. Een schande dat politici zich zo onkundig uitlaten.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.