Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

4 aug. 2014

Schaliegasboringen in Westland?Aad van Uffelen 10 juni 2014  

Komen er wel of geen Schaliegasboringen in Westland?
In mei 2014 is van het Ministerie van EZ het concept rapport ''Structuurvisie Schaliegas'' verschenen. Hierin wordt aangegeven hoe en waar de regering schaliegas uit Nederlandse bodem wil halen. De discussie in de 2e Kamer is hier nog over gaande. En voordat die akkoord zijn gebeurt er niets.

Belangrijk is hierbij de Milieu Effect Rapportage (MER) en hoe de procedure zal worden uitgevoerd.
In de notitie wordt aangegeven wat er in het planMER wordt onderzocht, welke gebieden in het onderzoek worden betrokken en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

In het planMER, dat als vervolg van het onderzoek zal worden opgesteld, worden de kansen en risico’s (voor zowel de bovengrond als de ondergrond) van eventuele schaliegaswinning in beeld gebracht en wordt aangegeven waar men op moet letten en welke eisen er moeten gelden bij het maken van verdere plannen voor eventuele winning van dit gasaandachtspunten en randvoorwaarden voor de verdere planvorming geformuleerd.

Het gas zit in Nederland maar beperkt in de grond en is volgens deskundigen niet rendabel te winnen, zonder vernieling.  Minister Kamp stelt dat er ca. 18  miljard in een periode van 20 jaar winbaar is. Hierbij is nog geen rekening gehouden met kosten en maatschappelijke schade.

Westland is één van de gebieden waar volgens het rapport wat schaliegas zit. Doordat het gebied, volgens het rapport, niet stedelijk is en hier bijna geen natura 2000 en waterwingebieden zitten, is boren misschien wel toegestaan. Dit is zelfs in zee mogelijk, vlak voor het strand.

Het boren naar schaliegas heeft onder andere in Amerika tot grote milieuproblemen en vernieling van landschappen geleidt. Shell heeft daar zelfs het boren deels stopgezet.

In 2015 is bekend wat er gebeurt met het rapport en of er kan worden gestart met boren en waar en wanneer dit dan gaat gebeuren. Veel stadsregio en gemeenten, maar ook de meeste provincies hebben hier hun bedenkingen bij en dienen, vrijwel unaniem, bezwaar in. Een groot deel van de provincies en gemeenten heeft zich al schaliegasvrij verklaard.
Gemeente Westland bestudeert het plan nog.
Naar verwachting wordt de Structuurvisie Ondergrond in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.. 

Feit is dat Schaliegas fossiele energie is en in het kader van transitie naar een duurzame economie en samenleving past schaliegas dus niet. Dus zouden we er niet aan moeten beginnen!


https://milieudefensie.nl/schaliegas

http://4nieuws.nl/economie/903604/shell-stopt-voorlopig-in-alaska.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.