Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

29 okt. 2019

Een blik op de begroting 2019-2022 Voorjaarsnota 2019 Gemeente Westland


Een blik op de begroting 2019-2022  Voorjaarsnota 2019 Gemeente Westland
Aad van Uffelen, 19 juni 2019
 

Voorjaarsnota 2019-2022 Gemeente Westland
 

Ironisch is wat de gemeente stelt: Tekort loopt op tot 13 tot 15 miljoen per jaar. Veel nieuwe ambities en wensen zijn dan nog niet eens meegenomen.  Ambitie is: een welvarend Westland met een sterke samenleving, waar het goed toeven is. De gemeente wil financieel in balans blijven...

Mooie volzinnen die los zijn gedreven van realiteit en van wat echt belangrijk is. Feit is dat de gemeente te vaak meer geld wil uitgeven dan dat er binnenkomt, dat mag je onverantwoord beleid noemen.
Geen woord over Welzijn, over de noodzaak van balans tussen economie en ecologie. De biodiversiteit stort in en dat is wel de motor van ons bestaan op aarde, niets daarover. Westland is en blijft helaas de minst groene gemeente van Nederland. Nieuwbouwwijken zijn kaal en vrijwel groenloos, parkjes zijn niet te vinden. Stimulering van groene tuinen en groene daken is er niet. Groene verbindingslinten worden niet aangelegd, daardoor krijgen insecten geen kans. Het project steenbreek is vooral symbolisch en kost vooral geld. Worden tuinen daardoor ontsteend? Natuurlijk, het is altijd goed aan educatie te doen.

Natuurinclusief denken lijkt verder weg dan ooit. Bouwers weten er te weinig van en denken vooral aan isoleren, juist dat is slecht voor de vogels, vleermuizen en insecten. Om over goed beleid voor dieren nog maar te zwijgen. De focus ligt op bouwen, infrastructuur en nog meer bedrijventerreinen. Wat worden we daar wijzer van? Van het aangenomen plan leefbos Westland komt niets terecht. Woonwijken en projecten worden niet groener dan voorheen.
Welzijn voor mens en dier moet voorop staan in het beleid en dat is niet zo. Een gezonde groene leefomgeving levert gezondere mensen en dat verlaagt weer de druk op zorgkosten.
In tijden van voorspoed moet je het dak repareren roepen ze vaak in de raad. Maar het Westlandse dak is met een enorme schuldenberg zo lek als een mandje. Denk er maar niet aan wat er gebeurt als een nieuwe economische crisis komt, en die komt, en/of als de rente omhoog gaat, ook dat gaat gebeuren.
--------------------

Om de begroting sluitend te krijgen worden lasten verhoogd, een klassieke maatregel zonder perspectief! Tekorten lopen zonder maatregelen op tot 15 miljoen in 2023
Vraag is waarom zijn er tekorten? Wil men meer dan de polsstok lang is, ja, dat is zo? Het is niet moeilijk te stellen dat je te kort komt als je te veel wensen hebt. Een teveel aan wensen leidt dus tot een tekort op de begroting. Om dat op te lossen zou de gemeente minder wensen moeten hebben in plaats van lasten verhogen.
Geen enkel huishouden kan stelselmatig meer geld uitgeven dan dat ze verdient. Dat leidt tot schulden en  problemen. Uiteindelijk loopt de gezinsschuld op en komt men er niet meer uit.
Een gemeente moet je zien als een gezin, je kunt niet meer uitgeven dan dat je verdient, of in dit geval binnenkomt.

Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd. Als dat structureel lager is dan in andere gemeenten, zou het rechtvaardig kunnen zijn. Maar met welke gemeenten vergelijkt Westland zich? En wat zijn de verschillen in belasting? Hoeveel  is redelijk ondernemers mee te belasten?
Ook stijgt de belasting voor burgers op afvalstoffenheffing, rioolrechten en rioolinfrastructuur. Dat is raar, want dit zou alleen een kostendekkende heffing moeten zijn, en niet een geldboompje om tekorten aan te vullen.
Datzelfde kan je zeggen van weer invoeren van hondenbelasting. We weten dat dit niet lang geleden is afgeschaft en dat het relatief weinig oplevert.

Dat bijvoorbeeld zwembad de Hoge Bomen moet worden vervangen is duidelijk. In 2004 was er nog sprake van een groot nieuw zwembad centraliseren in de gemeente omdat het open houden van meerdere zwembaden in de dorpen onbetaalbaar was...
Dan de aanleg van 2 metropolitane fietspaden... de naam alleen al! Worden dit geheel nieuwe fietspaden dan is het een goede aanvulling op de al overvolle, te krappe en matige fietspaden in Westland. Als het gaat om een update van bestaande fietspaden dan is het een slecht plan.
Bedenk dat op die snelfietspaden diverse soorten fietsers komen, langzaam, moeders met kinderen, e-bikes en de zeer snelle e-bike en mogelijk ook nog scooters en brommers. Dat is vragen om ongelukken en problemen.  Er wordt gefluisterd dat het fietspad langs de Middelbroekweg van Naaldwijk naar Wateringen een van die metropolitane is, klopt dat?

Dat de gemeente woontorens wil bouwen op meerdere plekken in Westland is geen goed idee. Dat leidt tot totale ontmanteling  en verrommeling van het karakter van Westland. Zie wat er gebeurt in Monster langs de kust bij de Druiventuin, dat monsterlelijke flat daar vernielt het hele ruimtelijke beeld. Het is een vlag op een strontschuit, het past totaal niet in die omgeving.
 
Als men dan toch hoogbouw wil, is het dan niet beter om dit te clusteren op een apart gebied. Bijvoorbeeld tussen Flora Holland, de Rolpaal en Honselersdijk. Dat tuinbouwgebied daar opofferen voor een 12e dorpskern die alleen uit woontorens bestaat. Inclusief moderne infrastructuur, waarbij de auto  ondergeschikt is aan voetgangers, fietsers e.d. Modern elektrische bestuurdersloze transportsystemen kunnen dan de verbinding maken met de rest van Westland. Hierdoor bouw je aan een modern Westland, hou je het karakter in stand en verspil je minder land. Ook de mega supermarkt die nu in Naaldwijk moet komen zou daar beter op zijn plaats zijn, aan de rand van het gebied  natuurlijk.

Een ander idee is om het ABC terrein op te heffen en daar een extra woonkern te maken met alleen hoogbouw en dan alles ultramodern en aangesloten op het Haagse openbare vervoerssysteem. Het ABC terrein wil het grootste Europese centrale verdeelpunt worden voor food en agri. Maar de enorme verkeerstromen leiden in Westland tot rampspoed, steeds meer wegen en op termijn wegen boven elkaar. Beter is zulke bedrijfsterreinen dichter bij de grote snelwegen te brengen en nog beter richting Barendrecht.

De vraag is ook of elk gebouw tegenwoordig na 25 tot 30 jaar op, oud en versleten is. Vroeger gingen gebouwen soms honderden jaren mee, nu denkt men bij bouwen al aan slopen. De Naald lijkt geen gebouw te staan dat op instorten staat, integendeel, het is een mooi theater. Groot genoeg, dat is de vraag, maar moet het groter? In de regio zijn voldoende theaters. Om in de verre toekomst aan nieuwbouw te denken is niet verkeerd. Maar.... was de Naald niet zelfstandig geworden... Moet zij niet zelf voor fondsen zorgen voor nieuwbouw, of is dat verzelfstandigen nooit echt gebeurd?
--
De gemeente komt opnieuw geld te kort, dat hebben we eerder gezien. Dat heeft al geleidt tot een schuldenberg die een paar jaar geleden de  400 miljoen naderde. Inmiddels is die schuld gedaald, dank zij verkoop van gronden voor woningbouw, maar loopt nu toch weer op.

Nu kijkend naar Westland met een begroting van ca. 312 miljoen in 2019 en een schuld van bijna 340 miljoen mag je dat als zorgelijk beschouwen. Landen in de EMU (Economische Monetaire Unie) moeten beneden 60 % staatsschuld blijven ten opzichte van het BBP. Ook mag in de EMU niet meer begrotingstekort hebben dan 3 % van je begroting.
Het lijkt logisch dat dit ook voor gemeenten geldt. Dus Westland zit met een schuld van bijna 110 % ver boven die norm. Rentelasten zullen als die gaan stijgen Westland naar een ramp leiden.
Een al wat ouder filmpje maakt dit duidelijk:
 

Opvallend is ook dat de jaarbegroting van Westland snel stijgt. In 2010 was die bijvoorbeeld 233 miljoen (later opgehoogd naar 272) en in 2019 al 312 miljoen...  (bron gemeente Westland)
Sinds de vorming van Westland in 2004 was in 2010 voor het eerst een begrotingstekort ontstaan., toen al 28.1 miljoen. Daarna werd het alleen maar erger en nam de schuldenberg toe.
Hoog tijd dat bestuurders en de gemeenteraad gaan streven naar een schuldenvrije gemeente. Neem een voorbeeld aan Noorwegen, dat heeft geen staatsschuld, maar wel 1000 miljard overschot. OK ze hebben veel olie inkomsten. Dat beleggen ze goed, 3 % uit de olie inkomsten besteden ze aan infrastructuur en leuke dingen, per inwoner hebben ze 100.000 Euro reserve.
Nederland heeft al bijna 500 miljard aan gasinkomsten uit de grond gehaald, maar het wel allemaal verbrast en zit nu nog met een staatsschuld van ca. 400 miljard.

Kijk ook eens naar Worldometers en huiver hoe de wereld draait...gekkenhuis...

Een land, een gemeente, een gezin die altijd met schulden leeft, heeft het moeilijker dan wanneer en een batig saldo ligt te lachen!
En veel geld gaat naar een horde externe bureaus voor rapporten, onderzoek of wat dan ook. Zij hebben geen belang bij een lage rekening, denk aan het tijdelijk aangelegde zogenaamde Central Park in Naaldwijk dat had veel effectiever en goedkoper gekund. Ook de fietsenstalling staat op de verkeerde plek, te ver van het centrum en auto's hadden beter langs de Verdilaan waar nu fietsen staan kunnen parkeren...
---
Enkele punten uit de nota per pagina:

pag. 4/ Hoe komt het dat het bedrijfsleven het zo super goed doet volgens het college, en dat de gemeente in financiële zorgen zit? Cebeon vergelijkt met andere gemeenten, welke zijn dat dan? Dit is heel vaag in de tekst. En wat zijn die verschillen? Zit Westland hoger, lager of op het gemiddelde en waar wil Westland zitten?
Het lijkt logisch bedrijven mee te laten betalen aan voorzieningen en infrastructuur, maar hoe ver kan je gaan? Hoeveel betalen ze nu minder dan in andere gemeenten?
* Waarom heeft de gemeente een paar jaar geleden miljoenen uit de zorgpot gehaald voor een project leefomgevingfonds om achterstallig onderhoud aan speeltuinen, groen e.d. te realiseren? Nu komen ze weer te kort, dat was te verwachten.

7/ Tuinbouwcluster als drager van de economie... De gemeente doet net of ze de laatste jaren het NL tuinbouwcluster heeft geoptimaliseerd, maar dat is al tientallen jaren toonaangevend...

8/ Vraag naar kwalitatief groen, wat bedoelen ze daar mee. En wat is Westlandse eigenheid op dit punt??? Dit is echt vaagfietserij.
Waarom geen concrete doelen zoals van nu ca. 20 vierkante meter groen per inwoner naar 50 meter in 2030 bijvoorbeeld. Gaan voldoen aan de internationale minimumeisen van de VN die ook NL heeft ondertekend. En een stappenplan hoe ze dat gaan bereiken. Ook tiny forest komt maar niet van de grond.

9/ Waarom moeilijk taalgebruik zoals Exogene factoren, schrijf gewoon Externe factoren, dat snapt iedereen. Dit rapport is voor een groot deel van de bevolking niet leesbaar en dus niet te snappen. Maar misschien is dat wel de bedoeling?

10/ Hogere onderhoudskosten openbaar groen door areaaluitbreiding 212.000 euro. Dit is vreemd, want je moet uitgaan van hoeveel vierkante meter openbaar groen per inwoner, is dat toegenomen of niet? Wat is de minimum eis hiervoor, welke wettelijke regels, en welke doelen stelt de gemeente, al dit is onduidelijk. Er komen meer huizen, dus ook meer openbaar groen, dat betekent niet dat er per woning of per inwoner meer groen is.

13/ Hier wordt ook iets gezegd over statushouders in westland. De vraag is hoeveel statushouders zijn er, is er een overzicht van afgelopen jaren. En hoeveel % van hen werkt inmiddels en hoe snel na dat ze in de gemeente komen hebben ze een baan. Hoeveel kosten ze de gemeente nog jaarlijks? Wat is de prognose?

17/ Waarom raamt de gemeente altijd weer te hoog en te gunstig in. Is niet beter om zorgvuldiger en behoudender te ramen, want dan vallen opbrengsten ook minder snel tegen. Beter geld over aan het eind, dan altijd maar weer een te kort. Niet ontvangen geld alvast uitgeven is slecht.

18/ hoe kan het dat de gemeentelijke organisatie alsmaar duurder wordt, de bouw van de nieuwe gemeentehuizen zou veel voordeel opleveren, minder fte's en meer efficiency. Het tegendeel gebeurt. En daarnaast worden rijen externen ingehuurd en die kosten veel meer.

19/ Financieel in balans blijven, lachertje, het is al jaren niet in balans.

20/ Westland nog mooier maken schrijven ze... het wordt nog voller gebouwd dan het al is. Het wordt alsmaar lelijker, drukker en ongezonder.
Goed toeven gaat om: wonen, centrum- en gebiedsontwikkeling, openbare ruimte, groen, water, sportparken, cultuur en veiligheid.
Ik lees niets over de noodzaak voor balans tussen ecologie en economie, de noodzaak om het landelijke herstelplan biodiversiteit uit te voeren, de noodzaak om meer natuur, meer recreatie achter de kust en meer openbaar groen binnen de bebouwde kom te realiseren. De noodzaak om natuurinclusief te bouwen.
Wonen: er zal meer glas verdwijnen voor nog meer wegen, nog meer bedrijventerreinen, (waar vooral transport plaats vindt en nauwelijks een zinvolle bijdrage aan de economie wordt geleverd) nog meer woningen. In 2030 137.000 inwoners, maar dat blijft groeien, reken maar op 175.000 in 2050 Hoe onleefbaar wordt dit gebied...

22/  Het hele verhaal wateroverlast, bodemdaling,  en bouwen vereist ander inzicht en beleid. De bodem blijft dalen en bouwen op veen, dan ook het waterpeil verlagen leidt alleen maar tot meer problemen. Beter is op veengrond in lage polders op water te gaan bouwen, dus uitgraven en drijvende woningen. Dat is veel toekomstbestendiger.

24/ Gaat er niet te veel in verhouding naar sportvoorzieningen. Afgelopen jaren is heel veel geld in kunstgras gestopt bijvoorbeeld, maar dat is ongezond, slecht voor het milieu, niet duurzaam en zeer kostbaar. 5 zwembaden aanhouden is dat niet veel te duur? Is het niet beter naar 2 of 3 te gaan en die faciliteiten te optimaliseren?

33/ De gemeente zegt dat de economie er in 2022 anders uitziet dan nu. Hoe dan???????????????? Wat verandert er, gaat er tuinbouw weg, komt er andere economie voor terug, dit is zeer vaag........ Ik kan mij zo voorstellen dat steeds grotere glastuinbouwbedrijven niet meer te verkopen zijn. Gezinsbedrijven nemen af. De Chinezen staan klaar om ook onze kassen over te nemen... Let op, de toekomst is niet meer aan het gezinsbedrijf, maar aan de grote investeerder. Door onze kennis weg te geven houdt het vanzelf een keer op.
Ook de genoemde winst voor de maatschappij is onduidelijk, kan dat niet concreter, wat zijn resultaten die in het verleden zijn behaald?

34/ Woningen MOETEN van het aardgas af staat er, maar hoe, wanneer, en wat dat betekent is niet 
duidelijk, wie gaat de kosten dragen? Het hele energiebeleid is erg vaag, zeker waar het kosten betreft. Het lijkt er op dat de gemeente kiest voor een warmtenet in de kernen en dat daarbuiten ieder maar moet zien... Men zegt dat het warmtenet een temperatuur van 70 graden heeft, maar is dat realistisch? Het zou wel betekenen dat duur isoleren en kostbare verbouwingen goedkoper kan. Het warmtenet heeft straks als basis wel vuile warmte uit de havens.

35/ Vervoer en bereikbaarheid: hoe is de visie gezien we naar zeker 175.000 inwoners groeien in 2050 En hoeveel meer bedrijventerreinen /bedrijven komen er bij, hoeveel meer wegen zijn nodig. Kan andersoortig duurzamer vervoer niet een grotere rol spelen?

36/ Metropolitane fietspaden, zie begin van de tekst. Nogmaals,  worden dit nieuwe extra fietspaden, dan heeft het kansen, is het verbouwen van huidige smalle fietspaden dan wordt het een ramp.

40/ Cebeon geeft aan dat Westland meer uit geeft aan diverse zaken dan referentiegemeenten. Maar niet duidelijk is wie die gemeenten zijn, wat de verschillen zijn en waarom dat zo is. Dit stukje is zo vaag dat het niets zeggend is.
Snellere doorstroming van producten, dus meer wegen... Maar niet duidelijk is hoeveel sneller het wordt bij meer investeren in nog meer wegen. Wat betekent dat voor Westland, voor de openbare ruimte, de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en ook wat betreft nog meer geluidoverlast, vervuiling en drukte.

41/ De gemeente wil nog hogere inkomsten, maar is het niet beter de ambities te verlagen en zo kostendekkend te komen. Je kunt niet alleen maar meer en nog meer willen en dus ook nog zwaardere lasten opleggen aan burgers en bedrijven. Het rijk, de provincie en de gemeenten, allemaal verhogen ze de lasten. Wat schieten we er mee op?

43/ Een lachertje te stellen dat de gemeente de afgelopen jaren een goede financiële positie had.... met honderden miljoenen schuld kan je dat niet zeggen. Hoe hebben burgers daar van geprofiteerd????????????  
Ik vind de voorgestelde verhoging van belastingen voor burgers dan ook slecht.

---
Tot slot:
Niets over een kwalitatief ambtenarenkorps, neem de groenafdeling, daar is veel kennis en mankracht wegbezuinigd. Zorg weer voor een gemeente-ecoloog, specialisten op gebied van natuurwetgeving en handhaving. Ook kennis van groen, natuur, dieren, vogels, insecten en bomen is hard nodig.
Er moet nodig een inventarisatie komen van huisbewonende (beschermde) soorten dieren / vogels.
Het onderzoek natuurwaarden en de natuurwaardenkaart met details van welke soorten flora en fauna aanwezig zijn, moet nodig worden herzien en uitgebreid. Dit is essentieel voor toekomstige bestemmingsplannen.
Onderzoeksresultaten van huisbewonende soorten en de natuurwaarden kunnen via leges weer worden terug verdiend. En als deze gegevens algemeen bekend zijn scheelt het burgers veel geld aan leges omdat nu telkens apart een onderzoek moet plaats vinden indien je wil bouwen/verbouwen.
Niets over behoud van groengebiedjes, herstel en versterking daarvan en helemaal niets over uitbreiding van natuur en groen. Ook niets over ecologische zones, lintstroken en versterking daarvan.
Niets over over goed dierenbeleid en dierenopvang en geen aandacht voor een verbod op roofvogelshows. Hier moet regelgeving voor komen.

Ook niets over de kust, wat gaan ze doen, wat gaat het kosten, wat levert het op? Wat betekent het voor de natuur? Dit ook gezien naar het beleid voor meer toerisme als 2e economische poot... Ook over dat toerisme kan veel worden gezegd, maar het is vooral vaag.

De schuldenberg van Gemeente Westland loopt weer op!
Al jaren heeft de gemeente(raad) een groot gat in haar hand, en nemen ze dubieuze besluiten, smijten ze al jaren met geld, met als gevolg honderden miljoenen schuld.
Alweer, of nog steeds, zijn er miljoenen begrotingstekort. Dus opnieuw bezuinigen en belastingverhogingen. Maar, hoe simpel kan het zijn. Als je inkomen 2000 Euro is en je geeft 2100 uit, dan krijg je grote problemen, je moet wel heel dom en naïef zijn als je dat niet snapt. Toch lukt het ze maar niet in Westland!

De raad en het college doen er goed aan Charles Dickens te lezen. Zoals uit 1850 de personage uit David Copperfield, waarin de heer Micawber, David een lesje leerde. Want na vele malversaties, domheden en omtrekkende bewegingen komt hij tot de formulering van een basale economische regel, met garantie op een gelukkig leven: ”Geef niet méér uit dan je binnen krijgt’’.
 
Je kunt ook niet ongestraft bedrijven en de burgers uitpersen omdat je van alles wil. ‘’De tering naar de nering zetten’’ is ook een nuttig advies.
In Westland denken ze nog steeds dat de bomen tot in de hemel groeien. Helaas, de werkelijkheid is anders, en bomen zijn er al nauwelijks in Westland, geldbomen al helemaal niet.
 
Nu kondigt het college aan dat er nog minder groen komt, geen geld. Het budget gaat nog verder omlaag.
De kaalste gemeente van Nederland blijft zo nog jaren kampioen als minst groene gemeente. Toch hebben ze de mond vol van mooi, leefbaar, gezond, natuur, aantrekkelijk. Toch maar eens Dickens lezen... wakker worden en verstandig beleid gaan voeren. Is dat nu zo moeilijk?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.