Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 mei 2009

Actiegroep WV inspraak gemeente op 26052009

Inspraak op 26 mei in de raadsvergadering
ActieComité Westland-Verstandig: Kees Hofstede, Anton van der Sar, Jan van Heijningen, Corrie Stolk en Aad van Uffelen


Geachte Burgemeester, Wethouders, Raadsleden en mede-Westlanders.


Wij Willen u overtuigen Nee te zeggen tegen de plannen voor een nieuw gemeentehuis. Daarvoor hebben wij een aantal valide argumenten.
Voor uw informatie: Op 19 mei heeft B&W gesproken met een aantal critici waaronder leden van ons comité. Men stelde zich begrijpend op, maar gaf geen concreet antwoord op kritische vragen. Wij hebben opnieuw het bekende verhaal gehoord en zijn helaas niet verder gekomen.

Onze argumenten Tegen het nieuwe gemeentehuis:
1. De burger is onvoldoende en niet tijdig geïnformeerd of heeft misleidende informatie gehad over de bouw van een nieuw gemeenthuis (window dressing).

De burger is niet goed geïnformeerd over de financiële voor- en nadelen van de plannen.

De Westlandse financiële situatie, de status van inkomsten/uitgaven en reserveringen, voor de komende jaren, als gevolg van de plannen, is niet aan de burger duidelijk gemaakt.

Hoeveel ambtenaren heeft gemeente Westland nodig? Hoe is de efficiency, het arbeidsrendement eigenlijk? Berenschot geeft een richtlijn van 600 tot 700 ambtenaren.
De keuzemogelijkheid voor een van de ontwerpen was een schijnkeuze. Ruim 80 % van de stemgerechtigde westlanders heeft niet gekozen of was tegen. Vooraf was al bepaald welk gebouw het zou moeten worden. De invloed van de burger is te verwaarlozen.

Dus kan een afgewogen besluit, het Voor of Tegen de bouw zijn van een nieuw gemeentehuis en de Plaats daarvoor, of handhaving van de bestaande gemeentehuizen, of een representatief gebouw in Naaldwijk met een ambtenarenkantoor buiten het centrum, niet verantwoord worden genomen, niet door de burger en ook niet door de leden van de raad.
2. De eenmalige extra inkomsten verkregen door de verkoop van de CAI en het Energiebedrijf wordt door de bouw van een nieuw gemeentehuis en het Verdilaan-plan in één keer opgemaakt.

De verkoop van deze bedrijven is ingegeven door korte termijn geldgewin. Westland mist door die onverstandige verkoop de jaarlijkse inkomsten hieruit. Hoe worden tekorten die hierdoor ontstaan in de toekomst opgevangen?

Een stabiele financiële situatie van gemeente Westland, waarbij de lasten voor burgers laag zijn, is straks nauwelijks mogelijk.
3. Door gebrekkige informatieverstrekking en het door de meeste partijen, raadsleden, Burgemeester en Wethouders, negeren van wensen van een grote meerderheid van burgers, is de democratie in het Westland niet serieus genomen.
Er wordt door de politiek en de gemeente niet naar de kritische burger geluisterd. Deze wordt genegeerd bij het nemen van cruciale besluiten die de toekomst van het Westland bepalen. Er is in het Westland een ernstige vertrouwenscrisis in de relatie tussen de burger en de politiek. Van der Tak zijn olifant danst nog lang niet, maar stampt wild door de porseleinkast van de democratie…
Realiseren de raadsleden zich dat ze gekozen zijn door de burgers van het Westland en dus realistische wensen van die burgers moeten vervullen.

De burger is er niet voor de raad, maar de raad is er voor de burger. Samen moeten wij het Westland tot een leefbare gemeenschap maken. Het mag niet zo zijn als in de 18e eeuw toen de burger er alleen maar was om te betalen…


4. Door nu, in een tijd van economische crisis, die ook het Westland, de tuinbouw en de periferie daarvan ernstig raakt, te kiezen voor onzekere mega-investeringen in Naaldwijk rondom de Verdilaan en een nieuw kostbaar gemeentehuis, komt een gezonde financiering van het Westland voor een lange periode ernstig in gevaar.

Door uitlopende kosten van het Verdiplan en het nieuwe gemeentehuis is het gevaar reëel dat er voor een evenwichtig kernenbeleid straks geen ruimte meer is. Er is al geen geld voor veel verenigingen, ouderenbeleid, speelplekken voor jongeren, regelhandhaving en voor sociaal belangrijke zaken.
Inkomsten zullen dalen terwijl lasten stijgen. En er zijn onnodige uitgaven; (noem het verspillingen of tegenslagen), zoals: voor het drama Bernadetteschool, de Koningswerf, BTW over sportcomplexen, de Patijnenburg, onvoldoende reserveringen voor vervanging van infrastructurele zaken, tegenslagen en stagnering bij bouwprojecten, enzovoort.
Er is een groter aantal ambtenaren dan was toegezegd bij de fusie; en er is ongelimiteerde uitbesteding van (ambtenaren)werk aan externe adviseurs of bedrijven…
Wij herinneren u er ook aan dat bestaande gemeentehuizen voor veel geld zijn verbouwd, is dat kapitaalvernietiging?

Ouderen en zieke bejaarden, zij die het Westland hebben opgebouwd, hebben het recht om op een goede plek, ook in het centrum van de kernen, te wonen.
Door de bouw van het gemeentehuis in het centrum en het Verdiplan worden Naaldwijkse ouderen naar plekken ver buiten de kernen verbannen.
Voor leefbaarheid is het van belang in de kernen een mix te hebben tussen jongeren, ouderen, winkels, culturele activiteiten, bedrijven en dergelijke.

Voor leefbaarheid van het Westland is geld nodig voor: betere criminaliteitsbestrijding, meer groen, veilige wegen voor schoolgaande kinderen en beter openbaar vervoer. Aan ruimte is een chronisch gebrek in het Westland, het is vol, heel erg vol.Toekomstprognoses geven aan dat bevolkingsaantallen in Nederland snel dalen. Ook het Westland ontkomt hier niet aan. Met het oog op betaalbaarheid nu en in de toekomst, is het niet verantwoord nu een te duur en straks te groot gemeentehuis te bouwen. Dat kost per inwoner (van jong tot oud) minimaal 1000 Euro. Hierbij komt de jaarlijkse vervangingsreservering van ca. 10 miljoen Euro per jaar.


Ja, gemeente Westland heeft een goed netwerk nodig waar ze haar werkzaamheden voor de burger kan uitvoeren, op een betaalbare, effectieve en kwalitatief optimale manier. Of dat verspreid over kernen of in 1 gebouw, of nog anders moet, dient objectief te worden onderzocht.
Efficiënt, degelijk, bereikbaar, milieuneutraal en betaalbaar, zijn kernwoorden hierbij, ook voor ouderen en invaliden. Statusdenken is hierbij niet zo nodig… het moet natuurlijk wel mooi zijn!
5. Het Westland kenmerkt zich vanouds door een grote verscheidenheid aan mensen, religies en meningen. Groot geworden vanuit de agrarische sector ontwikkelt het Westland zich onder de huidige leiders en politieke partijen in snel tempo tot een satellietstad, ingeklemd tussen Rotterdam en Den Haag.

Er is een dichtslibbende infrastructuur; toenemende druk op de leefomgeving en leefkwaliteit; met steeds meer geluidoverlast, een ongezonde luchtkwaliteit en een onoplosbaar ruimteprobleem…
Door bouwprojecten is al veel tuinbouw (onze roots) weggejaagd, en verwordt ons Westland tot een verstedelijkt gebied. De bouw van een mega-gemeentehuis in Naaldwijk past in die strategie. Maar dit wordt door vele Westlanders als een ongewenste situatie gezien.6. Tot slot een paar punten van aandacht bij het Verdiproject, dat 20 jaar gaat duren:

a. Hoe beschermt u het welzijn van direct omwonenden?

b. Hoe regelt u veiligheid van scholen (Basisschool Speelleerhorst) vlak bij bouwputten?

c. Hoe ruimhartig stelt u burgers schadeloos; planschade, waardevermindering van woningen e.d. De praktijk wijst uit dat gemeente Westland hierin niet uitblinkt… ergo, de burger de dupe laat zijn van haar beleid.


Dames en heren; Het Westland, dat zijn wij allen, U, de Westlanders…

De bestuurders, de partijen en de raadsleden hebben als belangrijkste taak de burgers van het Westland optimaal te dienen.
Wij verzoeken, met klem, de raad vandaag een ‘Pas Op De Plaats’ te maken.
Vandaag NIET in te stemmen met het voorstel m.b.t. architectenvergunning nieuwbouw gemeentehuis.


Met het oog op te verwachten juridische procedures en komende gemeenteraadsverkiezingen, rekenen wij er op dat de raad vandaag een ‘Wijs Besluit’ zal nemen en vandaag een begin maakt met een ‘Cultuuromslag’ en een ‘Betere, Toekomstgerichte manier van denken’.


Neem 1 a 2 jaar de tijd voor objectief onderzoek naar de beste optie en creëer een goede financiële en leefbare toekomst voor alle Westlanders.
Informeer de Westlandse burger correct, tijdig en volledig. En laat ze meebeslissen bijvoorbeeld via een referendum. Herstel de democratie in het Westland!
Dan kunnen we samen tot een verstandig besluit komen.


Over een JA of Nee, een Wat en de Beste Plek voor ons Gemeenschapshuis!


Een door de bevolking gedragen besluit betekent Ware Democratie en kan de Vertrouwensbreuk tussen de burger en de politiek herstellen.


Voor het getoonde beleid bieden wij de burgemeester voor de gemeente een passend (en humoristisch) cadeau aan.
Een Groene Krokodil voor uw verzameling.De paarse krokodil heeft u al, die is symbool van publiek verzet tegen regelzucht en bureaucratie, voor gebrek aan klantvriendelijkheid en integriteit en lak hebben aan de burger.Onze Groene krokodil staat symbool voor hoop, vertrouwen, balans en democratie.


Groen is ook de belangrijkste kleur van onze Westlandse vlag en symboliseert eenheid, die er nog niet is. Het groen symboliseert ook het tekort aan groen in het Westland en het milieu. Aan dit alles is een gebrek in het Westland… (per woning is er nu slechts 20 m2 groen in het Westland, het slechtste in Nederland. De landelijke Richtlijn = minimaal 75 m2 groen per woning.)

Voor de Wethouders hebben wij ook een cadeau. Een Spaarvarken voor Wethouder van financiën Theo Duijvestijn, en wij vragen de wethouders hiermee om als Goede Huisvaders op onze centen te passen en te zorgen voor een gezonde financiële situatie van het Westland nu en in de toekomst.

Dank u voor uw aandacht. Het comité Westland Verstandig


avu 26-05-2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.