Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

6 jan. 2015

Windmolendebat Westland op 20 januari

Voor bestuurders en politici die op 20 januari in debat gaan over wel of geen windmolens in Westland heb ik een informatief artikel gemaakt.
Inleiding, begeleidende mail bij de tekst die ik hen heb toegestuurd:

Beste bestuurders, Raadsleden, en anderen die bepalend zijn voor de duurzame transitie in Westland.
Bijgaand een kleine bijdrage aan het debat dat u weer gaat voeren over wel of geen windmolens in Westland.
Het valt te vrezen dat door de opstelling van dit college en deze collegepartijen de buit al is verdeeld. Zij zullen ja zeggen tegen windmolens in Westland.
Allerlei invalide argumenten zullen valide worden verklaard om dit doel te bereiken, zo valt te vrezen.
Om u een klein beetje te helpen in het debat en om een objectieve beoordeling te geven en een juiste keuze te maken heb ik opnieuw een paar argumenten voor u op papier gezet.
Met daarbij  nog wat verwijzingen naar achtergrondinformatie.
Of u er wat mee doet? Ik weet het niet?
Als burger maak ik mij wel zorgen of dat debat wordt gevoerd op basis van de juiste valide argumenten, of dat allerlei belangen de hoofdrol zullen spelen. Ik vrees het laatste.
Ook de dwang van de provincie zal een argument zijn.
Maar er is ook nog zo iets als de burgers van Westland, wordt hun stem gehoord, speelt dat nog een rol in het debat of weer niet, zoals zo vaak?
Ik wens u veel sterkte, wijsheid, kennis en een gezond denkvermogen toe.
Aad van Uffelen   Westlands burger
 Lees hierna het artikel: 

Energietransitie naar schone duurzame energie en de plek van windmolens daarin!

Beste mensen,
 
Het fenomeen ''Ook windmolens in Westland'' steekt weer de kop op.
De provincie wil zelfs gedwongen windmolens plaatsen in Westland.

Wat Westlandse politici vinden van hetgeen ik hier schrijf en wat bij hen bekend moet zijn over de voor- en nadelen van: kolen, gas, schaliegas, restwarmte, geothermie, zonne-energie, fossielvrije energie en ook windenergie, mede in het kader van de noodzakelijke transitie naar een duurzame fossielvrije energievoorziening, dat weet ik niet, maar ik vrees onvoldoende.
Wat ik wel weet is dat al degenen die voorstander zijn van windenergie en niet voldoende en snel willen inzetten op de kanteling zoals Urgenda dat voorstelt, een gevaar zijn voor de samenleving.

Over alle voor- en nadelen is en heb ik al veel geschreven afgelopen paar jaar. Maar dit artikel mag het probleem toch wel in een nog scherper daglicht stellen. Dit artikel is een beknopte bijdrage voor het debat over windmolens en de energietransitie in Westland. Ik hoop dat Westland absoluut gaat voor echte duurzame fossielvrije energie en dat windmolens daar niet bij horen.

Wel of geen windmolens in Westland, het uur van de waarheid?
De Westlandse Raad  zal op 20 januari zich buigen over de windmolenvraag. Eerder wees de Raad windmolens af, maar dit College en de haar steunende partijen willen alle vormen van energie mogelijk maken zelfs niet duurzame zoals schaliegas, fossiele restwarmte en windmolens, je gelooft het niet, maar het is zo. Men sluit niets uit wat energievormen betreft en dat is een gevaarlijk standpunt wat niet strookt met de duurzame energietransitie en de duurzaamheiddoelen van Westland.

Belangrijk hierbij is te weten dat de doelstelling van Westland is om de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Dat klinkt aardig maar is natuurlijk maar een slappe doelstelling. Behoren bij de 10 duurzaamste gemeenten van NL is al veel beter, nu hangt Westland in de middenmoot van de NL gemeenten. Windmolens vormen geen bijdrage aan een duurzaam Westland maar verrijken alleen een paar ondernemers.

De provincie wil Westland zelfs dwingen molens toe te laten. Dat zal niet meehelpen om draagvlak bij de burger te creëren! Zwakke verleidingsverhalen zoals; betrek de buurt er bij, laat ze financieel meeprofiteren e.d. moet de weerstand breken en een positief gevoel richting windmolens creëren. Eigenlijk zeggen ze; je wordt er financieel beter van dus doe mee. Geld en hebzucht boven verantwoording en een duurzame toekomst. Dat de burger zelf de rekening betaalt vertellen ze er niet bij.

Windmolens positief beleven, knap verzonnen! Als je meer weet over de voor- en nadelen dan wil je beslist geen windmolens meer bouwen. Laten we die voor- en nadelen maar eens op een rijtje zetten.

Wist u trouwens dat de windmolen
bij de Lier al binnen 10 jaar is gesloopt, alleen om subsidie te krijgen voor een nieuwe. Hoezo duurzaamheid, hoezo duurzame energie, die molen kon nog wel 10 tot 15 jaar mee en dan is duurzaamheid pas in het vizier...
Dit is alleen maar rendabel voor de investeerders in die molens want zonder subsidie wordt er niet een meer gebouwd. De Groene rekenkamer is hier zeer duidelijk over.
De e
igenaar van de Lierse molen  Wind & Co laat in het komende voorjaar een nieuwe plaatsen. Zij zeggen dat de huidige molen, die al is afgebroken, te weinig oplevert in verhouding tot een nieuwere generatie windmolen. Zowel de turbine als de paal en ook een deel van de fundering zijn al verwijderd. http://windenco.com/nl/wie_zijn_wij/
U weet het nu, dit is een investeerder die primair als doel heeft subsidiegeld op te strijken voor de windstroom en niets heeft met duurzaamheid. Ik vind het dan ook schandelijk dat er een nieuwe vergunning voor die molen is verstrekt.

Voordelen van windmolens:
 1. Investeerders verdienen miljarden aan de bouw en afbraak van windmolens. Maar het meeste verdienen ze aan de subsidie op de productiekosten van de stroom (ca. 6 a 7 cent per KWh. Dit neemt toe naarmate de stroomprijs in de markt lager is. 
 2. De windlobby is een mega cash cow van een kleine groep rijken die niets geven om de toekomst van de mens en aarde. 
 3. De staat verdient aan de windmolens zoals grondverhuur, btw, vergunningen en belastingen.
 4. Voor een aantal bedrijven en werknemers levert het werkgelegenheid op en daardoor inkomsten voor de staat en gemeenten. 
 5.  De feitelijke energiebron, wind is gratis, maar helaas niet altijd beschikbaar omdat er vaak te weinig of te veel wind is.
 6. Windvliegers zijn veel effectiever, goedkoper en rendabeler, maar die zijn niet overal inzetbaar vanwege vliegverkeer. Dus is nu geen discussiepunt.

Nadelen van windmolens:
1.     
 1.  Als ons land en de zee bezaaid zijn met windmolens, verzorgen die hoogstens ca. 1,3 % van de Nederlandse stroomvraag. Volgens Minister Kamp spaart dat dan 0,297% fossiele brandstof en CO2-uitstoot. Voor een minimaal verschil van 1,3% betalen burgers 18 miljard euro aan extra energiebelasting, kijk uw energienota eens na (deze belasting is progressief). Weet u dat dit net zo veel is als de JSF vliegtuigen, de Betuwelijn, de Fyra en de hoge-snelheidslijn opgeteld. Dat mag toch wel bizar worden genoemd.
 2. Windenergie kan nooit meer dan slechts 1 tot 2 % van de energiebehoefte leveren en dat kost ons 18 miljard voor een periode van 20 jaar, daarna beginnen we opnieuw want dan zijn ze versleten. Een windmolen gaat maar 20 tot 30 jaar mee, maar de wieken kunnen na 15 jaar al spontaan afbreken zoals in december nog is gebeurd. Meestentijds staan ze stil.
 3. Burgers betalen om de windmolens te subsidiëren  via de energierekening totaal 18 miljard, dit wordt via uw energienota als extra duurzaamheidbelasting bij u afgetikt. Dat kost elke burger honderden euro's per jaar, alleen om onrendabele stroom van windmolens te compenseren. Het subsidiegeld kan beter worden gebruikt om te investeren in wel duurzame nieuwe technologieën. 18 miljard, daar kan je veel mee doen...
 4. Feit is dat niet alleen de grote, maar ook de kleine windmolens zonder subsidie niet rendabel zijn te maken. Zelfs Urban windmils is geen oplossing. Kleine windmolens geven in de bebouwde kom extra geluidverstoring.
 5. Windenergie is ouwe techniek, weinig effectief en draait alleen op subsidie. Dit feit wordt door velen w.o. Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, (PvdA)toch niet de eerste de beste
  krullenjongens, ondersteund. Niet doen zeggen zij. Lees het artikel van deze mannen.
  http://www.nkpw.nl/index.php/1863-pvda-coryfeeen-windenergie-weggegooid-geld
 6. Een zeer belangrijk onderdeel van de generator, de neodymium magneten worden in China gemaakt in de stad Baotou bij de grens met Mongolië. Daar voltrekt zich een humanitaire ramp. Het metaal neonydium is zeldzaam en wordt daar gevonden.
  Het neodymium wordt gescheiden van uranium en thorium, wat radioactief is. De reststoffen worden met diverse giftige chemicaliën gedumpt in niet beschermde bassins en meren waardoor het grondwater besmet is met radioactieve straling. En de lucht bevat zulke hoge concentraties giftige stoffen, dat planten, dieren en mensen er aan dood gaan. Maar ja, er zijn genoeg Chinezen dus waar maken wij ons in het Westen druk om! Cynisch, maar dat is de politieke werkelijkheid. De politiek voorop (van welke religie dan ook) maakt het schijnbaar dus ook al niet uit dat de medemens door deze waanzin sterft! LEES DIT ARTIKEL MAAR EENS:
  http://www.groenerekenkamer.nl/1795/windenergie-nederland-de-dodelijke-keerzijde-van-windenergie/
 7. Windmolens verpesten het landschap, ze geven geluidoverlast en kosten veel vogels het leven, ze nemen ook veel grondruimte in en in de wijde omgeving mag je niets doen. Mensen worden er ziek van, met name door de hoge tonen van het geluid. Op zee zetten voorkomt een deel van de nadelen, maar is ook geen oplossing.
Naar een fossielvrije economie
We moeten niet alleen kijken naar de energiebehoefte, maar ook hoe we zoveel mogelijk energie kunnen bezuinigen door minder te verbruiken en verspilling te voorkomen. Effectievere apparaten zijn hiervoor steeds beter inzetbaar.

Schone fossielvrije energie kunnen we genoeg produceren en nieuwe schone technologieën komen er aan zoals bijv. de Nederlandse uitvinding de blauwe energiecentrale 
https://www.energieleveranciers.nl/nieuws/500407-proef-met-blauwe-energiecentrale-op-afsluitdijk die op de afsluitdijk staat waar tussen zout en zoet water stroom wordt geproduceerd. Bij Hoek van Holland liggen unieke kansen voor de blauwe centrale.

Of wat denk je van Plant-E  stroom via plantenwortels, ook een Nederlandse uitvinding.
http://www.plant-e.com/technology.html

Volgens Urgenda is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot haalbaar. “Het kan, zonder technische belemmeringen, maar willen we het ook”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma.
Kijk op de site van Urgenda
www.urgenda.nl zij geven aan hoe we in 2030 al een totale fossielvrije economie kunnen hebben. Het kan, dus waarom doen we het dan niet?
 
Lees zelf het rapport   http://www.urgenda.nl/visie/rapport2030/
--------------------

Een Westlandse Energiecoöperatie
Volgens mij zijn er mogelijkheden om een Westlandse Energiecoöperatie op basis van 100 % duurzame energie te starten. Burgers, bedrijven en gemeente samen kunnen dan pionier zijn in de transitie naar een duurzame economie en maatschappij. Duurzame Lokale energiebedrijven komen overal al in oprichting.
 
Kennis en inzichten kunnen wij in Westland prima vertalen in een nieuwe duurzame energievorm, met een prima verdienmodel. Denk aan: restwarmte, geothermie, warmte-koude opslag, WKK, Solar, waterpower, biomassa, warmte uit lucht en water, de blauwe energiecentrale. Koppel dit aan plannen voor isolatie en bezuiniging zoals Urgenda voor stelt.
------
 
Nog wat achtergrond

het Nationaal Kritisch Platform Windenergie is een goede kennisbron om jezelf verder te oriënteren.  http://www.nkpw.nl/

De Groene Rekenkamer
http://www.groenerekenkamer.nl/ publiceerde onlangs het rapport
De dodelijke keerzijde van windenergie.
Een ieder die besluiten moet nemen over wel of geen windmolens moet beslist dit rapport lezen. Wie dat niet doet draagt bij aan een massamoord.

http://www.groenerekenkamer.nl/1795/windenergie-nederland-de-dodelijke-keerzijde-van-windenergie/
1

Aad van Uffelen       Januari  2015

PS wilt u meer weten, ik heb meer informatie beschikbaar.
Op Internet kunt u uiteraard ook van alles vinden over energie en de energietransitie.

Een goed bestuurder of raadslid verdiept zich in de materie alvorens een afgewogen besluit te nemen.     Tenminste dat hoop ik...

Het moet gaan om de juiste keuzes te maken, die passen in een eerlijke samenleving, en de noodzaak van een snelle kanteling naar een duurzame economie welke volledig fossielvrij is. Windmolens horen daar niet bij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.