Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 jun. 2019


PAS Paniek
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State, een streep gezet door de PAS regeling om stikstof terug te dringen omdat de natuur hier ernstig onder lijdt. De uitspraak heeft gevolgen voor bepaalde bouwplannen, wegenaanleg, boerenbedrijven, bestemmingsplannen en dergelijke.
De aanwijzing van beschermde natuurgebieden zoals Natura2000 is een Europese aangelegenheid, samen met de landen. Er is een Europese habitatrichtlijn waar landen aan moeten voldoen, dat hebben ze afgesproken. Dat is hard nodig om flora en fauna te beschermen.
Maar in Nederland ligt de focus vooral op groei en niet op balans tussen natuur en ecologie. Er komen miljoenen mensen meer, sinds 1955 al van 9 naar bijna 18 miljoen en dat gaan er nog veel meer worden. Dus ook  meer wegen, bedrijventerreinen en woningen, meer stikstof. Het land en zeker de natuur bezwijken onder toenemende druk. Dat kan zo niet door gaan.

De biodiversiteit, het aantal plantensoorten, insecten, vogels en dieren, gaan hard achteruit in aantal. Dat heeft te maken met verdringing door de mens, innemen van hun leefomgeving, door gif, vervuiling, veranderingen in omgeving, verstening, plastificering, door water en temperatuur, en zo voort. De verschraling van het boerenland doordat er bijna geen kruidenrijke weilanden meer zijn, maar eentonig raaigras wordt geteeld voor veevoer, maakt dat er voor bijvoorbeeld weidevogels niets te eten valt. Ook zijn grondwaterstanden op veel plekken te laag.
Natuurgebieden staan daarbij zwaar onder druk van toenemend toerisme en recreatie. Voeg daar het kapbeleid aan toe, dan is wel duidelijk dat de natuur het onderspit delft en er echt een probleem is.
Het totale Natura2000 netwerk in de EU moet gemiddeld zo een 18 % van het grondoppervlak gaan omvatten. (Zuid Holland heeft maar 6 % natuur)
Natura2000 gebieden in Nederland vallen onder de NNN (Natuurnetwerk Nederland) dat is de voormalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur) Alle gebieden hebben een beheerplan wat er voor moet zorgen dat de doelen worden gehaald.

Essentieel voor een gezonde natuur is ook dat er overval ecologische verbindingen zijn. Bloemrijke stroken/linten, met ook struiken en wat bomen, die gebieden met elkaar verbinden. Vergeet niet dat voor een bepaald insect of vlinder het oversteken van een weg, water of bebouwde omgeving al vaak onmogelijk is. Alleen door te zorgen voor een heel stelsel van ecologische verbindingen en veel groene stapstenen, zijn ze in staat voort te leven en gezond te blijven.
Als je op een plek bijvoorbeeld een mussenfamilie ziet en denk dan niet van het is prima zo. Helaas ontstaat er door beperking van de natuur en isolatie, dan inteelt.
Tevens is het maaibeleid vaak rampzalig. Kort gemaaide gazonnetjes, kale bermen, versteende tuinen, monogroen, het werkt allemaal niet mee om een gezonde natuur te krijgen.
Natuurinclusief bouwen is een belangrijk middel om deze problemen aan te pakken, maar er is veel meer nodig.

Door de veel te hoge uitstoot gaat de natuur achteruit, vergrast het en nemen stikstofminnende planten als brandnetels, het pijpenstrootje (graspol), vingerhoedskruid e.d. de overhand. Andere soorten worden dus verdrongen. Zo verschraalt de flora en ook de fauna.
Zorgelijk is de houding van de politiek. Men is in conclaaf om te proberen slimme juridische regeltjes te bedenken om te ontsnappen aan het besluit van de Raad van State en gewoon op de oude voet verder te gaan.
Overigens was al langer bekend dat PAS niet werkte en dat de natuur in hoog tempo achteruit ging. Politici hebben het stelselmatig versluierd en zijn gewoon door gegaan met afgeven van vergunningen voor bouwen van stallen, wegen, woonwijken en zo voort.
Nu ineens is er paniek, wel vreemd natuurlijk, maar ook tamelijk hypocriet.

VVD Kamerlid Weverling zei op BNR radio ''de balans tussen natuur en economie is zoek''. Hij zegt dat de balans richting natuur doorslaat. Hij wil geen nieuwe Natura2000 gebieden aanwijzen. Wil de huidige Natura2000 gebieden herzien, herformuleren. Hij wil ook geen handhaving nu als gevolg van het besluit van de Raad van State, over PAS. Weverling wil een gedoogbeleid en wil geen bouwstop. Hij wil terug naar af en alle aanwijsbesluiten Natura2000 herzien. Weverling vreest voor de gevolgen voor bouwbedrijven.

De conclusie is dat, zeker voor de VVD en met name Kamerlid Weverling, natuur niet belangrijk is. Ook begrijpt hij niet dat natuur een zeer belangrijke economische factor is en belangrijk voor de gezondheid van mensen, voor recreatie, voor luchtzuivering en voor een aangename leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Welzijn zou belangrijker moeten zijn dan welvaart!
Weverling begrijpt dus niets van hoe het leven op aarde in elkaar zit. Natuur kan prima zonder economie en zonder mensen, andersom niet. Economie is gebaat bij een gezonde natuur. En zonder gezonde sterke natuur gaat alle leven ten onder, dat is precies wat nu gaande is op aarde. Het uitsterven van soorten gaat nu sneller dan tijdens de Dinosaurussen. 1 miljoen soorten staan op het punt te verdwijnen, velen zijn al weg.

Zie het als je huis, dat blijft staan als alle delen op positie blijven, haal je een paar muren, of een deel van het dak weg, dan valt het hele bouwwerk in elkaar. Zo gaat het op dit moment met de natuur op aarde.

Belangrijk is nu, hoe kan stikstof effectief worden terug gedrongen en de natuur beschermd. En dat daarbij de economie op een goede manier in balans kan komen met de ecologie. Het landelijke herstelplan Biodiversiteit is ook een cruciale bouwsteen om tot natuurherstel te komen.
Niet alleen op landelijk en provinciaal niveau, maar ook gemeentelijk moet men nodig eens serieus omgaan met de essentie van het leven en de balans tussen economie en ecologie snel herstellen, anders is het gewoon te laat... feitelijk is het al over 12...

Hierna een paar sites voor meer informatie:
BNR Weverling
https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10381365/stikstofuitspraak-raad-van-state-bedreigt-bouwplannen

Natura 2000 gebieden en de bedoeling daarvan
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
https://www.europa-nu.nl/id/vi3sbhekuxzt/natura_2000

Besluit Raad van State 29 mei 2019
https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/

PAS wetgeving
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

Europees hof 12 november 2018 over PAS
https://europadecentraal.nl/europees-hof-van-justitie-pas-alleen-onder-strenge-voorwaarden-verenigbaar-met-de-habitatrichtlijn/

Nog een duidelijk verhaal hieronder:
https://www.stibbe.com/en/news/2018/november/het-europese-pasarrest-een-programmatische-aanpak-is-toelaatbaar-maar-pas-op

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.