Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

3 mrt. 2012

Structuurvisie Westland 2020-2040

De Gemeente westland heeft haar burgers gevraagd hoe men denkt over een nieuw te vormen structuurvisie voor 2020-2040.

Hieronder geef ik mijn mening op de stellingen van de ruimtelijke structuurvisie. Eerst leest u de gemeentelijkse stelling en dan mijn suggesties;


1a) Stelling economie
Er moet meer ruimte komen voor agrogerelateerde functies, zoals handelsbedrijven en toeleveranciers in het buitengebied. Dit mag dus ook ten koste gaan van productieareaal!

1a antwoord
Er is genoeg beschikbare ruimte voor bedrijfsterreinen in Westland. Oude terreinen kunnen worden opgeknapt. Nu geen extra glas opofferen.
Beperk bedrijven die alleen maar transportfuncties brengen en geen werkgelegenheid.
Stimuleer bedrijven die werkgelegenheid brengen en die duurzaam en innovatief zijn.
Maak een apart bedrijventerrein voor nieuwe economie die naast tuinbouw essentieel kan zijn voor de Westlandse economie: duurzaamheidsactiviteiten bundelen.

(opm. Jammer is dat de gemeente niet praat over duurzaamheid terwijl dat de toekomst is)
1b) Stelling economie Detailhandel concentreren we in de kernen, dus geen (nieuwe) winkels buiten de dorpskernen! Zo zorgen we ervoor dat de kernen vitaal blijven!

1b antwoord
Detailhandel in de kernen concentreren. Supermarkten vooral net buiten de centra plaatsen. Stimuleren van kleine lokale winkels met lokale specialiteiten. Voorkom dat Westland alleen nog maar supermarkten en grootwinkelketens heeft.

2a) Stelling bereikbaarheid Westland moet aansluiten op de Randstadrail met een verbinding door Westland van Den Haag naar de Hoekse lijn. Alleen door hier ruimte voor te reserveren blijft het Westland bereikbaar en aantrekkelijk!

2a antwoord
Een randstadrail is een prima alternatief voor nog meer wegen. Dus niet meer extra wegen, maar huidige wegen verbeteren en meer inzetten op openbaar vervoer en veilige fietspaden. Ook snelfietspaden aanleggen.

2b) Stelling bereikbaarheid Westland moet ruimte reserveren voor goede aansluitingen via de weg, het spoor en het water met de Rotterdamse haven. Dit is essentieel voor het voortbestaan van Greenport Westland.
2b antwoord
Deze vraag overlapt 2a
Er zijn met de A4, A20 en andere nieuwe wegen 3-in-1 en straks een tunnel, meer dan genoeg ontsluitingswegen. Het interne wegennetwerk moet kwalitatief beter worden en er goed op aansluiten. Hoe meer wegen hoe meer het wegennet
dicht zal slibben. Meer asfalt is geen oplossing. Randstadrail en een spoorverbinding met de havens is een optie voor afvoer van producten.
Via het water zijn er niet veel mogelijkheden. Westlandse wateren zijn niet geschikt voor goederenvervoer. Een havenfaciliteit bij Hoek van Holland is een optie.

3a) Stelling vitaliteit We moeten meer en hoger bouwen in de kernen om de dorpen levendig te houden in tegenstelling tot uitbreidingen, die alleen maar ten koste gaan van glastuinbouwgebied!

3a antwoord
Maximale hoogte liefst niet meer dan 5 lagen. Op heel beperkte punten kan het eventueel iets hoger. Niet in de kernencentra zelf hoger bouwen dan 5 lagen en liever 4. Het dorpse karakter moet worden behouden en versterkt.
Glastuinbouw verdwijnt in de nabije toekomst en zal meer gaan plaatsvinden bij de grote wereldsteden in hoge flats. Met nieuwe technieken kan in etages tot oneindige hoogte worden geteeld.
Daardoor zal er veel activiteit in Westland gaan verdwijnen op termijn. De visie voor de toekomst moet hier een duidelijke weg in geven. Over 50 jaar leeft 80 % van de wereldbevolking in megasteden. We kunnen niet doorgaan met
alles 6x over de aarde te slepen. Hier is een heel ander beleid voor nodig.

3b) Stelling vitaliteit Naaldwijk vervult in de toekomst steeds meer een centrumfunctie, waar centrale voorzieningen zoals musea en vrijetijdsvoorzieningen een plek moeten krijgen, immers niet alle dorpen kennen een gelijk voorzieningenniveau!

3b antwoord
Het zou verstandig zijn om Naaldwijk en 's-Gravenzande tot het centrum van de gemeente Westland te maken. Het is nu al bijna aan elkaar gebouwd. 's-Gravenzande heeft veel meer in de kern een karakteristiek gevoel dan Naaldwijk. Ze sluiten goed aan op elkaar en zo kunnen belangrijke functies voor cultuur, musea, gemeentelijke organisatie e.d. worden verdeeld.
Beperk de groei van de overige kernen, maar hou deze wel optimaal leefbaar en werk toe naar herkenbare eigen sfeervolle dorpskarakters met daarbij een passend gevarieerd winkelaanbod.

Zorg ervoor dat rondom het centrum Naaldwijk -'s-Gravenzande en tussen de overige kernen ruime groentoepassingen komen voor verbetering van luchtkwaliteit en voor recreatie. Laat dit aansluiten op de Westlandse wateren. Verbind die wateren weer met elkaar en zorg ervoor dat er bij de kernen weer haventjes komen.

4a) Stelling gebiedskwaliteitExtra groenvoorzieningen (parken en verbindingen om in te wandelen, fietsen, enz.) zijn nodig in Westland en dit mag ook ten koste gaan van glastuinbouwgebied!

4a antwoord
Er moet minstens een verdubbeling komen van het groenaanbod in Westland. We zijn nu de minst groene gemeente van Nederland. Zie ook 3b Westland is nu heel lelijk en onaantrekkelijk om te wonen. Ook is de geluidoverlast en de
luchtvervuiling hier zeer hoog en is wonen hier ongezond. Dat moet heel anders en beter.
Glastuinbouwgebied dat geen perspectief meer heeft mag hiervoor worden opgeofferd.

Ik zou ook een centraal plassengebied maken door de plas van alle winden en het prinsenbos met elkaar te verbinden door de tuinbouw daar weg te halen. Door een grote plas daar te maken en in de randen ervan luxe villa's te
bouwen ontstaat een enorme verbetering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Westland. En het opent veel nieuwe perspectieven voor toerisme en recreatie als nieuwe economische activiteit. Dat is ook hard nodig want over 20 jaar zal de tuinbouw hier grotendeels verdwenen zijn. Denk ook aan zeilscholen, horeca, een centraal zwembad enzovoort. Er is al
veel luxe woningbouw in de randen van dat gebied dus dat kan best verder worden uitgebreid als toplokaties voor luxe wonen.
(opm. Dit plassenplan staat los van de Westlandse zoom die in het slob zit en ik geloof dat dit merenplan meer perspectief biedt)

4b) Stelling gebiedskwaliteitGlastuinbouwbedrijven telen en verzorgen hun producten steeds intensiever. Dat betekent ook dat bedrijven hoger worden en dat de gevels steeds meer gesloten worden. Deze ontwikkeling is wenselijk en moet de gemeente faciliteren

4b antwoord
Bedrijven hoeven niet hoger te worden voor veel teelten zoals tomaten. Alleen voor specifieke teelten en bepaalde groenten kan in lagen worden geteeld in de toekomst. Maar daar zijn dan geen kassen meer voor nodig, maar hoge torenflats. Die moet je niet in Westland bouwen, maar bij de grote wereldsteden.
Als de visionairs van Westland even verder kijken zullen ze zien dat op termijn van 20 jaar al veel tuinbouw zal verdwijnen en naar de grote wereldsteden zal verplaatsen.
Produceren van met name groenten wordt een zaak van multinationals die in staat zijn enorme hoge gebouwen neer te zetten en tot volautomatische teelt te komen.

Westland staat in de komende 30 jaar een totale verandering van het landschap en economie te wachten en het is dom om daar nu geen rekening mee te houden. Greenport Westland zal in de toekomst niet meer bestaan in de denkbeelden die nu gelden. Er zal wel een tuinbouwfunctie blijven, maar die zal er heel anders uit gaan zien. De gemeente moet nu laten zien dat ze een toekomstvisie heeft om de economie weer succesvol te maken. Dat doe je niet door op een ouderwetste
achterhaalde manier te denken.
Het is nu tijd voor het verzetten van de bakens en een werkelijk succesvol plan voor de toekomst te ontwerpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.