Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

2 aug. 2012

Reactie op conceptnota Toerisme en recreatie Westland


Reactie op de concept toerisme en recreatie, de nota van Wethouder Weverling

http://www.gemeentewestland.nl/WEBSITE/Vrije_tijd/Toerisme/nota%20toerisme2012.pdf

Datum: 2 augustus 2012
Aad van Uffelen

Rode tekst is mijn reactie.
De zwarte tekst komt uit de concept nota.
Pluspunten van Westland:

· Het is mijn geboortegrond.
· Strand is mooi. Zandmotor is een trekpleister. Strandrecreatie, surfen e.d.
· Staalduinse bos, Wollebrand, Prinsenbos.
· De vaarten en sloten, en hier en daar is wel een horeca langs het water. Het is op sommige plekken wel vaak erg rommelig langs de oevers.
· Varend Corso en zomerbloemententoonstelling.
· Tuinbouw heeft aparte maar industriële uitstraling evenals de veiling. De economische motor.
· Kom in de Kas is een positief punt evenals bezoek aan de veiling.
· Zeer beperkt aantal interessante culturele historische panden, monumenten te bezichtigen.
· Tuinbouwmuseum en de Sonnehoeck zijn interessant, maar ouderwets in de zin van presentatie van het materiaal voor wat betreft het archief. Het historisch gemeentelijk archief is er wel, maar ook dat moet beter worden ontsloten.
· In de cultuur- en kunstsector liggen wel kansen.
· Veel dorpen hebben jaarlijkse dorpsfeesten.

Minpunten van Westland

·       Westland is niet mooi in de betekenis van dat woord, het lijkt steeds meer op een kaal industrieterrein.
·        Westland ligt dicht bij Europoort en daar liggen veel bedrijven met gevaarlijke stoffen.
·        De ruimtelijke kwaliteit is slecht, er is veel kaalslag, mooie ouwe laantjes verdwijnen, groen is minimaal aanwezig en architectonisch is er weinig te beleven. In het kader van beeldkwaliteit, schoonheid is nog veel te verbeteren, er ligt veel vuil in sloten, er is graffiti en er ligt veel rommel. Onkruid groeit vaak waar het niet moet en het openbaar groen wordt niet goed onderhouden.
·        Er is veel te weinig groen, Westland is de minst groene gemeente van Nederland en oogt daardoor kaal. De biodiversiteit is schraal en staat onder druk.
·        Er zijn in Westland vrijwel geen bijzondere, oude, hoge bomen of bomen met een verhaal.
·        Westlandse rotondes zouden door aanplant van een sortiment bomen in een groene setting een beeldbepalende en krachtige bijdrage kunnen leveren aan de openbare ruimte, maar helaas worden ze nu verhuurd en voorzien van knullige, kneuterige, amateuristische bouwwerkjes, kunstgras, tropisch harthout en andere niet gewenste materialen. Het is nu echt geen gezicht.
·        Westlandse sloten en wateren in woonwijken zijn beschoeid waardoor het dierenleven ernstig wordt benadeeld. Het zijn voor dieren ware doodskisten!
·        Dorpscentra van meeste kernen leven niet voldoende, weinig te zien, weinig te doen, te weinig horeca etc.
·        Dorpen als Honselersdijk worden gedomineerd door het grootwinkelbedrijf waardoor oude panden verdwijnen en er gaten in de lintbebouwing zijn ontstaan. Heenweg is ook heel doods. Kwintsheul en Maasdijk hebben ook weinig te bieden.
·        Dorpen, pleinen en straten in de centra zijn vaak niet echt aantrekkelijk, te weinig groen, veel leegstand, lelijke winkelpuien en in veel dorpen geen keuze meer aan horeca.
·        Fietspadenkwaliteit is onvoldoende. Fietspaden zijn vaak te smal en gevaarlijk, veel smalle fietspaden met tegenliggers. Veel slecht wegdek in de fietspaden. Fietspaden zijn overdruk met veel lawaai van autoverkeer, neem als voorbeeld het fietspad van Poeldijk naar Den Haag langs de Wateringse weg, dat is levensgevaarlijk.
·        Fietsknooppuntensysteem en bebording werken nog niet goed.
·        Er ligt veel paardenstront op de fietspaden.
·       Vaarten zijn niet goed bewegwijzerd, veel oevers zijn niet goed beschermd, er wordt te hard gevaren en er is te veel overlast door boten in de dorpen. De zuipschuiten geven heel veel overlast met mooi weer, vaak tot s’avonds laat.
·       Te grote toename van boten geeft meer overlast, dus er moeten strenge regels komen en handhaving.
·       Er zijn te weinig aanlegplaatsen en havens en in de centra kan je al helemaal bijna niet komen met de boot.
·       Er is naast geluidoverlast veel lichtoverlast en de luchtkwaliteit behoort tot de slechtste ter wereld.
·       Er is te weinig parkeergelegenheid bij de stranden en elders. Voor fietsers  zijn bijna nergens beveiligde stallingen.
·       Te weinig recreatie voor in het groen en op het water en met name is er geen plassengebied dat aan de kanalen is gekoppeld.
·       In veel dorpen is geen of weinig horeca en vaak zijn die, zeker door de week gesloten.
·       Duin is vrijwel niet toegankelijk.
·       De tuinbouw heeft een kale industriële uitstraling, en is niet toegankelijk.
·       Er is te weinig historisch cultureel erfgoed, monumenten e.d. in Westland bewaard gebleven. Fraaie dorpsgezichten zijn verdwenen. De rijksmonumenten zijn op zich soms interessant, maar liggen te ver uit elkaar om op een dag te bezoeken, en dan is het altijd gesloten.
·       De meeste gemeentelijke monumenten zijn in minder goede staat of hebben erg weinig boodschap. Ze zijn in ieder geval onbekend en nooit te bezoeken.
·       Er is geen bijzondere opvallende, moderne architectuur in Westland.
·       Vrijwel alle leuke karakteristieke straten, lanen en paden zijn verdwenen, recent nog zijn de Zuidweg en het Galgepad in Naaldwijk totaal vernield.
·       Fietsend door Westland kan je bijna nergens naar een toilet toe en behalve in de grote dorpen is het vrijwel overal doods.
·       Geen muzikale kracht zichtbaar die wordt ingezet terwijl die er wel is.
·       Kunst en kunstenaars in het algemeen komen niet goed in beeld.
·       Kunst/beelden in de buitenruimte zijn grotendeels onvindbaar.
·       Er is geen goede presentatie van Westlandse geschiedenis, cultuur en kunst. Tuinbouwmuseum, schaatsmuseum, de Sonnehoeck, het gemeentelijk archief e.d. zouden zich sterker en moderner moeten presenteren in inspelen op de digitale belevingswereld.
·       Er is geen kunst, muziek en cultuurcentrum en er is gammel cultuurbeleid. Alles is versnipperd.
·        Westland is overvol, 90 % is verhard, versteend, bebouwd. Het verkeer is zeer druk, er is veel geluidoverlast.
·        Gemiddeld opleidingsniveau is niet hoog.Hieronder stukjes tekst uit het Toerisme rapport

De ondernemers en vrijwilligers die de bezoekers aan het Westland dag-in dag-uit verwelkomen, vinden elkaar om met verenigde krachten het Westland neer te zetten als toeristisch interessant gebied ???


De gemeente Westland staat in 2020 voor een sociale, ondernemende gemeente met allure, één
gemeente met ruimte voor de eigenheid van de kernen. Het uiteindelijke doel is een goede kwaliteit van leven met een niveau van voorzieningen dat in balans is met het toonaangevende karakter van de Westlandse tuinbouw.
Veel aandacht voor strand, fietsen en varen Niet voor cultuur, muziek, geschiedenis
Westland heeft de naam van het glas en het strand; maar er is zoveel meer. Het beleven van de omgeving in Westland is ook de moeite waard. De omgeving leggen we breed uit; fraaie landschappen, waterwegen, bos. De gemeente Westland heeft mooie, deels toegankelijke natuur. Daar zie je fraaie en soms zeldzame planten en dieren. En de mogelijkheid om op de fiets te stappen en het gebied te verkennen is bij lekker weer terecht een

Vanuit alle ideeën is een top 5 samengesteld:

1. Creëer meer doorvaarten
2. Meer aanlegplaatsen, picknickplaatsen, informatieborden en toiletvoorzieningen
realiseren
3. Samenwerking horeca-arrangementen
4. Duidelijke bewegwijzering op het water
5. Marketing op de stedeling
Beleidsuitgangspunt:Versterking van gepaste horeca in de kernen en langs recreatieve routes. Daar ontstaan recreatieknooppunten en pleisterplaatsen.

Opm. hetgeen hierboven staat is heel leuk en heeft een hoog zweefgehalte, maar waarom uitsluitend op horeca gericht? En, door de weeks of met minder goed weer is het echt dood langs het water en op het water. Tekst is overdreven en niet realistisch.

Cultureel erfgoedDe gemeente Westland kent vele bijzondere gebouwen, karakteristieke wegen en eeuwenoude kreekruggen, die identiteit verlenen aan het Westland en om die reden beschermd moeten worden. De overheid heeft hiervan 60 gebouwen als Rijksmonument aangewezen. Het aantal gemeentelijk monumenten is ongeveer 100 gebouwen en objecten en zal de komende jaren bijna verdubbelen doordat er veel gebouwen in aanmerking komen voor de status gemeentelijk monument. De financiële gevolgen door het uitbreiden van het aantal gemeentelijke monumenten, zijn voor de gemeente nihil te noemen. Een solide basis aan erkend kenmerkende Westlandse gebouwen is een goed fundament om de gebiedskwaliteit uit te dragen.

Naast dit zichtbare erfgoed kent het Westland drie beschermde archeologische monumenten en nog vele potentiële archeologische vindplaatsen die informatie bevatten over de ontstaansgeschiedenis van dit unieke cultuurlandschap. Daarnaast is het Westlands Museum een goede plek om meer te weten te komen over de geschiedenis van de glastuinbouw in Westland. Een bezoek aan “historie” binnen Westland is goed te combineren met een fiets-, wandel- of vaartocht.

Opm. hetgeen hierboven staat is heel erg opportunistisch en de schrijver kent dus Westland niet. Het is opgeblazen en niet realistisch.

Evenementen
Stichting Westland Marketing is een structurele samenwerkingsvorm tussen gemeente Westland en het bedrijfsleven in Westland. Deze partners zetten zich in om Westland op de kaart te zetten. De partners dragen bij op het vlak van creativiteit, mobilisatie- en communicatiekracht en financiële ondersteuning.Het ambassadeurschap is daarbij van groot belang.Westland Marketing heeft primair als doel het aantrekken van hogeropgeleiden en investeerders. Het is echter niet ondenkbaar dat in de toekomst gebiedsmarketing toerisme en recreatie gekoppeld wordt aan deze stichting.De VVV maakt onderdeel uit van de voor gerichte (marketing)diensten of producten een inkoopovereenkomst aangaan. Het ligt voor de hand dat de VVV, gezien de langdurige relatie van 15 jaar gemeente/VVV en de landelijke kracht van de VVV, hiervoor primair in beeld is. De VVV als ‘preferred supplier’. De landelijke kracht is van groot belang om de recreant en toerist naar het Westland te halen. Een van de diensten die de VVV levert is het plaatsen van I-points, interactieve informatiezuilen die recreanten op strategische locatie van informatie voorzien. In Westland zijn er momenteel al drie geplaatst.
Opm. hetgeen hierboven staat  is achterhaald, Westland Marketing en de VVV gaan het niet redden door minder subsidie. Bovenstaande is de wens van de schrijvers, maar niet realistisch. Hoger opgeleiden willen niet in dit kale Westland wonen.


5.1 De beleidsuitgangspunten

1. De toeristische en recreatieve sector heeft het primaat om te investeren, te innoveren en te ontplooien. Men pakt de kansen die er zijn.
2. De gemeente faciliteert en stimuleert. Het middel van structurele financiële prikkels wordt in
afnemende mate toegepast. Binnen de beleidskaders blijven gerichte investeringen mogelijk.
Wij kunnen het ruimtelijk instrumentarium gebruiken om te sturen of te faciliteren.
3. Balans tussen natuur en recreatie: Laat een ieder het Westlandse strand en de duinen en overige natuur- en recreatiegebieden beleven, met respect voor de natuur.
4. Een goede bereikbaarheid van de kust is belangrijk. Massa-toerisme kan niet worden
geaccommodeerd.
5. Grootschalige evenementen op het strand zijn niet toegestaan. Kleine evenementen zijn
mogelijk onder een APV-vergunning.
6. Behouden van rust op het strand. Rust is een subjectief begrip. Richtinggevend moet bij “rust
op het strand” gedacht worden aan de volgende elementen:
• Geluidsoverlast: zoveel mogelijk beperken;
• Visuele vervuiling: schone stranden en zo min mogelijk losse bebouwing;
• Toerisme: geen massatoerisme aantrekken;
• Het scheiden van mogelijk conflicterende activiteiten
7. Stimuleren en verbeteren van dagrecreatie (voor bezoekers van buiten het Westland en bewoners van het Westland).
8. De discussie voor het mogelijk maken van jaarrond exploitatie van strandpaviljoens nauwlettend volgen en met een open vizier behandelen.
9. Consolideren en mogelijk uitbreiden van verblijfstoerisme bij cluster Vlugtenburg.
10. Een divers aanbod in het Westland dat een herkenbaar recreatieprofiel biedt. ‘Slecht weer’
recreatie verder ontwikkelen.
11. Versterking van gepaste horeca in de kernen en langs recreatieve routes. Daar ontstaan recreatieknooppunten en pleisterplaatsen.
12. Vaarrecreatie in het Westland heeft potentie. Ontwikkeling hiervan is zeer gewenst.
13. Vaar-, fiets- en wandelroutes sluiten aan bij de natuur, het cultureel erfgoed en de glastuinbouw in Westland.
14. Een goede ruimtelijke kwaliteit verwelkomt de toerist en de recreant.
15. Streekproducten zijn de trots van het Westland en kunnen voor tal van toeristische activiteiten de aanleiding of het doel zijn.
16. Stimuleren van initiatieven voor de doelgroepen dagrecreatie, educatie en zakelijke markt, die de glastuinbouw op een positieve manier benadrukken.


Ondanks de geografische locatie nabij deze bekende kustplaatsen blijft Westland een plek van rust en ruimte. Dit wordt alom gewaardeerd. Door de bevolking en door de recreanten.
Ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit is het visitekaartje van het Westland. In de ruimtelijke plannen, visies en onderhoudsprogramma’s van de gemeente Westland wordt gekeken naar de ruimtelijke waarden voor de inwoners. Meer aandacht zal geschonken worden aan de kwaliteit voor de recreant en de toerist. Dat geldt zowel voor de hele streek als specifieke recreatieve bestemmingen. Kwaliteit hoeft niet alleen maar inzet op groene structuren te betekenen. Ook het straatbeeld en de algemene beleving van de openbare ruimte valt hieronder. We hoeven geen luxe buitenruimte te hebben, maar het moet er schoon, heel en verzorgd uitzien. Een warm welkom in het Westland. Binnen de financiële mogelijkheden wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt meegenomen in de
integrale gebiedsontwikkeling en bij het beheer van de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan zijn de aangeklede rotondes die door Westlandse ondernemers worden geadopteerd.
Bij een gebiedsherstructurering kan bekeken worden wat de lokale kansen zijn. Een goede ruimtelijke kwaliteit verwelkomt de toerist en de recreant. kijken.
Het is van belang de interesse in ‘het onbekende’ te stimuleren.
Bij de dagrecreant gaat het om de totale beleving van het gebied. Een beperking hierbij is dat met name mensen van buiten de regio de kassen soms als onaantrekkelijk ervaren. Het is een echt ‘werklandschap’. Initiatieven op dit terrein zijn er al.
Verder kan door activiteiten zoals fietsen, wandelen of varen te koppelen aan een bezoek aan de kas, de toerist/bezoeker het Westland op een geheel andere manier ervaren en leren waarderen. Men leert als het ware voorbij het functionele van het gebied te kijken. Het is van belang de interesse in ‘het onbekende’ te stimuleren.

Hotels uit de regio het Westland tonen:

• Pluk je eigen groente-kas. Koken in de kas
• Toeristenbus door Westland
• Horeca op waterbassins
• Westland-pas
• Monumenten-route
• Fietsverhuur
• Promotie en marketing: werk met arrangementen.
. Ontzorg de recreant
• Benut het Varend Corso beter uit
• Denk in routes: kijkgatenroutes, kasnokkenroute
• Uitzichtspunten, uitkijkend over de kassen
• Proefroute
• Kamperen in de kas
• Theetuinen
• Promoot de zandmotor, Deltaduin
• “Lelijkste gemeente” met trots!
• Bereikbaarheid strand verbeteren
• Rondleidingen
• Scholen buiten het Westland: klas in de kas
• Financieel draagvlak onder ondernemers en winkeliers en sector creëren
• Nachtelijke vaartochten langs de verlichte kassen
 
Opm. hetgeen hierboven staat is heel leuk en er staan veel op zich goede punten genoemd. Maar er staat ook veel onzin.Mijn conclusie van het concept rapport:

Veel in het rapport is niet realistisch en veel past niet goed in het kader van het westlands gebied. Het rapport als geheel en de tekst daarin is hoogdravend en blijkbaar geschreven door een bureau die vooral veel mooie kreten wil spuien. Het blabla gehalte is in sommige stukken tekst vrij hoog. Veel overdreven taalgebruik en stellingen in het stuk die niet waar zijn.


Westland had bij de verkiezingen van 2010 nog geen inzet op toerisme, nu moet dat wel een belangrijke economische pijler worden en dat is op zich een goed plan. Destijds was ik daar al een voorstander van.

De genoemde omzet, aantal in toerisme werkzame mensen is vooral te danken aan de horeca in Westland en dat heeft over het algemeen weinig met toerisme te maken. Cijfers worden wel overdreven.

Cultuur, kunst en muziek zijn in Westland zwaar onder druk gezet. Een Centrum voor de Kunsten, combinaties met een popcentrum, muziekcentrum etc. zijn verder weg dan ooit. Subsidies zijn tot bijna 0 terug gedraaid. Juist voor een succesvol toeristisch beleid zijn ook deze activiteiten cruciaal.

Belangrijk is dat er een stuk  komt dat op een goede, zakelijke en duidelijke manier aangeeft wat de korte en wat de lange termijndoelen zijn. Dit stuk voldoet daar nog niet aan. Het is te breedvoerig, er worden te veel zijpaden bewandeld, het gaat soms uit van niet realistische uitgangspunten en oplossingen.

Verder moet binnen het kader van budget en haalbaarheid worden gezien welke onderwerpen kunnen worden uitgevoerd en in welke samenhang.

En het tijdspad waarin een en ander kan worden gerealiseerd is ook belangrijk samen met een kostenplaatje en duidelijkheid over investeerders.
De gemeente heeft geen budget om dit allemaal te realiseren, dat is wel duidelijk. Op groenbeleid wordt ook nog verder bezuinigd, dus…

Wat mij betreft moet het rapport worden overgemaakt, verbeterd en bruikbaar gemaakt…
 

Mijn mening wordt wellicht als te kritisch opgevat. Het is juist zaak kritisch te lezen en mee te denken. Dat is ook gevraagd door de wethouder Weverling. Wie weet herkent hij iets van het bovenstaande.

Zelf heb ik afgelopen 2 jaar vele malen heel Westand met de fiets doorkruist om een tijdsbeeld te fotograferen. Ruim 1000 foto’s van Westland heb ik al gemaakt. Ik heb dus een aardig beeld van hoe het er werkelijk uit ziet.

In 2010 heb ik 4 culturele wandelroutes ontwikkeld op verzoek van Westland Verstandig.
Monster, in samenwerking met de locale historische werkgroep.
Poeldijk, in samenwerking met de locale historische werkgroep.
Naaldwijk een kastelenroute in samenwerking met Harry Groenewegen.
Naaldwijk een historische centrumroute.
Op dit moment ben ik bezig nieuwe routes te ontwikkelen.Aad van Uffelen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.